Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4033. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016, stran 13054.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 18. in 95. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 12. seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Mestno občino Kranj za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
eur
Konto
Opis
2016
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
49.656.222
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
45.283.823
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
38.145.293
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
25.681.193
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
11.623.100
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
841.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
7.138.530
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
5.355.010
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
27.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
364.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
65.502
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.327.018
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
158.230
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
104.230
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
54.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
3.350
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
3.350
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741)
4.033.179
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.265.987
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.767.192
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (783+787)
177.640
783 PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
150.000
787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
27.640
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
51.064.564
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
16.977.847
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.028.246
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
453.778
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
11.442.823
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
480.000
409 REZERVE
1.573.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
22.315.662
410 SUBVENCIJE
579.737
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
9.850.594
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.190.603
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
9.694.728
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.862.549
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.862.549
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
908.506
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
209.650
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
698.856
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–1.408.342
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
40.000
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
40.000
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
40.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.250.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.250.000
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.205.210
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
2.205.210
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–2.323.552
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
–955.210
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.408.342
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.469.127
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF), tudi naslednji prihodki:
1. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. požarna taksa,
5. transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna, ki v sprejetem proračunu niso načrtovani ali so načrtovani v premajhnem znesku,
6. prejeta sredstva iz evropskih skladov in drugih institucij, ki v proračunu niso načrtovana ali so načrtovana v premajhnem znesku,
7. prihodek iz naslova dobička Komunale Kranj, javnega podjetja, d. o. o., ki se namenja vlaganjem v komunalno infrastrukturo; v proračunu se dobička ne načrtuje; po realizaciji prihodka se lahko v dejanski višini povečata obseg prihodkov in na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Kranj, ki na predlog župana določi namen teh sredstev, tudi obseg odhodkov,
8. namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada, ki se uporabijo za financiranje odhodkov, predvidenih v finančnem načrtu sklada; namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada se štejejo kot namenski največ do višine, določene v posebnem delu proračuna,
9. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabi za sofinanciranje čistilne akcije, ki poteka tudi v gozdovih.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen razen sredstev dobička Komunale Kranj, javnega podjetja, d.o.o., ki se namenijo za financiranje vlaganj v komunalno infrastrukturo.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na proračunsko postavko in z njih.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvi pravic porabe med finančnimi načrti krajevnih skupnosti odločajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe iz finančnega načrta občinske uprave na finančne načrte krajevnih skupnosti v okviru projekta iz načrta razvojnih programov odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov:
– sveta Mestne občine Kranj,
– nadzornega odbora,
– medobčinskega inšpektorata Kranj,
– skupne službe notranje revizije Kranj in
– župana,
odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu občinske uprave na predlog vodje notranje organizacijske enote odloča župan. V primerih prerazporeditev med notranje organizacijskimi enotami (tudi Medobčinski inšpektorat Kranj in Skupna služba notranje revizije Kranj) morata prerazporeditev predlagati vodji obeh notranje organizacijskih enot.
Župan lahko v finančnem načrtu občinske uprave brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru istega podprograma.
Župan lahko v finančnem načrtu občinske uprave prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15 % podprograma, in med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % glavnega programa v sprejetem finančnem načrtu.
Župan lahko v finančnem načrtu občinske uprave prerazporeja pravice porabe med področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 10 % področja porabe v sprejetem proračunu.
V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ali drugih upravnih organov.
V okviru prerazporeditev uporabniki lahko predlagajo tudi odpiranje novih proračunskih postavk.
O prerazporeditvah, ki presegajo zgoraj določene pravice župana odloča Svet Mestne občine Kranj.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča Svetu Mestne občine Kranj o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 odstotkov pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika; od tega:
1. v letu 2017, 70 odstotkov navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 odstotkov navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti, ki jih prevzame neposredni uporabnik in bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago, storitve ter tekoče transfere, ne sme presegati 25 odstotkov pravic porabe, sprejete v njegovem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter za prevzemanje obveznosti po projektih, ki imajo zagotovljene vire financiranja.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem načrtu razvojnih programov. Spremembe projektov, katerih okvirna vrednost se poveča za več kot 20 odstotkov ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 100.000 eurov, mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj.
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se nanašajo na svetniške skupine in za skupni projekt krajevnih skupnosti. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.
V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ali drugih upravnih organov.
Vse prerazporeditve iz projektov pri katerih so v načrtu razvojnih programov za tekoče leto predvideni namenski prihodki mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj.
Projekte, glede katerih se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta, župan uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Sveta Mestne občine Kranj.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. rezervni sklad, oblikovan po ZJF in
2. stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini, določeni v posebnem delu proračuna.
Na predlog za finance pristojne notranje organizacijske enote občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.100 eurov župan in o tem s pisnimi poročili tekoče obvešča Svet Mestne občine Kranj.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih notranje organizacijskih enot občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 2.100 eurov za posamezni namen. Omejitev ne velja za prerazporeditve sredstev na projekte iz načrta razvojnih programov.
Skupna vrednost odobrenih sklepov o prerazporeditvi iz prejšnjega odstavka ne sme presegati sredstev zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna.
O sklepih o prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presegajo županova pooblastila, odloča Svet Mestne občine Kranj. Svet Mestne občine Kranj odloča tudi o sredstvih zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna.
4. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ 
10. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Župan o odpisu dolga poroča Svetu Mestne občine Kranj v skupnem znesku po posameznih namenih s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in z zaključnim računom proračuna.
11. člen 
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti posamezne nepremičnine do višine 5.000 eurov sprejme župan.
12. člen 
(načrt ravnanja s premičnim premoženjem) 
V načrt ravnanja s premičnim premoženjem je potrebno uvrstiti premično premoženje nad vrednostjo posameznega premičnega premoženja v višini 10.000 eurov. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov leta 2016 se Mestna občina Kranj lahko dolgoročno zadolži do višine 1.250.000 eurov, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine 1.000.000 eurov. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh poroštev skupaj.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je soglasje Sveta Mestne občine Kranj.
6. PRAVNI POSLI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
14. člen 
(veljavnost pravnih poslov, ki jih sklepajo sveti krajevne skupnosti) 
Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti v višini posameznega pravnega posla v posameznem proračunskem letu do 50.000 eurov, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.
Takšni pravni posli morajo biti v skladu s finančnim načrtom.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Kranj v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(prenos sredstev v naslednje leto) 
Stanje sredstev na zakladniških podračunih konec leta se prenese v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov za naslednje leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečajo pravice porabe neposrednih proračunskih uporabnikov.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2015-32
Kranj, dne 16. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti