Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4011. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2016, stran 13019.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10, 78/15) je Občinski svet Občine Cerknica na 9. seji dne 17. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Cerknica za leto 2016 
1. člen 
S tem odlokom Občina Cerknica za leto 2016 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
PRORAČUN 2016 v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.677.750
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.921.384
70
DAVČNI PRIHODKI 
7.429.300
700 Davki na dohodek in dobiček 
6.200.000
703 Davki na premoženje 
1.075.300
704 Domači davki na blago in storitve 
154.000
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.492.084
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.424.018
711 Takse in pristojbine 
5.200
712 Globe in druge denarne kazni 
51.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
1.011.866
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
429.636
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
309.785
721 Prihodki od prodaje zalog 
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
114.851
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.326.730
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.208.189
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU 
118.541
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
11.836.095
40
TEKOČI ODHODKI 
2.915.848
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
555.689
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
83.320
402 Izdatki za blago in storitve 
1.914.839
403 Plačila domačih obresti 
117.000
409 Rezerve 
245.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
4.358.209
410 Subvencije 
369.401
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.486.600
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
484.370
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.017.838
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.349.038
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.349.038
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
213.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 
130.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
83.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–158.345
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
602.945
55
ODPLAČILA DOLGA
602.945
550 Odplačila domačega dolga 
602.945
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–761.290
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–602.945
XI.
NETO FINANCIRANJE
158.345
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
761.290
2. člen 
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Cerknica.
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
– področja proračunske porabe
– glavne programe in podprograme
– prepisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerknica.
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna iz tekočih transferjev se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljuje mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferjev pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), ki se uporabljajo za namen, določen s tem zakonom,
– okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
 gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
 zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
– prihodki od najemnine za uporabo javne infrastrukture, ki se v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja lahko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero so zaračunani,
– prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
– drugi prihodki, če je tako določeno z zakonom.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi; če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi pravic tudi v načrtu razvojnih programov.
Med izvrševanjem proračuna Občine Cerknica, finančna služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna obvesti občinski svet, razen če se v navedenem obdobju sprejme rebalans proračuna. Z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
5. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetih proračunov.
6. člen 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Splošna proračunska rezervacija se v skladu z 42. členom ZJF v letu 2016 oblikuje v višini 240.000 EUR.
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Obvezna proračunska rezerva se v skladu z 49. členom ZJF v letu 2016 oblikuje v višini 5.000 EUR.
7. člen 
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v višini največ 2.000 EUR.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu odloča župan do višine 3.000 EUR.
8. člen 
Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, skladno s 40. členom Zakona o javnih financah, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
9. člen 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna v letu 2016. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev.
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev.
10. člen 
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te pravne osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
11. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0047/2015
Cerknica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost