Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3979. Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja, stran 12884.

  
Na podlagi sedmega odstavka 184. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa podrobnejša merila za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja iz prvega odstavka 184. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15).
2. člen 
(merila za določitev pomembnega vpliva) 
(1) Šteje se, da ima družba za upravljanje pomemben vpliv na upravljanje izdajatelja vrednostnega papirja, če je za račun oziroma v imenu in za račun vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja imetnica deleža glasovalnih pravic izdajatelja, ki presega prevzemni prag iz zakona, ki ureja prevzeme.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, da gre za pomemben vpliv na upravljanje izdajatelja tudi v primeru, če je družba za upravljanje za račun oziroma v imenu in za račun vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja, imetnica manjšega deleža glasovalnih pravic od deleža, določenega v prejšnjem odstavku, če gre za katerega od spodaj naštetih dejstev:
1. če so zaposleni družbe za upravljanje hkrati člani uprave izdajatelja,
2. med izdajateljem in družbo za upravljanje obstajajo pomembni posli ali
3. med izdajateljem in družbo za upravljanje obstaja izmenjava vodilnih delavcev.
(3) Pojem investicijski sklad iz tega člena se nanaša na investicijski sklad, ki javno zbira premoženje.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-28/2015-3
Ljubljana, dne 14. oktobra 2015
EVA 2015-1611-0110
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.