Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3882. Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Hrpelje - Kozina, stran 12398.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02 in 19/07) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 10. redni seji dne 10. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o ureditvi javne tržnice v Občini Hrpelje - Kozina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa ureditev, vzdrževanje in upravljanje javne tržnice v Občini Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: tržnica). Podrobneje se opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarske javne službe ter druga vprašanja povezana z navedenimi objekti in napravami.
2. člen 
Izvajalec gospodarske javne službe navedene v 1. členu tega odloka je občinska uprava Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: upravljavec), ki:
1. skrbi, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi,
2. organizirano vodi poslovanje na tržnici ter razporeja in oddaja v najem tržne površine prodajalcem,
3. skrbi za urejenost tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
4. pripravlja ustrezne pogodbe s prodajalci na tržnici,
5. pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na tržnici in izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
6. skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
7. upravlja z objekti in napravami za izvajanje gospodarske javne službe.
II. LOKACIJA IN OBSEG DEJAVNOSTI TRŽNICE 
3. člen 
Lokacija tržnice je na parceli št. 2682/5, k.o. 2560 – Hrpelje, kjer so urejena mesta s stojnicami (na delu pod cesto Krvavi potok–Divača pri trgovskem centru Tuš).
III. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV TER NJIHOVI UPORABNIKI 
4. člen 
Odlok se smiselno uporablja tudi v primerih, ko občina organizira tržnico na svojih drugih zemljiščih oziroma zemljiščih, za katere je predhodno pridobila soglasje lastnikov zemljišč ter v primerih, ko prodajalci zaprosijo za prodajo na drugih javnih površinah v lasti občine.
Prodajna mesta: neprenosne stojnice, prodajne hišice, prodajni kioski, stalno nameščena vozila s prodajnimi vitrinami in podobno, odprte sestavljive stojnice, pokrite sestavljive stojnice in nadstreški, dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu, občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike), občasno nameščena vozila s prodajnimi vitrinami in podobno.
5. člen 
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Med stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Drugi so občasni prodajalci.
Prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljavec tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov, in sicer stalnim prodajalcem – za določeno obdobje s pisno pogodbo, občasnim prodajalcem – dnevno pa z ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor, za kar se izkaže s potrdilom o plačilu najemnine.
Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da se bo ravnal po Tržnem redu, ki ju sprejme župan in da bo poravnal najemnino po ceniku storitev tržnice, ki je priloga in sestavni del Tržnega reda, kar dokazuje s potrdilom o plačilu.
IV. VIRI FINANCIRANJA 
6. člen 
Za uporabo tržnih površin (prodajna mesta in manipulativne površine) zaračunava upravljavec uporabnikom najemnino za najem tržne opreme (npr. stojnice).
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM DEJAVNOSTI 
7. člen 
Za nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga na tržnici so pristojne inšpekcije v okviru svojih pristojnosti, organi za notranje zadeve in pristojni delavci upravljavca.
VI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
8. člen 
Za vzdrževanje reda in čistoče na prodajnih in manipulativnih površinah tržnice, kar zajema čiščenje prodajne površine in opreme, praznjenje posod za odpadke in skrb za njihov reden odvoz, v poletnem času izpiranje tržnice z vodo, po potrebi pa tudi razkuževanje, mora skrbeti upravljavec.
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih in sproti odnašati v zabojnike (kontejnerje) za ločeno zbiranje odpadkov nepovratno prazno embalažo, papir, oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke. V primeru, da prodajalci tega ne bodo izvajali, je upravljavec dolžan navedeno izvesti na njihove stroške.
9. člen 
Uresničevanje tega odloka nadzorujejo pooblaščene osebe za izvajanje lokalnega nadzora ter pristojne inšpekcijske službe.
10. člen 
Pogoje trgovanja na tržnici, lokacijo tržnice, obratovalni čas, seznam blaga, s katerim se trguje, dneve za prodajo blaga na tržnici se določijo s Tržnim redom v Občini Hrpelje - Kozina, ki ga sprejme župan.
Višina najemnine je določena s cenikom storitev, ki je priloga Tržnega reda in njegov sestavni del.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
11. člen 
Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznika, ki krši določila drugega odstavka 8. člena odloka.
Z globo 200 EUR se kaznuje vsako prodajo na tržnici oziroma drugih javnih površinah v lasti Občine Hrpelje - Kozina brez ustrezne pogodbe.
Upravljavec lahko zahteva odstranitev prodajalca s prodajnega mesta tržnice oziroma drugih javnih površin v lasti Občine Hrpelje - Kozina, v primerih, ko le-ta zagreši hujše kršitve navedene v Tržnem redu Občine Hrpelje - Kozina ali prodaja na tržnici oziroma drugih javnih površinah v lasti Občine Hrpelje - Kozina brez ustrezne pogodbe.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2015-5
Hrpelje, dne 10. decembra 2015
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.