Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4061. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2015, stran 13090.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 27/08 – popr., 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 10. redni seji dne 18. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupina kontov
v eurih
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.656.727
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.228.607
70
DAVČNI PRIHODKI
1.135.387
700 Davki na dohodek in dobiček
948.075
703 Davki na premoženje
76.912
704 Domači davki na blago in storitve
110.400
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
93.220
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
30.981
711 Takse in pristojbine
1.900
712 Denarne kazni
820
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
59.519
72
KAPITALSKI PRIHODKI
21.641
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
17.866
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premoženja
3.775
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
406.479
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
406.479
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračunja EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.548.018
40
TEKOČI ODHODKI
579.828
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
85.383
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
12.963
402 Izdatki za blago in storitve
391.908
403 Plačila domačih obresti
66.714
409 Rezerve
22.860
41
TEKOČI TRANSFERI
491.031
410 Subvencije
139
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
286.414
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
86.446
413 Drugi tekoči domači transferi
118.032
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
455.386
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
455.386
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
21.773
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
8.892
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
12.881
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
108.709
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
26.791
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–26.791
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.)
81.918
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
85.825
550 Odplačila domačega dolga
85.825
IX.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
–85.825
X.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
–3.907
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
3.907
« 
2. člen 
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2015 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.410-28/2015-1
Šalovci, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost