Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4012. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2015, stran 13022.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13 – popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 8. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 (Uradni list RS, št. 24/15) se v četrtem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2015 (v eur) 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.976.003
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.956.646
70 
DAVČNI PRIHODKI
3.417.092
700 Davki na dohodek in dobiček
3.058.846
703 Davki na premoženje
216.779
704 Domači davki na blago in storitve
141.467
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
539.554
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja
397.109
711 Takse in pristojbine
3.100
712 Denarne kazni
9.100
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
74.879
714 Drugi nedavčni prihodki
55.366
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
2.124
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
230
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
1.894
73 
PREJETE DONACIJE
1.800
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.800
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.015.433
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih inštitucij
935.173
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
80.260
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
5.162.499
40 
TEKOČI ODHODKI
1.684.649
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
277.468
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
41.549
402 Izdatki za blago in storitve
1.196.035
403 Plačila domačih obresti
21.838
409 Rezerve
147.759
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.738.114
410 Subvencije
40.540
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.063.346
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam
213.109
413 Drugi tekoči domači transferi
421.119
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.281.708
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev
1.281.708
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
458.028
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki
433.963
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom
24.065
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ) I.-II.
–186.496
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)
8.135
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
8.135
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
8.135
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
126.190
55 
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
126.190
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–304.551
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE
–126.190
XI. 
NETO FINANCIRANJE
186.496
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
304.551
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0059/2014-5
Cerkno, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost