Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3975. Sklep o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov, stran 12879.

  
Na podlagi četrtega odstavka 124. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa:
1. okoliščine, kdaj se šteje, da se je vloga pooblastitelja zmanjšala na vlogo »poštnega nabiralnika«, in
2. dodatne pogoje, ki jih mora pooblastitelj upoštevati pri prenosu opravljanja posameznih storitev in poslov po 124. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).
2. člen 
(prenos direktive Evropske unije) 
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42).
3. člen 
(pojmi) 
Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. »ključni delovni proces« je proces, ki je nujen za neprekinjeno ter varno in skrbno opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti za stranke oziroma za neprekinjeno opravljanje poslov upravljanja investicijskih skladov oziroma poslov v zvezi z gospodarjenjem s finančnimi instrumenti;
2. »višje vodstvo« in »uprava« v pomenu kot je opredeljen v sklepu, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje;
3. »skupina« je skupina iz 14. točke 2. člena Zakona o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06, 87/11 in 56/13).
4. člen 
(obseg prenosa storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov na pooblaščenca) 
(1) Družba za upravljanje ne sme prenesti storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov na pooblaščenca oziroma pooblaščence v takem obsegu, da bi se njena vloga zmanjšala na vlogo »poštnega nabiralnika«.
(2) Šteje se, da je družba za upravljanje prenesla storitev oziroma posle upravljanja investicijskih skladov na pooblaščenca oziroma pooblaščence v takem obsegu, da se je njena vloga zmanjšala na vlogo »poštnega nabiralnika«, če je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:
1. družba za upravljanje ne obdrži ustreznega znanja in zmogljivosti za učinkovit nadzor nad storitvami oziroma posli, ki jih je prenesla, in za upravljanje tveganj povezanih z nadzorom nad temi storitvami oziroma posli ali
2. družba za upravljanje ne more več sprejemati odločitev na ključnih področjih, za katere je odgovorna uprava in/ali izvajati nalog uprave, predvsem na področju implementacije splošne naložbene politike in naložbenih strategij, ter na drugih področjih iz njene pristojnosti, ki jih na področju notranjih kontrol določa sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje ali
3. družba za upravljanje izgubi pogodbene pravice za poizvedovanje, pregled, dostop do ali dajanje navodil pooblaščencem ali pa uveljavljanje takih pravic postane nemogoče v praksi.
5. člen 
(dodatni pogoji za prenos ključnih delovnih procesov na pooblaščence) 
(1) Poleg pogojev iz 124. člena ZISDU-3 družba za upravljanje, kadar podeli pooblastilo, s katerim prenaša izvajanje ključnih delovnih procesov, zagotovi, da so izpolnjeni tudi dodatni pogoji iz tega člena.
(2) Družba za upravljanje pri sklenitvi pogodbe o prenosu izvajanja ključnih delovnih procesov zagotovi, da pri tem ne pride do prenosa odgovornosti družbe za upravljanje in njenih organov vodenja ali nadzora za spoštovanje pravil, ki se uporabljajo pri opravljanju posameznih storitev, in nadzora nad spoštovanjem teh pravil, na pooblaščenca, ter da pogoji, na podlagi katerih je družba za upravljanje pridobila dovoljenje za opravljanje posameznih storitev, ostanejo izpolnjeni.
(3) Družba za upravljanje zagotovi ustrezno skrbnost pri sklenitvi, izvajanju ali prekinitvi pogodbe o prenosu ključnih delovnih procesov na pooblaščenca, zlasti pa zagotovi, da so izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
1. pooblaščenec ustrezno nadzoruje izvajanje ključnih delovnih procesov in primerno upravlja tveganja, ki so povezana z zunanjim izvajanjem;
2. družba za upravljanje ima ustrezne zmogljivosti za učinkovit nadzor funkcij, oddanih v zunanje izvajanje, in upravljanje tveganj, povezanih z zunanjim izvajanjem. Če je pogodba o prenosu ključnih delovnih procesov sklenjena s pooblaščencem, ki je sestavni del iste skupine kot družba za upravljanje, se pri tem ustrezno upošteva možnost vplivanja družbe za upravljanje na pooblaščenca;
3. pooblaščenec družbi za upravljanje razkrije vse dogodke, ki bi lahko pomembno vplivali na njegovo zmožnost izvajanja storitev in poslov na učinkovit način in v skladu z veljavnimi predpisi;
4. pooblaščenec varuje vse zaupne informacije, ki zadevajo družbo za upravljanje in njene stranke;
5. pooblaščenec izvaja določbe sklepa, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje, ki se nanašajo na osebne transakcije, za osebe, ki imajo pri njem smiselno položaj zadevne osebe, in da lahko družba za upravljanje ob vsakem času od pooblaščenca nemudoma pridobi podatke iz evidence osebnih transakcij, ki jo vodi pooblaščenec;
6. imata družba za upravljanje in pooblaščenec vzpostavljen krizni načrt za izvajanje ukrepov v primeru kriznega dogodka ter zagotovljeno redno testiranje varnostne opreme, če je to potrebno ob upoštevanju narave storitve ali posla;
7. za namen utemeljitve pogoja iz 1. točke prvega odstavka 124. člena ZISDU-3, družba za upravljanje vzpostavi metode za ocenjevanje standarda uspešnosti izvajalca storitev in ima sprejete ustrezne postopke, če ugotovi, da pooblaščenec ne more opravljati funkcij učinkovito in v skladu z veljavnimi predpisi;
8. za namen doseganja pogoja iz 2. točke prvega odstavka 124. člena ZISDU-3 šteje zmožnost Agencije in poleg nje tudi družbe za upravljanje in njenega revizorja, do učinkovitega dostopa do podatkov, ki se nanašajo na ključne delovne procese, oddane v zunanje izvajanje, in poslovnih prostorov pooblaščenca;
9. pri izpolnjevanju pogoja iz 6. točke prvega odstavka 124. člena ZISDU-3 družba za upravljanje zagotovi tudi, da lahko prekliče pooblastilo brez posledic za kontinuiteto in kakovost izvajanja storitev za svoje stranke;
10. pri izpolnjevanju pogoja iz 7. točke prvega odstavka 124. člena ZISDU-3 družba za upravljanje preveri tudi ali ima bodoči pooblaščenec vsa zakonsko zahtevana dovoljenja, da ključne delovne procese opravlja zanesljivo in strokovno, ter da ima dobro ime.
6. člen 
(strategije uveljavljanja glasovalnih pravic) 
Pogodba o prenosu iz 125. člena ZISDU-3, s katero družba za upravljanje premoženje prenese v upravljanje na drugega upravljavca, mora določati tudi obveznost pooblaščenca, da v primeru uresničevanja pravic iz vrednostnih papirjev investicijskega sklada oziroma drugih finančnih naložb investicijskega sklada, upošteva politike glasovalnih pravic, ki jih je pooblastitelj sprejel na podlagi določb sklepa, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.
7. člen 
(prenos upravljanja tveganj) 
(1) Družba za upravljanje mora ravnati z ustrezno strokovnostjo, skrbnostjo in gospodarnostjo, ko s pooblaščenci sklepa, izvaja ali prekine dogovore v zvezi z upravljanjem tveganj.
(2) Preden sklene takšen dogovor, družba za upravljanje sprejme potrebne ukrepe, da preveri, ali je pooblaščenec sposoben in zmožen zanesljivo, strokovno in učinkovito izvajati storitve in posle v zvezi z upravljanjem tveganj.
(3) Družba za upravljanje določi metode za stalno ocenjevanje uspešnosti pooblaščencev, na katere je prenesla storitve in posle v zvezi z upravljanjem tveganj.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-24/2015-3
Ljubljana, dne 4. novembra 2015
EVA 2015-1611-0154
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.