Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Log - Dragomer, stran 12649.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 7. redni seji dne 18. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Log - Dragomer 
1. člen 
V prvem odstavku 2. člena Odloka o prometni ureditvi v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 15/09), z naslovom uporabljeni izrazi, se dodata sedma in osma alineja, ki se glasita:
»– dovolilnica je dokazilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero župan odloči o pravici do parkiranja vozil na območju rezerviranih parkirnih površin;
– rezervirane parkirne površine so območja javnih parkirnih površin, namenjena parkiranju vozil z dovolilnico in so označena s prometnim znakom.«
2. člen 
Doda se nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(rezervirane parkirne površine) 
(1) Na rezerviranih parkirnih površinah lahko parkirajo samo motorna vozila, ki imajo posebno dovolilnico, ki jo izda pristojni občinski organ. V vozilu mora biti dovolilnica nameščena na vidnem mestu pod vetrobranskim steklom ali nalepljena na prednjem oziroma zadnjem steklu vozila.
(2) Dovolilnico za parkiranje na rezerviranih parkirnih površinah izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Parkirna dovolilnica se izda ob upoštevanju načela enakomerne obremenitve teh površin. Parkirno dovolilnico se lahko izda za potrebe Občine Log - Dragomer, javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki opravljajo dejavnost, pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prosilcu se lahko izda ena parkirna dovolilnica. Dovolilnica je priloga tega odloka.«
3. člen 
V 22. členu z naslovom globe se spremeni tretji odstavek, ki se glasi:
»(2) Z globo 80 EUR se kaznuje oseba, ki ravna v nasprotju s drugo, četrto, šesto, sedmo, osmo, deveto ali deseto alinejo 8. člena ter 9., 9.a, 10., 11., 14. ali 16. členom tega odloka.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-2/2009
Dragomer, dne 18. novembra 2015
 
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.
 

AAA Zlata odličnost