Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada, stran 13068.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 11. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 72/02) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna Občine Puconci, ločeno zbirajo prejemki za izgradnjo in obratovanje regionalnega regijskega centra ter za vse nadaljnje investicije in investicijsko vzdrževanje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Puconci po izgradnji le-tega (v nadaljevanju: center).«
2. člen 
V 3. členu se spremenita druga in peta alineja in se glasita:
»– namenskih sredstev občin podpisnic medobčinske pogodbe o sofinanciranju I. faze izgradnje deponije komunalnih odpadkov Puconci in II. faze izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Puconci;
– namenska sredstva državnega proračuna iz sredstev EU;«.
Za peto alinejo se doda nova alineja in se glasi:
»– namenskih sredstev občin solastnic RCERO Puconci:
– najemnine iz naslova nepremičnin in opreme v višini določenega odstotka obračunane amortizacije nepremičnin in opreme I. in II. faze ter novih investicij regijskega centra za ravnanje z odpadki in 
– najemnine iz naslova odlagališča, v višini določenega odstotka obračunane amortizacije za odlagalno polje.« 
3. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni in se glasi:
»Župan Občine Puconci mora najmanj enkrat letno poročati o združevanju sredstev, o upravljanju in razpolaganju s sredstvi proračunskega sklada.«
4. člen 
Spremeni se 6. člen in se glasi:
»Proračunski sklad preneha, ko prenehajo razlogi za njegovo sprejetje.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2015
Puconci, dne 17. decembra 2015
Podžupan 
Občine Puconci 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost