Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3971. Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada, stran 12819.

  
Na podlagi tretjega odstavka 197. člena, četrtega odstavka 251. člena, četrtega odstavka 302. člena in 385. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino prospekta in pravil upravljanja vzajemnega sklada, krovnega sklada ter alternativnega vzajemnega sklada.
(2) Določbe tega sklepa, ki veljajo za družbo za upravljanje, se uporabljajo tudi za upravljavca alternativnega investicijskega sklada, ki ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov in upravljavca alternativnega investicijskega sklada države članice, z dovoljenjem pristojnega organa države članice za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov, če upravlja alternativni vzajemni sklad.
2. člen 
(splošna navodila za sestavo prospekta) 
(1) Pravila upravljanja morajo biti vključena v prospekt skladno z navodili iz prilog k temu sklepu. Na naslovni strani prospekta mora biti jasno označeno, da gre za prospekt z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljnjem besedilu: prospekt).
(2) Pri odprtem investicijskem skladu, ki še ne posluje dovolj dolgo, da bi bilo zanj mogoče navesti vse podatke, ki jih zahteva ta sklep, se na mestih v prospektu, kjer naj bi se navedli ti podatki, navede pojasnilo, da podatkov ni mogoče navesti, ker odprti investicijski sklad še ne posluje dovolj časa.
(3) Vsa opozorila vlagateljem, ki jih mora na podlagi tega sklepa vsebovati prospekt, morajo biti poudarjena tako, da vidno izstopajo iz preostalega besedila.
(4) Oznaka »R« v prilogah tega sklepa pomeni, da se besedilo nanaša na razrede investicijskih kuponov.
3. člen 
(prospekt vzajemnega sklada) 
Prospekt vzajemnega sklada vsebuje dejstva in podatke o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje, ki ga upravlja, navedene v prilogi 1 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 1.
4. člen 
(prospekt krovnega sklada) 
Prospekt krovnega sklada vsebuje dejstva in podatke o krovnem skladu, podatke o vsakem posameznem podskladu krovnega sklada ter podatke o družbi za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, navedene v prilogi 2 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 2.
5. člen 
(prospekt napajalnega sklada) 
Za prospekt napajalnega sklada se pri uporabi priloge 1. in 2. k temu sklepu upošteva 347. člen Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).
6. člen 
(prospekt alternativnega vzajemnega sklada) 
(1) V zvezi s strukturo in vsebino prospekta alternativnega vzajemnega sklada in navodili za njegovo sestavo se smiselno uporablja priloga 1 k temu sklepu.
(2) V zvezi s strukturo in vsebino prospekta alternativnega krovnega sklada in navodili za njegovo sestavo se smiselno uporablja priloga 2 k temu sklepu.
(3) Pri smiselni uporabi iz prvega in drugega odstavka tega člena je potrebno upoštevati najmanj, da:
1. alternativni vzajemni sklad ni usklajen z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/65/ES);
2. ime alternativnega vzajemnega sklada vsebuje označbo »alternativni vzajemni sklad«;
3. naložbena pravila lahko vključujejo nekatere dodatne vrste naložb in drugačne omejitve izpostavljenosti;
4. najnižja dovoljena višina prvega vplačila znaša 25.000 eurov, razen za alternativne vzajemne sklade, katerih naložbena pravila določajo najmanj 80 odstotno izpostavljenost do naložb iz 1. točke prvega odstavka 361. člena ZISDU-3;
5. obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev ne sme biti daljše od 12 mesecev;
6. obdobje odkupov ne sme biti krajše od obračunskega obdobja za izračun čiste vrednosti sredstev in mora upoštevati trajanje le-tega ter ne sme biti daljše od enega leta;
7. rok za izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov ne sme biti daljši od zadnjega delovnega dne prvega naslednjega obračunskega obdobja za izračun vrednosti enote premoženja, ali 60 dni po koncu obračunskega obdobja, v katerem je bila vložena zahteva za izplačilo investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada;
8. so pogoji za vplačilo s prenosljivimi vrednostnimi papirji drugačni kot pri vzajemnem skladu;
9. pravila upravljanja lahko določijo obvezo imetnikom investicijskih kuponov po predhodni najavi vložitve zahteve za izplačilo investicijskih kuponov;
10. v zvezi uporabo ukrepov v primeru začasne nezmožnosti zagotavljanja sprotnih izplačil ZISDU-3 določa posebnosti za alternativni vzajemni sklad;
11. je družba za upravljanje lahko upravičena do nagrade za uspešno upravljanje, ki mora biti določena na jasen, pregleden in nedvoumen način;
12. za združevanje alternativnih vzajemnih skladov veljata dodatna pogoja iz 1. in 2. točke 360. člena ZISDU-3;
13. za likvidacijo alternativnega vzajemnega sklada ZISDU-3 določa drugačne razloge;
14. če alternativni vzajemni sklad upravlja upravljavec alternativnega investicijskega sklada, ki ima dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov ali upravljavec alternativnega investicijskega sklada države članice, z dovoljenjem pristojnega organa države članice za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov, mora prospekt vsebovati tudi dodatne vsebine, ki jih v zvezi z razkritji vlagateljem določa zakon, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prenehanje uporabe sklepov) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-50/2015-3
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-1611-0152
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.