Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015, Kazalo


MINISTRSTVA

3959. Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov
3960. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
3961. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3962. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
3963. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3964. Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve

BANKA SLOVENIJE

3965. Pravila sistema izmenjave informacij o boniteti strank – SISBON

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3966. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb za upravljanje
3967. Sklep o poslovanju družbe za upravljanje
3968. Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov
3969. Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada
3970. Sklep o kapitalu družbe za upravljanje
3971. Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada
3972. Sklep o statutu investicijske družbe
3973. Sklep o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe
3974. Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot
3975. Sklep o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov
3976. Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada
3977. Sklep o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice
3978. Sklep o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji
3979. Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja
3980. Sklep o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov
3981. Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada
3982. Sklep o razdelitvi ali zadržanju čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
3983. Sklep o izjemah pri izdaji dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada
3984. Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov
3985. Sklep o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem enot alternativnih investicijskih skladov
3986. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja alternativnih investicijskih skladov
3987. Sklep o načinu poročanja skrbnika alternativnega investicijskega sklada

POPRAVKI

3988. Popravek Uredbe o spremembi Uredbe o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti