Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3948. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2016, stran 12684.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je župan Občine Pivka dne 27. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Pivka (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,101/13 in 55/15 – ZFisP; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Pivka za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15 z dne 20. 3. 2015) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2015 (Uradni list RS, št. 74/15 z dne 2. 10. 2015; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.740.998,04
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.033.012,79
70 DAVČNI PRIHODKI
804.918,47
700 Davki na dohodek in dobiček
761.088,00
703 Davki na premoženje
13.236,76
704 Domači davki na blago in storitve
29.963,11
706 Drugi davki
630,60
71
NEDAVČNI PRIHODKI
228.094,32
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
184.110,74
711 Takse in pristojbine
906,40
712 Globe in druge denarne kazni
16.581,96
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.992,28
714 Drugi nedavčni prihodki
9.502,94
72
KAPITALSKI PRIHODKI
66.954,22
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
22.101,63
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. sredstev
44.852,59
73 PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.641.031,03
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
386.158,73
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Proračuna evropske unije
1.254.872,30
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.877.055,65
40
TEKOČI ODHODKI
585.656,81
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
115.143,16
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
17.032,89
402 Izdatki za blago in storitve
419.222,74
403 Plačila domačih obresti
29.258,02
409 Rezerve
5.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
521.065,08
410 Subvencije
40.056,39
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
233.835,59
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
54.818,34
413 Drugi tekoči domači transferi
192.354,76
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.763.833,76
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.763.833,76
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
6.500,00
430 Investicijski transferi
0,00
431 Investicijski transferi neprof.organiz.in ustanovam
1.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–136.057,61
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
367.894,60
500 Domače zadolževanje
367.894,60
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
231.836,99
550 Odplačila domačega dolga
231.836,99
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
136.057,61
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
136.057,61
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
0,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
5. člen 
Po preteku obdobja, navedenega v 1. členu tega sklepa, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Pivka za leto 2016.
6. člen 
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
7. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Pivka.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2015 in Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2015.
9. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se občina lahko likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v drugem odstavku 32. člena ZJF. V obdobju začasnega financiranja se lahko občina Pivka zadolži do višine 367.894,60 evrov.
5. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 032-1/2015-36
Pivka, dne 27. novembra 2015
Župan 
Občina Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost