Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3954. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2016, stran 12690.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 105. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je župan Občine Rogašovci dne 10. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15 in 81/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO
OPIS
Proračun januar–marec 2016
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
584.245,46
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
448.676,79
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
419.681,11
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
394.992,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
2.552,65
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
22.136,46
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
28.995,68
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
4.302,32
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
63,44
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
622,50
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
582,03
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
23.425,39
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
930,39
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
930,39
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731 PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
134.638,28
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
134.638,28
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA 
SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
455.164,48
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
190.672,59
PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM
46.387,04
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
7.162,46
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
136.259,25
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
863,84
REZERVE
0,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
244.974,36
410 SUBVENCIJE
0,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
182.835,83
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
8.162,52
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
53.976,01
414 TEKOČI TRANSFERI 
V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
14.438,31
420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV
14.438,31
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
5.079,22
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
551,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
4.528,22
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
129.080,98
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA 
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) 
– (II.+V.+VIII.)
129.080,98
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–129.080,98
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
317.000,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
Občina Rogašovci se v obdobju začasnega financiranja ne bo zadolževala.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 410-19/2015-2
Rogašovci, dne 10. decembra 2015
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost