Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4056. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža, stran 13081.

  
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14 – odl. US), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 8. redni seji dne 19. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določi ureditev mirujočega prometa na območju Občine Straža.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– pristojni organ je organ občinske uprave Občine Straža, pristojen za področje urejanja cest in cestnega prometa;
– nadzorni organ je organ, pristojen za področje nadzora ali urejanja prometa: občinski inšpektor in občinski redar;
– javne parkirne površine so površine namenjene parkiranju, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Straža;
– prometni režim je prometno tehnična določitev načina parkiranja, plačevanja parkirnine, časovnega obdobja, v katerem se plačuje parkirnina oziroma časa, v katerem se plačevanje parkirnine ne izvaja, določitev parkirnih mest, ki so namenjena za posebne potrebe, ki so začasnega značaja in za potrebe reševanja problematike parkiranja posebnih, specializiranih vozil;
– označitev časa prihoda pomeni na vidnem mestu v vozilu nameščena oznaka začetka parkiranja;
– parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja;
– dovolilnica je potrdilo, iz katerega je razvidna pravica do parkiranja na določenem območju;
– potrdilo o plačilu parkirnine je dokazilo o plačani parkirnini na predpisan način;
– parkirnina je denarno nadomestilo za uporabo javnega parkirnega prostora.
(2) Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga imajo po Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o cestah in Zakonu o voznikih.
3. člen 
(pristojnost za urejanje mirujočega prometa) 
(1) Pristojni organ:
– določa območja mirujočega prometa,
– določa območja kratkotrajnega parkiranja,
– določa prometne režime na parkiriščih,
– določa prometno signalizacijo na parkiriščih,
– določa javne in posebne parkirne površine, način parkiranja in prepoved parkiranja in ustavljanja,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri delih na javnih parkirnih površinah,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju prireditev in shodov na javnih parkirnih površinah.
(2) Občinski svet Občine Straža:
– odloča o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne varnosti v Občini Straža;
– z odredbo določa parkirne površine, kjer je treba plačati parkirnino, njeno višino in način plačevanja.
(3) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža kot posvetovalni organ župana sodeluje pri uveljavljanju ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter načrtovanju in usklajevanju nalog na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Straža.
II. PROMETNA UREDITEV 
4. člen 
(javne parkirne površine) 
(1) Na območju Občine Straža so za parkiranje vozil namenjene javne parkirne površine. To so površine v lasti Občine Straža in druge površine, ki jih lastniki teh površin za potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo prenesejo v upravljanje Občini Straža.
(2) Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ dveh ur (modre cone),
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot dve uri),
– posebej urejene in za namen parkiranja določene površine izven vozišča javnih cest.
5. člen 
(vzdrževanje javnih parkirnih površin) 
(1) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene ali druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje;
– postavljati zapornice, kakšne druge ovire ali puščati kakršnekoli predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta.
(2) Upravljavec javnih parkirnih površin skrbi za označevanje javnih parkirnih površin, postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije, zimsko službo ter za čiščenje javnih parkirnih površin.
(3) Upravljavec javnih parkirnih površin ne odgovarja za škodo, ki bi nastala na vozilu med parkiranjem.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
6. člen 
(prometna ureditev na javnih parkirnih površinah) 
(1) Prometno ureditev na javnih parkirnih površinah določi pristojni organ. Če s prometno signalizacijo ni določeno drugače, je najdaljši dovoljeni čas neprekinjenega parkiranja na javnih parkirnih površinah 24 ur.
(2) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila. Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet. Voznik lahko na javnih parkirnih površinah parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je parkirni prostor določen. Pri tem je potrebno upoštevati tako vertikalno kot tudi horizontalno prometno signalizacijo.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju drugim odstavkom tega člena.
7. člen 
(javne parkirne površine s časovno omejenim parkiranjem) 
(1) Na določenih javnih parkirnih površinah je lahko parkiranje časovno omejeno. Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna s prometne signalizacije.
(2) Na javnih parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati. Čas prihoda lahko voznik označi tako, da namesti parkirno uro ali da na listu papirja razločno napiše uro pričetka parkiranja.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
8. člen 
(javne parkirne površine za kratkotrajno parkiranje) 
(1) Pristojni organ lahko določi posamezne javne parkirne površine za potrebe kratkotrajnega parkiranja vozil:
– strank upravnih organov in drugih organizacij, ki izvajajo javna pooblastila,
– obiskovalcev zdravstvenih zavodov,
– obiskovalcev poslovnih objektov (pošta, banka, prodajalna),
– staršev, ki oddajajo in prevzemajo otroke v vzgojno-varstvene ustanove in šole.
(2) Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna s prometne signalizacije.
(3) Na javnih parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati. Čas prihoda lahko voznik označi tako, da namesti parkirno uro ali da na listu papirja razločno napiše uro pričetka parkiranja.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
9. člen 
(posebne parkirne površine) 
(1) Pristojni organ lahko določi posamezne parkirne površine kot posebne parkirne površine, ki so:
– rezervirane za potrebe pravnih oseb ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti;
– druge posebne parkirne površine, določene s predpisi ali odločbo pristojnega organa.
(2) Pristojni organ določi posebne parkirne površine na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti.
(3) Posebne parkirne površine morajo biti označene s prometno signalizacijo. Stroški ureditve posebnih parkirnih prostorov s prometno signalizacijo bremenijo uporabnika le teh.
(4) Na posebnih parkirnih površinah lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirne površine namenjene in samo za čas, ki je za to določen. Za parkiranje na posebnih parkirnih prostorih morajo upravičenci uporabljati dovolilnico za parkiranje, izdano s strani pristojnega organa.
(5) Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna s prometne signalizacije. Če s prometno signalizacijo ni določeno drugače, je najdaljši dovoljeni čas neprekinjenega parkiranja na posebnih parkirnih površinah 10 ur.
(6) Posebne parkirne površine za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za določene časovne termine (npr. delovne dni v tednu, v delovnem času uporabnika). Časovni termini morajo biti označeni s prometno signalizacijo. Izven označenih časovnih terminov se posebne parkirne površine uporabljajo kot javne parkirne površine.
10. člen 
(dovolilnica) 
(1) Dovoljenje za parkiranje na posebnih parkirnih površinah se izkazuje z dovolilnico. Pogoje in način za izdajo dovoljenja ter obliko in vsebino dovolilnice določi župan.
(2) Dovoljenje za parkiranje na posebnih parkirnih površinah, razen na območjih kratkotrajnega parkiranja, izda upravljavec javnih parkirnih površin. Dovolilnico za parkiranje sme uporabljati le upravičenec, kateremu je bila dovolilnica izdana.
(3) Uporabniki dovolilnic iz drugega odstavka tega člena so dolžni v času parkiranja dovolilnico v vozilu namestiti na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno prebrati.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik dovolilnice za parkiranje, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 80 EUR se kaznujeta za prekršek upravičenec do dovolilnice za parkiranje, ki omogoči njeno uporabo neupravičeni osebi, in oseba, ki neupravičeno uporabi dovolilnico za parkiranje.
11. člen 
(javne parkirne površine izven občinskih cest) 
(1) Javne parkirne površine izven občinskih cest določi pristojni organ z odredbo.
(2) Na površinah iz prejšnjega odstavka je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,
– ograjevanje ali označevanje parkirnih mest.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ravna v nasprotju z določilom drugega odstavka tega člena.
(5) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom drugega odstavka tega člena.
12. člen 
(parkirnina) 
(1) Na določenih javnih parkirnih površinah je potrebno plačilo parkirnine. Te javne parkirne površine so posebej označene s prometno signalizacijo s katere je razviden tudi režim parkiranja. Ceno parkirnine na javnih parkirnih površinah določi Občinski svet Občine Straža.
(2) Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba plačati na predpisan način. Potrdilo o plačilu parkirnine mora voznik postaviti na vidno mesto v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik oziroma lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
13. člen 
(parkiranje tovornih vozil in avtobusov) 
(1) Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je dovoljeno le na javnih parkirnih površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek voznik vozila iz prvega odstavka tega člena, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
14. člen 
(parkiranje bivalnih vozil) 
(1) Bivalna vozila ali počitniške prikolice je dovoljeno parkirati le na javnih parkirnih površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil. Za potrebe parkiranja teh vozil so vozniki dolžni upoštevati prometno signalizacijo.
(2) Z globo 150 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik vozila iz prvega odstavka tega člena, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
III. POSEBNI PRIMERI 
15. člen 
(prireditve na javnih parkirnih površinah) 
(1) Javne parkirne površine se lahko z dovoljenjem pristojnega organa občasno uporabljajo tudi za:
– postavljanje prodajnih stojnic, kioskov, gostinskih vrtov, oglaševalnih panojev in stebrov, ter podobno,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacijo zabavnih in kulturnih prireditev, zborovanj kot tudi za druge utemeljene namene, kadar to ne moti prometa.
(2) Uporabnik javne parkirne površine oziroma organizator prireditve mora za namen uporabe javnih parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojni organ.
(3) Pri izdaji dovoljenja za uporabo javnih parkirnih površin se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki določajo varnost cestnega prometa, javne ceste in predpisov, ki urejajo občinske ceste.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(7) Če nadzorni organ ugotovi, da je na javni parkirni površini postavljen objekt iz prvega odstavka tega člena brez dovoljenja pristojnega organa, ali v nasprotju z dovoljenjem, odredi izvajalcu rednega vzdrževanja cest takojšnjo odstranitev takšnega objekta na stroške uporabnika objekta.
16. člen 
(izvajanje del na javnih parkirnih površinah) 
(1) Za vsa dela na javnih prometnih površinah, razen za redna vzdrževalna dela, mora izvajalec del pridobiti dovoljenje za izvajanje del, ki ga izda pristojni organ.
(2) Pri izdaji dovoljenja za izvajanje del na javnih parkirnih površinah se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki določajo varnost cestnega prometa, javne ceste in predpisov, ki urejajo občinske ceste.
(3) Dela na javnih parkirnih površinah se morajo izvajati skladno s pogoji v izdanem dovoljenju.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
IV. NADZOR 
17. člen 
(izvajanje nadzora) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektorat in redarstvo.
V. KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-15/2015-5
Straža, dne 19. novembra 2015
 
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti