Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3978. Sklep o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji, stran 12883.

  
Na podlagi tretjega odstavka 229. člena, petega odstavka 235. člena, tretjega odstavka 379. člena in šestega odstavka 380. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep ureja:
1. pogoje in omejitve vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji, iz drugega odstavka 229. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3);
2. pogoje in omejitve izplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji, iz četrtega odstavka 235. člena ZISDU-3;
3. pogoje in omejitve vplačil investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji, iz drugega odstavka 379. člena ZISDU-3;
4. pogoje in omejitve izplačil investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji, iz petega odstavka 380. člena ZISDU-3.
2. člen 
(pogoji in omejitve vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji) 
Investicijski kupon vzajemnega sklada se lahko vplača s prenosljivimi vrednostnimi papirji, če so poleg pogojev in omejitev iz drugega odstavka 229. člena ZISDU-3 izpolnjeni tudi naslednji pogoji ter omejitve:
1. vplačilo s prenosljivimi vrednostnimi papirji lahko izvede samo dobro poučeni vlagatelj iz zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov;
2. je na javni spletni strani družbe za upravljanje objavljena trenutno veljavna košarica prenosljivih vrednostnih papirjev, ki so lahko predmet vplačila, in njihove uteži ter opozorilo, da se lahko sestava košarice skupaj z utežmi, kadarkoli spremeni;
3. preračun vplačanih prenosljivih vrednostnih papirjev v enote premoženja vzajemnega sklada se opravi po tečajih teh vrednostnih papirjev na organiziranih trgih, na katerih z njimi trguje družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada in ki veljajo ob presečni uri obračunskega dne, ko so vsi prenosljivi vrednostni papirji, ki so predmet vplačila, na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev vzajemnega sklada;
4. stroški vplačila s prenosljivimi vrednostnimi papirji bremenijo vlagatelja;
5. v pravilih upravljanja vzajemnega sklada mora biti navedena možnost vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji in podrobnosti tovrstnih vplačil.
3. člen 
(pogoji in omejitve izplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji) 
Odkupna vrednost investicijskega kupona vzajemnega sklada se lahko izplača s prenosljivimi vrednostnimi papirji, če so poleg pogojev in omejitev iz četrtega odstavka 235. člena ZISDU-3 izpolnjeni tudi naslednji pogoji ter omejitve:
1. posamezno izplačilo investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji ne sme biti manjše od 1 odstotka vrednosti sredstev vzajemnega sklada oziroma 100.000 eurov, kadar je premoženje vzajemnega sklada manjše od 10 milijonov eurov;
2. odkupna vrednost investicijskega kupona se izplača v deležih prenosljivih vrednostnih papirjev, ki odražajo sestavo naložb vzajemnega sklada, preostanek do celotne odkupne vrednosti investicijskega kupona pa se imetniku investicijskega kupona izplača v denarju;
3. v pravilih upravljanja vzajemnega sklada mora biti navedena možnost izplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji ter podrobnosti tovrstnih izplačil.
4. člen 
(pogoji in omejitve vplačil investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji) 
Investicijski kupon alternativnega vzajemnega sklada se lahko vplača s prenosljivimi vrednostnimi papirji, če so poleg pogojev in omejitev iz drugega odstavka 379. člena ZISDU-3 izpolnjeni tudi naslednji pogoji ter omejitve:
1. vlagatelj na pristopno izjavo vpiše seznam in količino prenosljivih vrednostnih papirjev, ki bodo predmet vplačila v alternativni vzajemni sklad;
2. družba za upravljanje pred prenosom prenosljivih vrednostnih papirjev na nematerializirane račune alternativnega vzajemnega sklada poda pisno soglasje k posameznemu prenosljivemu vrednostnemu papirju in njegovi količini;
3. zaradi vplačila s prenosljivimi vrednostnimi papirji ne pride do kršitve naložbenih omejitev iz pravil upravljanja alternativnega vzajemnega sklada;
4. preračun vplačanih prenosljivih vrednostnih papirjev v enote premoženja alternativnega vzajemnega sklada se opravi po tečajih teh vrednostnih papirjev na organiziranih trgih, na katerih z njimi trguje družba za upravljanje za račun alternativnega vzajemnega sklada in ki veljajo ob presečni uri obračunskega dne, ko so vsi prenosljivi vrednostni papirji, ki so predmet vplačila, na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev alternativnega vzajemnega sklada;
5. stroški vplačila s prenosljivimi vrednostnimi papirji bremenijo vlagatelja;
6. v pravilih upravljanja alternativnega vzajemnega sklada mora biti navedena možnost vplačil investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji in podrobnosti tovrstnih vplačil.
5. člen 
(pogoji in omejitve izplačil odkupne vrednosti investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji) 
Za izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji se smiselno uporablja 3. člen tega sklepa.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-20/2015-3
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EVA 2015-1611-0118
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.