Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3930. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki, stran 12644.

  
Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14-odl. US) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki sprejel
S K L E P 
o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki je bil sprejet v letu 2006 ter spremenjen in dopolnjen v letu 2009.
V obdobju po sprejetju Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica se je na območju obrtne cone pojavil investicijski interes, ki ga v celoti ni možno realizirati na podlagi določil odloka. Na pobudo investitorja se zaradi navedenih okoliščin pristopa k spremembam in dopolnitvam odloka.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki se nanašajo na območje načrtovanih stavb št. 7 in 8, ki zajema območje parcelne številke 823/6-del (po novem 823/8), k.o. Kostanjevica.
Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na oblikovne pogoje in velikost stavb, ki se nahajajo na vizualno neizpostavljeni lokaciji.
Postopek sprememb in dopolnitev se vodi po kratkem postopku, skladno z 61.b členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14-odl. US). Izvedba sprememb in dopolnitev po kratkem postopku je smiselna, ker spremembe in dopolnitve ne vplivajo na nosilce urejanja prostora in zato v postopku ni potrebno njihovo sodelovanje. Prav tako ni potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ni predvidena izdelava posebnih strokovnih podlag. Rešitve se predlagajo ob upoštevanju obstoječe grajene strukture in glede na specifike lokacije.
4. Rok za pripravo sprememb in dopolnitev oziroma njegovih posameznih faz
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki se v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju izpeljejo na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov. Predlog sprememb in dopolnitev odloka se skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na Občinskem svetu Občine Kostanjevica na Krki javno objavi na občinski oglasni deski in na svetovnem spletu za vsaj petnajst dni. V času objave bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica bodo na Občinskem svetu Občine Kostanjevica obravnavane predvidoma v mesecu januarju ali februarju 2016.
5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
V skladu z določili 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14-odl. US) in tretjega odstavka druge točke tega sklepa se smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ne pridobivajo.
6. Obveznosti glede financiranja sprememb in dopolnitev
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica zagotavlja Občina Kostanjevica na Krki v svojem proračunu.
7. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-3/2015-3
Kostanjevica na Krki, dne 15. decembra 2015
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost