Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3839. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
3840. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
3841. Sklep o razrešitvi direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3842. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
3843. Uredba o koncesiji za rabo mineralne vode za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna iz vrtine KŽV-1/2001
3844. Uredba o dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
3845. Uredba o spremembah Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3846. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
3847. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
3848. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
3849. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
3850. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3915. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05
3916. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11

Sklepi

3851. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Daki, v Ljudski republiki Bangladeš
3852. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Daki, v Ljudski republiki Bangladeš

Drugi akti

3853. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani, na Oddelku za evropske zadeve

MINISTRSTVA

3854. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
3855. Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev
3856. Pravilnik o trženju semenskega krompirja
3857. Pravilnik o občutljivih območjih
3858. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
3859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah
3860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin
3861. Odredba o vključitvi sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso v program promocije

USTAVNO SODIŠČE

3862. Odločba o ugotovitvi, da sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi ni v neskladju z Ustavo
3863. Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 28. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora v neskladju z Ustavo
3864. Razporeditev dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2016 do 15. 7. 2016

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3865. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje
3866. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3867. Sklep o razveljavitvi SRS 38 (2006)
3868. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3869. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2016

Brežice

3870. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Dolenja Pirošica, del DOP-03 – skrajšani postopek

Cankova

3871. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za programsko obdobje 2015–2020

Cerkno

3872. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2016

Dobrepolje

3873. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2016
3874. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2016

Dobrna

3875. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2015
3876. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2016

Dolenjske Toplice

3877. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Hodoš

3878. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2016

Horjul

3879. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Horjul
3880. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2016

Hrpelje-Kozina

3881. Poslovnik Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina (uradno prečiščeno besedilo)
3882. Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Hrpelje - Kozina
3883. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020
3884. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in Divača, št. IT/4896/15

Idrija

3885. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2016
3886. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2016
3887. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
3888. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2016
3889. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2016
3890. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

3891. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2015
3892. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3893. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2015

Kočevje

3899. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Kočevje, predstavnika romske skupnosti

Kranj

3900. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj

Ljubljana

3901. Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana

Nova Gorica

3894. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo v programskem obdobju 2015–2020

Šalovci

3895. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2016
3896. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«

Škofja Loka

3897. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

3902. Odlok o spremembi meje med naselji Dol pri Pristavi, Pustike, Zibiška vas, Bezgovica in Roginska Gorca
3903. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah

Tišina

3904. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2016
3905. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2016
3906. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
3907. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2016
3908. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2016

Trebnje

3909. Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«

Turnišče

3910. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2016
3911. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Velika Polana

3912. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2015
3913. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2016
3914. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zamljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2016

Železniki

3898. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2015

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti