Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«, stran 13057.

  
Na podlagi 20. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2003 in Uradni list RS, št. 78/09), 27. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/2011), 7. in 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 6/15), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo (Uradni list RS, št. 75/09), 5. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 3/1999 in 7/2009), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/2004), 28. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič (Uradni list RS, št. 9/12) in v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) so Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 21. 10. 2015 ter občinski sveti: Občine Cerklje na Gorenjskem na 7. seji dne 16. 12. 2015, Občine Jezersko na 9. seji dne 24. 11. 2015, Občine Naklo na 8. seji dne 18. 11. 2015, Občine Preddvor na 10. seji dne 16. 12. 2015, Občine Šenčur na 9. seji dne 17. 12. 2015 in Občine Tržič na 9. seji dne 14. 10. 2015 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« 
1. člen
Za četrtim stavkom 3. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj (Uradni list RS, št. 106/09) se doda nov stavek, ki se glasi: »O začasni rešitvi morajo biti najkasneje v treh delovnih dneh obveščeni župani soustanoviteljic in podati nanjo odgovor v roku 5 dni.«
V zadnjem stavku 3. člena se beseda »dvomesečnim« zamenja z besedo »enomesečnim«.
V 3. členu se kot novi, četrti odstavek, doda naslednje besedilo:
»Skupna občinska uprava je dolžna enkrat letno, najkasneje do konca marca, poročati občini ustanoviteljici o opravljenem delu za preteklo leto, vendar ne sme poročati o konkretnih zadevah, o katerih poteka prekrškovni ali inšpekcijski postopek.«
2. člen 
V prvem odstavku 8. člena se tabela, ki opredeljuje razmerja za plačilo med občinami ustanoviteljicami, nadomesti z naslednjo tabelo:
Občina 
Cerklje na Gorenjskem
4,3 %
Jezersko
0,9 %
Mestna občina Kranj
75,3 %
Naklo
3,0 %
Preddvor
1,9 %
Šenčur
3,8 %
Tržič
10,8 %
V 8. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Mestna občina Kranj mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo, povzročeno z delom zaposlenih v skupni občinski upravi in nezgodno zavarovanje za zaposlene v skupni občinski upravi. Strošek zavarovanja se deli po ključu, iz prvega odstavka tega člena.«
3. člen 
V tretjem odstavku 9. člena se beseda »drugega« spremeni z besedo »prvega«.
V 9. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Osnovna sredstva, ki jih uporablja skupna občinska uprava, se vodijo v evidenci osnovnih sredstev Mestne občine Kranj.«
4. člen 
V tretjem odstavku 10. člena se pred besedo »vročiti« doda besedilo »v danem roku«.
5. člen 
V 11. členu se člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Tekoče upravne, finančne, pravne, tehnične, informacijske, kadrovske in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Mestne občine Kranj. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v razmerju iz prvega odstavka osmega člena tega odloka.«
6. člen 
Besedilo v prvem odstavku 12. člena »25 % letne obveznosti« se spremeni z besedilom »dvomesečno obveznost«.
Beseda »letno« se v tretjem odstavku 12. člena zamenja z besedo »šestmesečno«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
Po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku odločal kot zadnji, župani občin ustanoviteljic objavijo odlok v uradnih glasilih svoje občine, za objavo odloka v Uradnem listu RS pa poskrbi Mestna občina Kranj.
8. člen 
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2016.
Župan 
Občine Cerklje na Gorenjskem 
Franc Čebulj l.r.
 
Župan 
Občine Jezersko 
Jurij Rebolj l.r.
 
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.
 
Župan 
Občine Naklo 
Marko Mravlja l.r.
 
Župan 
Občine Preddvor 
Miran Zadnikar l.r.
 
Župan 
Občine Šenčur 
Ciril Kozjek l.r.
 
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost