Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 13098.

  
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – Odl. US, 29/95 – ZPDF in 44/97 – ZSZ), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12), 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 12. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 117/03, 128/04, 114/06 in 73/14)
1. člen 
Besedilo drugega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se ta na novo glasi:
»Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela, ki je s prostorskim aktom namenjena za graditev objektov, oziroma zemljiška parcela, za katero je izdano dokončno gradbeno dovoljenje in se še ni začelo z gradnjo objektov.«
V tretjem odstavku se črta beseda »izvedbenim«.
2. člen 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča plačuje neposredni uporabnik. Če ta ni znan, je zavezanec za plačilo lastnik.«
Tako spremenjenemu prvemu odstavku se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča je lastnik zemljišča.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se ta na novo glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:
1. Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljišča, ki je s prostorskim aktom namenjeno gradnji stanovanjskih in poslovnih stavb. Za nezazidano stavbno zemljišče se šteje zemljišče, katerega površina je enaka ali večja od 500 m2. V primeru dveh ali več sosednjih zemljišč istega lastnika oziroma lastnikov se kot zemljišče šteje skupna površina zemljišč istega lastnika oziroma lastnikov.
V osnovo za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se ne vštevajo tista zemljišča, na katerih gradnja ni mogoča zaradi oblike oziroma reliefnih značilnosti zemljišča; omejitev zaradi poteka infrastrukture; zemljišča, ki nimajo urejenega dostopa do javne ceste ter drugih določil vsakokratnega veljavnega prostorskega akta.
2. Zazidano stavbno zemljišče:
– Stanovanjske površine, v katere spada čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shramb in drugih zaprtih prostorov v stanovanju ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
– Poslovne površine, v katere spada čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
– Kot poslovne površine se določijo tudi površine zemljišč – zunanje poslovne površine, ki se uporabljajo kot samostojne oziroma spremljevalne površine, namenjene poslovni dejavnosti, kot so:
– odprta skladišča, interna parkirišča, delovna dvorišča, delavnice na prostem; 
– javne površine, namenjene trajni ali začasni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski ipd.; 
– športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti (vse površine, namenjene tej dejavnosti, vključno s površinami spremljajočih objektov);
– začasna odlagališča materiala in odpadkov na prostem; 
– funkcionalne površine za obratovanje bencinskih servisov; 
– površine zemljišč, na katerih so postavljeni nepremični objekti in naprave oglaševanja (upošteva se seštevek vseh površin ploskev posameznega nepremičnega objekta in naprave oglaševanja); 
– površine, na katerih so grajeni objekti za proizvodnjo in distribucijo električne energije; 
– druge podobne zunanje površine, na katerih so zgrajeni gradbeno inženirskimi objekti, ki služijo izvajanju dejavnosti. 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine ne glede na to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne. Kolikor se površine dejansko ne uporabljajo, se upošteva tista uporaba oziroma dejavnost, ki so jo imele površine pred opustitvijo dejavnosti oziroma uporabe.
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se za stanovanjske in poslovne površine plačuje od tedaj, ko je objekt vseljen, kar pomeni, da je na naslovu objekta prijavljena oseba za bivanje. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri glede na uporabo ali namembnost.
Poslovne površine so vse površine, ki jih pravne in fizične osebe uporabljajo v gospodarske in negospodarske namene.«
4. člen 
V 9. členu se črta besedo »okrog objekta«.
5. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku črta besedilo:
»Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradno glasilo, št. 17/97) in Pravilnika o odvajanju odpadnih in padavinskih voda (Uradno glasilo, št. 8/99)«
in doda novo besedilo:
»Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 39/10).«
6. člen 
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se ta na novo glasi:
»Cone iz 11. člena obsegajo:
I. cona: ureditveno območje naselja Vipava;
II. cona: ureditveno območje naselij: Vrhpolje, Duplje, Zemono, Slap, Gradišče pri Vipavi, Lože, Manče, Goče, Erzelj, Podraga, Poreče, Podnanos, Podbreg, Orehovica, Hrašče, Podgrič, Lozice in Sanabor;
III. cona: ureditveno območje naselja Nanos.«
7. člen 
V 15. členu se črta zadnji odstavek.
8. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku doda nov stavek:
»Evidenco lahko občinska uprava sama spreminja in dopolnjuje, in sicer na podlagi podatkov iz uradnih in drugih javno dostopnih evidenc, iz katerih črpa podatke za potrebe odmere nadomestila.«
V 17. členu se črta drugi odstavek.
9. člen 
V 18. členu se črta »občinska inšpekcija«
in namesti z besedo:
»medobčinska inšpekcija v sodelovanju z občinsko upravo Občine Vipava.«
10. člen 
Črta se 22. člen.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 73/14).
Št. 42200-001/2003-5
Vipava, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost