Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3976. Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada, stran 12880.

  
Na podlagi tretjega odstavka 249. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 249. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (31/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) ter način in roke objave podatka o celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada.
(2) V skladu s 373. členom ZISDU-3 se ta sklep smiselno uporablja tudi za AJIS, pri čemer se namesto stroškov iz 247. člena ZISDU-3 upoštevajo stroški iz 371. člena ZISDU-3, namesto četrtega odstavka 242. člena ZISDU-3 pa četrti odstavek 365. člena ZISDU-3.
2. člen 
(stroški poslovanja vzajemnega sklada) 
(1) Med stroške poslovanja vzajemnega sklada spadajo stroški provizije za upravljanje vzajemnega sklada, stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev za vzajemni sklad in stroški iz četrtega odstavka 168. člena ZISDU-3 ter stroški iz drugega odstavka 247. člena ZISDU-3, v kolikor se izplačujejo iz sredstev vzajemnega sklada, razen:
1. stroškov plačil tretjim osebam v zvezi z pridobitvijo oziroma odsvojitvijo premoženja vzajemnega sklada (razen enot ciljnih skladov), ne glede na to ali so ti stroški neposredni (npr. provizije in stroški borznih posrednikov) ali posredni (npr. stroški upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja);
2. stroškov plačil tretjim osebam v zvezi s posedovanjem izvedenih finančnih instrumentov (npr. margin calls);
3. stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih družba za upravljanje najema za račun vzajemnega sklada;
4. protivrednosti nefinančnih ekonomskih koristi, ki jih prejme družba za upravljanje ali z njo povezana oseba od borznoposredniških družb oziroma bank v zameno za dajanje naročil za trgovanje (mehke provizije).
(2) Stroški iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu celotnih stroškov poslovanja v skladu s tem sklepom, upoštevajo v bruto zneskih.
(3) Celotni stroški poslovanja se izračunavajo ločeno za vsak razred investicijskih kuponov vzajemnega sklada, razen kadar se razredi investicijskih kuponov po stroških ne razlikujejo.
(4) Podatki o stroških uporabljenih za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada morajo izhajati iz letnega poročila o poslovanju vzajemnega sklada za preteklo poslovno leto in iz drugih najaktualnejših javno dostopnih poročil ciljnih skladov.
3. člen 
(metodologija za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada) 
(1) Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada v preteklem poslovnem letu (v nadaljnjem besedilu: CSP) vključujejo stroške poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa, ki so nastali v preteklem poslovnem letu poslovanja vzajemnega sklada.
(2) CSP se izrazijo v odstotku na dve decimalni mesti natančno od povprečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v preteklem poslovnem letu in se izračunajo po naslednjem postopku:
Slika 1
Slika 2
pri čemer je:
– ČVS povprečna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada v preteklem poslovnem letu v eurih;
– ČVSk čista vrednost sredstev vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan k v eurih;
– n število obračunskih dni v preteklem poslovnem letu;
– SPk stroški poslovanja vzajemnega sklada na obračunski dan k v eurih;
– CSP celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada v odstotkih.
4. člen 
(posebnosti pri izračunu CSP) 
(1) Ne glede na določbe 3. člena tega sklepa, se v primeru vzajemnega sklada iz četrtega odstavka 242. člena ZISDU-3, ki je imel v obdobju preteklega poslovnega leta vsaj 6 mesecev najmanj 20 odstotkov svoje čiste vrednosti sredstev naložene v enote ciljnih skladov, CSP izračuna po postopku navedenem v tem členu.
(2) Pri izračunu CSP vzajemnega sklada, ki izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka, se poleg stroškov poslovanja iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa, upoštevajo tudi stroški, ki so bremenili vzajemni sklad zaradi nalaganja sredstev v ciljne sklade, pri čemer se pri vsakem posameznem ciljnem skladu upošteva:
1. vstopne in izstopne stroške, ki so bremenili vzajemni sklad iz naslova nakupov in prodaj enot posameznega ciljnega sklada;
2. delež stroškov poslovanja posameznega ciljnega sklada v višini, ki je odvisna od obdobja imetništva enot premoženja oziroma delnic posameznega ciljnega sklada in višine sorazmernega deleža premoženja, ki ga je imel vzajemni sklad v ciljnem skladu.
(3) CSP vzajemnega sklada, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena, se izračunajo po naslednjem postopku:
Slika 3
Slika 4
pri čemer je:
– ČVS povprečna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada v preteklem poslovnem letu v eurih;
– ČVSk čista vrednost sredstev vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan k v eurih;
– n število obračunskih dni v preteklem poslovnem letu;
– SPk stroški poslovanja vzajemnega sklada na obračunski dan v eurih;
– x podatki za posamezni ciljni sklad x;
– i število ciljnih skladov, v katerih je imel v preteklem poslovnem letu vzajemni sklad naložena svoja sredstva;
– Vstx celotni vstopni stroški, ki so bremenili vzajemni sklad ob nakupih enot premoženja oziroma delnic posameznega ciljnega sklada v preteklem poslovnem letu v eurih;
– Izsx celotni izstopni stroški, ki so bremenili vzajemni sklad ob prodaji enot premoženja oziroma delnic posameznega ciljnega sklada v preteklem poslovnem letu v eurih;
– SPix stroški poslovanja posameznega ciljnega sklada v preteklem poslovnem letu v eurih;
– dx število dni v preteklem poslovnem letu, ko je bil vzajemni sklad imetnik enot premoženja oziroma delnic posameznega ciljnega sklada;
– sx povprečni delež enot premoženja oziroma delnic v celotni izdaji enot premoženja oziroma delnic posameznega ciljnega sklada, ki ga je imel v preteklem poslovnem letu v lasti vzajemni sklad, izražen v koeficientu.
(4) Če ciljni sklad izračunava stroške poslovanja ločeno za vsak razred investicijskih kuponov, se pri izračunu CSP iz prejšnjega odstavka upoštevajo stroški tistega razreda investicijskih kuponov ciljnega sklada, katerega imetnik investicijskih kuponov je vzajemni sklad.
5. člen 
(ocena CSP) 
(1) Če podatek o stroških poslovanja posameznega ciljnega sklada, ki je potreben za izračun CSP vzajemnega sklada iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa, ni znan, družba za upravljanje znesek stroškov poslovanja takšnega ciljnega sklada oceni.
(2) Če ciljni sklad iz prejšnjega odstavka predstavlja manj kot 15 odstotkov sredstev vzajemnega sklada, družba za upravljanje pri oceni stroškov poslovanja ciljnega sklada, upošteva zgolj najvišjo upravljavsko provizijo, ki jo za upravljanje ciljnega sklada lahko zaračunava družba, ki ciljni sklad upravlja in zadnjo razpoložljivo provizijo, vezano na uspešnost ciljnega sklada.
6. člen 
(način in rok objave podatka o CSP) 
Družba za upravljanje podatek o CSP objavi v prospektu vzajemnega sklada in v dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje vzajemnega sklada v obsegu in na način, kot ga določata sklep Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki določa vsebino prospekta odprtega investicijskega sklada in Uredba Komisije EU št. 583/2010 (Uradni list Evropske unije, št. 176/10). Podatek o CSP mora biti objavljen v roku iz drugega odstavka 199. člena ZISDU-3.
7. člen 
(arhiv podatkov o CSP) 
(1) Družba za upravljanje vodi arhiv podatkov o vseh doslej izračunanih in objavljenih CSP, ki mora biti vedno na razpolago zainteresirani javnosti.
(2) Šteje se, da so podatki iz arhiva na razpolago zainteresirani javnosti, če so na razpolago na vseh vpisnih mestih, kjer so možna vplačila v vzajemni sklad, ali pa so objavljeni na javni spletni strani družbe za upravljanje.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-26/2015-3
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EVA 2015-1611-0107
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.