Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4076. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2016, stran 13103.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 9. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Železniki za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Železniki za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
PRORAČUN 2016
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.103.986
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.492.695
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.861.194
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.410.677
7000 Dohodnina
4.410.677
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
357.700
7030 Davki na nepremičnine
322.000
7031 Davki na premičnine
100
7032 Davki na dediščine in darila
20.000
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
15.600
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
92.817
7044 Davki na posebne storitve
1.000
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
91.817
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
631.501
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
165.565
7102 Prihodki od obresti
3.606
7103 Prihodki od premoženja
161.959
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.400
7111 Upravne takse in pristojbine
2.400
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
20.000
7120 Globe in druge denarne kazni
20.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
18.447
7130 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
18.447
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
425.089
7141 Drugi nedavčni prihodki
425.089
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
143.467
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
126.012
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
126.012
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
17.455
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
17.455
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
25.350
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
25.350
731 PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 
442.474
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
271.252
7400 Prejeta sredstva 
iz državnega proračuna
271.252
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
171.222
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
163.180
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
8.042
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.525.249
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.610.745
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4000 Plače in dodatki
305.921
4001 Regres za letni dopust
12.546
4002 Povračila in nadomestila
24.855
4004 Sredstva za nadurno delo
7.449
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
54.469
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
28.710
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
22.772
4012 Prispevek za zaposlovanje
220
4013 Prispevek za starševsko varstvo
343
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.424
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.052.569
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
116.785
4021 Posebni material in storitve
100.128
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
184.367
4023 Prevozni stroški in storitve
6.760
4024 Izdatki za službena potovanja
2.200
4025 Tekoče vzdrževanje
384.158
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4.610
4029 Drugi operativni odhodki
253.561
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
34.400
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
34.400
409 REZERVE
118.536
4090 Splošna proračunska rezervacija
28.200
4091 Proračunska rezerva
84.600
4093 Sredstva za posebne namene
5.736
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.434.132
410 SUBVENCIJE
120.304
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
120.304
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.559.124
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
8.000
4119 Drugi transferi posameznikom
1.535.124
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
251.706
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
251.706
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
502.998
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
28.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode
472.498
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni 
proračunski uporabniki
2.500
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.357.944
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.357.944
4202 Nakup opreme
42.691
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
24.040
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.381.890
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
642.363
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
80.641
4207 Nakup nematerialnega premoženja
6.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
180.319
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
122.428
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
104.000
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
104.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
18.428
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
18.428
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–421.263
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.546
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
4.546
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
4.546
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441)
5.000
440 DANA POSOJILA
5.000
4404 Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
–454
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
400.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
400.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
400.000
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
316.697
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
316.697
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
316.697
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–338.414
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
83.303
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
421.263
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
338.414
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
(izvrševanje proračuna) 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – štirimestnega konta.
4. člen 
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
5. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. člen 
(pooblastilo županu) 
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 10 % obsega sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna,
– potrjuje dokumente identifikacije investicijskega projekta.
7. člen 
(pooblastila) 
Višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– je odredbodajalec proračuna na podlagi pooblastila župana,
– odpira proračunske postavke,
– odpira konte v okviru proračunskih postavk na podlagi veljavnega kontnega načrta in prerazporeja sredstva med konti,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
8. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. lastni prihodki krajevnih skupnosti,
2. prihodki za obratovalne stroške Zdravstvene postaje Železniki,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki se uporabi za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih javnih služb varstva okolja,
4. prihodki namenjeni odpravljanju posledic poplav,
5. komunalni prispevek,
6. donacije,
7. sredstva EU in RS pridobljena za investicije.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
9. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
Krajevna skupnost lahko sklepa posamezne pravne posle v višini do 10 % od njenega letnega finančnega načrta, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
10. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2017 za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem načrtu razvojnih programov neposrednega uporabnika za leto 2017.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov, do 20 % izhodiščne vrednosti, odloča župan, oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 84.600 evrov oziroma največ 1,5 % prihodkov proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2016 oblikuje v višini 28.200 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
13. člen
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 250 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Obseg neplačanih sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika občine ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 400.000 evrov za investicije Občine Železniki vsebovane v proračunu 2016.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
15. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 0 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Železniki v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Št. 015-8/2015-019
Železniki, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost