Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3917. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB8)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3918. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko

MINISTRSTVA

3919. Pravilnik o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela državnega tožilstva
3920. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
3921. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov
3922. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči
3958. Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3923. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Žirovnica
3924. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2016–2018

OBČINE

Kočevje

3925. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje
3926. Pravilnik o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju

Koper

3927. Odlok o spremembi Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč«
3928. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3929. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kozje

3931. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2015
3932. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2016
3933. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
3934. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kostanjevica na Krki

3930. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki

Križevci

3935. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2016

Litija

3936. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1

Log-Dragomer

3937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Log - Dragomer
3938. Sklep o vrednosti točke za odmero NUSZ

Loški Potok

3939. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v Občini Loški Potok s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso

Metlika

3940. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2016

Mozirje

3941. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje Loke ZAHOD – Zahodni del

Piran

3942. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Marička
3943. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička

Pivka

3944. Obvezna razlaga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Pivka
3945. Odlok o spremembah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v Občini Pivka
3946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka
3947. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3948. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2016
3949. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2016
3950. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Puconci

3951. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2016

Ravne na Koroškem

3952. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
3953. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem

Rogašovci

3954. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2016

Sodražica

3955. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2015
3956. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 na območju Občine Sodražica
3957. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

88. Uredba o ratifikaciji sprememb Ustave, Konvencije in Splošnih pravil Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), sprejetih na konferenci pooblaščenih predstavnikov držav članic v Guadajalari
89. Sklep o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2016–2018
90. Sklep o potrditvi Aneksa k Programu mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2013 do 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve

91. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
92. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o policijskem sodelovanju
93. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti