Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3964. Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve, stran 12738.

  
Na podlagi drugega odstavka 130.a člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15) in drugega odstavka 3.a člena Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance izdaja
N A V O D I L O 
za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve 
1. člen 
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, obračunavajo koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev na obrazcu v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega navodila.
2. člen 
Organizacije iz prejšnjega odstavka predložijo obračun koncesijske dajatve in dodatne koncesijske dajatve v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.
3. člen 
Obračunana sredstva koncesijske dajatve in obračunana sredstva dodatne koncesijske dajatve se nakažejo na dan predložitve obračuna pristojnemu davčnemu organu, in sicer:
1. obračunana sredstva koncesijske dajatve na prehodni davčni podračun – proračun države SI56 011008881000030, z referenco: SI19 davčna številka zavezanca – 87009,
2. obračunana sredstva dodatne koncesijske dajatve na prehodni davčni podračun – proračun države SI56 011008881000030, z referenco: SI19 davčna številka zavezanca – 86002,
3. v polje koda namena se vpiše TAXS,
4. v polje BIC banke prejemnika se vpiše BSLJSI2X.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 6/15), uporablja pa se do začetka uporabe tega navodila.
5. člen 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja od vključno januarja 2016.
Št. 423-284/2015/14
Ljubljana, dne 17. decembra 2015
EVA 2015-1611-0193
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance