Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4059. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017, stran 13087.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09,14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 10. seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / podskupina kontov
Proračun 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.897.404
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.963.387
70
DAVČNI PRIHODKI
1.768.467
700 Davki na dohodek in dobiček
1.621.965
703 Davki na premoženje
81.294
704 Domači davki na blago in storitve
65.208
71
NEDAVČNI PRIHODKI
194.920
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
114.521
711 Takse in pristojbine
3.276
712 Globe in druge denarne kazni
1.279
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
75.844
72
KAPITALSKI PRIHODKI
80.667
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
39.704
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred.
40.963
73
PREJETE DONACIJE
2.500
730 Prejete donacije
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
850.850
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
325.850
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU
525.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.430.404
40
TEKOČI ODHODKI
784.879
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
222.245
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.378
402 Izdatki za blago in storitve
482.657
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
29.599
41
TEKOČI TRANSFERJI
1.104.333
410 Subvencije
69.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
582.272
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
144.192
413 Drugi tekoči domači transferi
308.869
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.518.957
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.518.957
43
INVESTICIJSKI TRANSERI
22.235
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
12.235
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–533.000
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ.
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih delež. In finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
573.000
50
ZADOLŽEVANJE
573.000
500 Domače zadolževanje
573.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
40.000
55
ODPLAČILA DOLGA
40.000
550 Odplačila domačega dolga
40.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
533.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)
533.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (www.obcina@sveti-jurij.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB),
2. prihodki od komunalnega prispevka,
3. najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki,
4. najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe oskrba pitno vodo,
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za projektno dokumentacijo, gradnjo infrastrukture in sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav,
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabi za gradnjo infrastrukture in zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
7. prihodki od podeljenih koncesij.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in po preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2017, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 14.700,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017 je predvideno zadolževanje v višini 573.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2018) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2015
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost