Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3985. Sklep o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem enot alternativnih investicijskih skladov, stran 12893.

  
Na podlagi tretjega odstavka 35. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem enot alternativnih investicijskih skladov 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep podrobneje opredeljuje posamične pojme iz prvega odstavka 35. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS).
2. člen 
(vlagatelj) 
Vlagatelj pomeni vsako fizično ali pravno osebo ali drug subjekt zasebnega ali javnega prava, ki sprejme odločitev o naložbi v eno ali več enot alternativnega investicijskega sklada (v nadaljevanju: AIS) in ki je oseba iz prvega oziroma tretjega odstavka 31. člena ZUAIS.
3. člen 
(ponudba enot AIS) 
Ponudba enot je vsako sporočilo osebam, dano v kateri koli obliki in z uporabo kateregakoli sredstva, ki vsebuje zadosti informacij o pogojih ponudbe in o enotah AIS, ki so predmet ponudbe, da se na njihovi podlagi vlagatelj odloči za nakup enot AIS.
4. člen 
(neposredna ali posredna ponudba enot AIS) 
(1) Za neposredno ponudbo gre, če je oseba, ki ponuja enote AIS, hkrati tudi izdajatelj enot AIS oziroma oseba, ki deluje v imenu in za račun izdajatelja enot AIS, pri čemer ne pride do prenosa imetništva enot, ki so predmet ponudbe, na take osebe.
(2) Za posredno ponudbo gre, če je oseba, ki ponuja enote AIS, posrednik, ki deluje v svojem imenu vendar za račun izdajatelja AIS, predmet ponudbe pa so enote AIS, ki so v imetništvu posrednika.
5. člen 
(nedoločen ali določen krog vlagateljev) 
(1) Ponudba je naslovljena na nedoločen krog vlagateljev kadar so vlagatelji ponudniku neznani.
(2) Ponudba je naslovljena na določen krog vlagateljev kadar so vlagatelji ponudniku znani, ne glede na število vlagateljev, pri čemer sem sodijo tudi primeri vabil k dajanju ponudbe, ki jih izdajatelj naslovi na vlagatelje.
6. člen 
(pobuda upravljavca AIS) 
(1) Pobuda upravljavca je vsako dejanje upravljavca, ki je usmerjeno k vlagatelju in katerega namen je distribucija enot AIS od upravljavca do vlagatelja.
(2) Šteje se, da transakcija ni bila sklenjena na pobudo upravljavca, če je vlagatelj pred ponudbo iz 5. člena tega sklepa v pisni izjavi potrdil, da je pridobil enote AIS na svojo pobudo in je transakcija posledica vlagateljeve zahteve za nakup s strani vlagatelja vnaprej identificiranega AIS.
(3) Če je vlagatelj sam pristopil k upravljavcu, le-tega to dejstvo ne odvezuje od upoštevanja določb zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev, predvsem v zvezi z investicijskim svetovanjem ter pogoji za opravljanje navedenih storitev.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-33/2015-3
Ljubljana, dne 16. decembra 2015
EVA 2015-1611-0187
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.