Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4005. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2016, stran 13001.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 30. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je župan Občine Borovnica dne 16. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 oziroma do sprejetja proračuna Občine Borovnica za leto 2016, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 36/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun januar–marec 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.102.108
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
602.866
70
DAVČNI PRIHODKI
547.206
700 Davki na dohodek in dobiček
457.896
703 Davki na premoženje
76.222
704 Domači davki na blago in storitve
13.078
706 Drugi davki
10
71
NEDAVČNI PRIHODKI
55.660
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
36.452
711 Takse in pristojbine
192
712 Denarne kazni
4.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.540
714 Drugi nedavčni prihodki
6.876
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
499.242
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
108.511
741
Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
390.731
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.935.517
40
TEKOČI ODHODKI
228.892
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
27.216
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.528
402 Izdatki za blago in storitve
178.445
403 Plačila domačih obresti
16.213
409 Rezerve
1.490
41
TEKOČI TRANSFERI
324.110
410 Subvencije
180
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
246.740
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
7.950
413 Drugi tekoči domači transferi
69.240
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.376.765
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.376.765
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
5.750
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.750
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–833.409
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
v evrih
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.059
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4.059
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
4.059
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.059
C. RAČUN FINANCIRANJA
v evrih
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–829.350
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
833.409
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.014.963
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme dodatno zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 4100-0007/2015-1
Borovnica, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost