Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4045. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2016, stran 13068.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 106. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 3. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ribnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11; v nadaljevanju: ZJF).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.566.766
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.320.022
70
DAVČNI PRIHODKI
1.171.797
700 Davki na dohodek in dobiček
1.094.340
703 Davki na premoženje
30.241
704 Domači davki na blago in storitve
47.217
71
NEDAVČNI PRIHODKI
148.224
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
126.638
711 Takse in pristojbine
683
712 Globe in druge denarne kazni
1.416
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
13.984
714 Drugi nedavčni prihodki
5.503
72
KAPITALSKI PRIHODKI
300
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
300
74
TRANSFERNI PRIHODKI
246.443
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
246.443
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.361.487
40
TEKOČI ODHODKI
558.341
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
149.243
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
20.898
402 Izdatki za blago in storitve
367.083
403 Plačila domačih obresti
9.867
409 Rezerve
11.250
41
TEKOČI TRANSFERI
758.133
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
524.763
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam
6.938
413 Drugi tekoči domači transferi
226.432
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
36.720
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev
36.720
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
8.293
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki
4.750
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom
3.543
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
205.279
III/1.
PRIMARNI PRIMANJKLAJ 
(I.-7102)-(II.-403-404)
214.842
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
3.548
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
49.966
55
ODPLAČILA DOLGA
49.966
550 Odplačila domačega dolga
49.966
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
155.313
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–49.966
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–205.279
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletnih straneh občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme dolgoročno zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 410-0058/2015
Ribnica, dne 3. decembra 2015
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost