Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4072. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul«, stran 13099.

  
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/2015); 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 48/09); 7. in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12); 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 53/05); 56. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) in Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žiri (Uradni list RS, št. 88/15); 17. člena, 18. in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 14/00); 20. in 21. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 48/07); 17., 18. in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občine Horjul (Naš časopis št. 253/99), so Občinski svet Občine Vrhnika dne 5. 11. 2015, Občinski svet Občine Brezovica dne 12. 11. 2015, Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 16. 12. 2015, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane dne 17. 12. 2015, Občinski svet Občine Žiri dne 22. 10. 2015, Občinski svet Občine Borovnica dne 19. 11. 2015, Občinski svet Občine Log - Dragomer dne 18. 11. 2015, in Občinski svet Občine Horjul dne 2. 11. 2015, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10) sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul«
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen 
Občina Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul, ustanovijo skupno upravo Medobčinski inšpektorat in redarstvo za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva.
3. člen 
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Cankarjev trg 4, Vrhnika, v notranjem krogu pa imena občin ustanoviteljic: Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul.
4. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzoruje delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
(3) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave po predhodnem soglasju županov vseh občin soustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
Skupna uprava je sestavljena iz dveh notranjih organizacijskih enot:
1. Medobčinske inšpekcije
2. Medobčinskega redarstva.
6. člen 
(1) Skupna uprava opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer: naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
7. člen 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
(2) Sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva je na Vrhniki, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika.
(3) Pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovne postopke in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga dela tega odloka in so objavljeni v uradnih glasilih in na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinski inšpektorat in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
9. člen 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje župan sedežne občine v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodja skupne uprave opravljal tajnik občine oziroma direktor občinske uprave.
10. člen 
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
11. člen 
(3) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Vrhnika.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi pooblastila županov občin soustanoviteljic izvršuje župan sedežne občine oziroma vodja skupne uprave na podlagi pisnega pooblastila županov občin ustanoviteljic.
12. člen 
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave.
III. SREDSTVA ZA DELO 
13. člen 
(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Vrhnika 28,2 %
– Občina Brezovica 20,1 %
– Občina Dobrova - Polhov Gradec 12,7 %
– Občina Gorenja vas - Poljane 12,5 %
– Občina Žiri 8,2 %
– Občina Borovnica 7,2 %
– Občina Log - Dragomer 6,1 %
– Občina Horjul 5 %
Skupaj: 100 %.
14. člen 
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v upravnih prostorih na naslovu Cankarjev trg 4 na Vrhniki.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
15. člen 
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodja skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
16. člen 
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Vrhnika. Ostale občine so dolžne kriti te stroške v skladu s 13. členom odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
17. člen 
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
18. člen 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom občin soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta (do 30.6. tekočega leta), svoje obveznosti do skupne uprave pa je dolžna izpolnjevati do konca proračunskega leta, v katerem je podala namero o izstopu (do 31.12. tekočega leta).
(3) O izstopu iz skupne uprave sprejmejo občinski sveti občin soustanoviteljic ugotovitveni sklep, s katerim določijo rok, do katerega je ustanoviteljica dolžna zagotavljati ustrezni delež sredstev za skupno upravo ter tudi določijo delež stroškov za morebitne presežne javne uslužbence.
(4) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 17. člena tega odloka.
(5) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
(6) Po izstopu ali pristopu občine morajo vse občine ustanoviteljice sprejeti nov odlok, s katerim se določijo nova razmerja. Nov odlok o ustanovitvi skupne uprave se uveljavi z novim proračunskim letom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(1) Župan sedežne občine skupne uprave objavi ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o Odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok objavijo tudi občine ustanoviteljice v uradnih glasilih svojih občin.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po zadnji objavi, če ni drugače določeno.
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul« (Uradni list RS, št. 37/12).
Št. 110-16/2009-23
Vrhnika, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Vrhnika 
Stojan Jakin l.r.
Brezovica, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.
Dobrova, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.
Gorenja vas, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
Žiri, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Žiri 
Janez Žakelj l.r.
Borovnica, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.
Log, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.
Horjul, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost