Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4055. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico, stran 13080.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 24. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico 
1. člen 
(Uvod) 
S tem odlokom se ustanovi Proračunski sklad za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico (v nadaljevanju: proračunski sklad).
Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru proračuna Občine Straža, ki ga odpre Občina Straža zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov in uresničevanje namena iz 2. člena tega odloka.
2. člen 
(Namen) 
Namen proračunskega sklada je zagotavljanje sredstev za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas.
3. člen 
(Viri financiranja) 
Proračunski sklad se financira iz:
1. proračunskih sredstev, ki jih občina v tekočem letu zagotavlja za namen iz 2. člena tega odloka;
2. namenskih prejemkov proračuna,
– sredstev, pridobljenih iz proračuna Republike Slovenije v ta namen,
– sredstev EU,
– donacij fizičnih in pravnih oseb,
– drugih virov (darila, volila …),
3. prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
4. člen 
(Pokrivanje obveznosti) 
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada. Izplačila v breme sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
5. člen 
(Upravitelj sklada) 
Upravitelj proračunskega sklada, ki skrbi za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada, je župan občine, ki odgovarja občinskemu svetu za zakonitost razpolaganja in upravljanja s sredstvi sklada. Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa izvrševanje s pooblastili prenese na drugo osebo.
Strokovno-tehnična, administrativna in druga opravila v namen delovanja sklada opravlja občinska uprava.
6. člen 
(Prenos sredstev) 
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada se na koncu tekočega leta prenesejo v prihodnje leto.
7. člen 
(Čas, za katerega je sklad ustanovljen) 
Proračunski sklad se ustanovi za nedoločen čas in preneha, če ne izpolnjuje namena, za katerega je ustanovljen ali če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena v skladu s 60. členom Zakona o javnih financah.
Ugotovitev o prenehanju proračunskega sklada sprejme Občinski svet Občine Straža s sklepom.
8. člen 
(Namembnost sredstev) 
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, določene s tem odlokom.
9. člen 
(Končne določbe) 
Sredstva v Proračunu Občine Straža za leto 2013 na postavki 19027 Dozidava in rekonstrukcija OŠ s telovadnico se prenesejo v proračunski sklad takoj po njegovi ustanovitvi.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-7/2013-5
Straža, dne 12. decembra 2013
Župan 
Občine Straža 
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost