Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3928. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 12643.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2015
Koper, dne 4. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem., 110/13 in 19/15) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. decembra 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninama s parc. št. 851/35, 1344/29 k.o. Plavje, nepremičnini s parc. št. 1606/36 k.o. Rakitovec, nepremičninam s parc. št. 3166/3, 98/38, 98/39, 100/72, 100/73, 4583/13 k.o. Semedela, nepremičninama s parc. št. 1855/3, 1855/5 k.o. Tinjan, nepremičnini s parc. št. 498/19 k.o. Zazid se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2015
Koper, dne 3. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A  D E L I B E R A 
sulla dismissione del bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-4/2015
Capodistria, 4 dicembre 2015
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-testo unico ufficiale 1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC e 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della CC, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 e 19/15), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 3 dicembre 2015 ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
I. 
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulle particelle n. 851/35, 1344/29 c.c. Plavje, il bene immobile insistente sulla particella n. 1606/36 c.c. Rakitovec, i beni immobili insistenti sulle particelle n. 3166/3, 98/38, 98/39, 100/72, 100/73, 4583/13 c.c. Semedella, i beni immobili insistenti sulle particelle n. 1855/3, 1855/5 c.c. Tinjan, il bene immobile insistente sulla particella n. 498/19 c.c. Zazid.
II. 
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III. 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-4/2015
Capodistria, 3 dicembre 2015
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost