Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4063. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2015, stran 13091.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 7. seji dne 8. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans za leto 2015
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
2.769.410
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.373.119
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.109.299
700 Davki na dohodek in dobiček
1.901.714
703 Davki na premoženje
134.460
704 Domači davki na blago in storitve
73.005
706 Drugi davki
120
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
263.820
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
148.320
711 Takse in pristojbine
3.000
712 Globe in druge denarne kazni
11.500
714 Drugi nedavčni prihodki
101.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
19.910
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
12.410
73
PREJETE DONACIJE
1.350
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.350
74
TRANSFERNI PRIHODKI
375.031
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
301.921
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
73.110
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.663.543
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
851.442
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
245.315
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.985
402 Izdatki za blago in storitve
547.792
403 Plačila domačih obresti
2.350
409 Rezerve
18.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.042.161
410 Subvencije
63.722
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
689.909
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
58.165
413 Drugi domači transferi
230.365
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
738.440
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
738.440
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)
31.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
14.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
17.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
105.867
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
50.600
550 Odplačila domačega dolga
50.600
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
55.267
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–50.600
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–105.867
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–55.266
« 
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2015 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2015 sta sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2014
Škocjan, dne 8. decembra 2015
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost