Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

Ob-3621/15, Stran 2156
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, objavlja
javni razpis 
za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (referenčna številka: 4300-117/2015)
1. Organ upravljanja
Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov.
Organ upravljanja je pogodbeni organ za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
2. Pravna podlaga
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (z dne 11. julija 2006) z vsemi spremembami,
– Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z vsemi spremembami,
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 z dne 5. julija 2006 z vsemi spremembami,
– Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj, z vsemi spremembami,
– Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija št. CCI 2014TC16RFCB054, ki je bil odobren s Sklepom Evropske komisije št. C (2015) 6470 dne 16. septembra 2015, z vsemi spremembami.
3. Javni razpis za predložitev projektov
Ta javni razpis za predložitev projektov objavlja organ upravljanja in velja za prijavitelje, opredeljene v 7. točki tega dokumenta.
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (Interreg SI-AT) za programsko obdobje 2014–2020 vabi upravičence posameznih prednostnih naložb iz programskega območja, da predložijo vloge v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov.
Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik o izvajanju projektov za upravičence, predlogo izjave vodilnega partnerja, predlogo izjave projektnega partnerja, vzorec pogodbe o sofinanciranju in vzorec sporazuma o partnerstvu ter Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, je na voljo na spletni strani: www.si-at.eu.
4. Predmet javnega razpisa
Program sodelovanja Interreg SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je:
ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:
Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij
Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.
– 1. specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki.
– 2. specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju.
– 3. specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.
Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.
– Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine.
Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka.
– Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.
Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava
Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.
– 1. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije.
– 2. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije.
Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost projektne intervencijske logike (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov neposrednega učinka in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem programa.
Podrobne informacije o opisu vsebine vsake prednostne osi in specifičnih programskih ciljev z možnimi ukrepi, upravičenci in ciljnimi skupinami so navedene v poglavju 2 Programa sodelovanja Interreg SI-AT. Da bo projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis vsake prednostne osi in pripadajočega specifičnega cilja.
Skladno s pogoji tega javnega razpisa se lahko projektni predlog nanaša samo na eno od navedenih prednostnih osi in en specifični cilj programa, in sicer tudi v projektih, v katerih bi lahko nekatere dejavnosti sodile tudi v druge prednostne osi.
Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na upravičeno območje tega programa.
Izpolnjena morajo biti vsaj tri merila čezmejnega sodelovanja (skupno načrtovanje, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje). Projektni partnerji morajo sodelovati pri načrtovanju in izvajanju projekta. Poleg tega lahko sodelujejo tudi pri financiranju projekta in zagotavljanju osebja.
5. Razpoložljiva sredstva, delež sofinanciranja in velikost projektov
Za sofinanciranje projektov je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na voljo 44.988.355 EUR.
Sredstva so razdeljena po prednostnih oseh na naslednji način:
 Prednostna os
Sredstva iz ESRR v EUR
1 Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij 
15.023.809
2 Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
17.564.263
3 Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava
12.400.283
Skupaj
44.988.355
Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje iz sredstev ESRR do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov, vsaj 15 % pa je treba zagotoviti iz drugih virov1.
1 Podrobnejše informacije so navedene v Priročniku o izvajanju projektov za upravičence.
V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000 EUR, priporočljivo pa je, da prijavljeni znesek ne presega 3 mio. EUR sredstev ESRR.
6. Programsko območje
Programsko območje programa sodelovanja Interreg SI-AT obsega naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:
– v Republiki Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska
– v Republiki Avstriji: Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland
7. Upravičeni prijavitelji
V programu sodelovanja Interreg SI-AT so do sodelovanja upravičeni:
Prednostna os 1 (prednostna naložba 1b):
– Zasebne in javne institucije za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni parki, kompetenčni centri, središča za podporo podjetjem).
– Podjetja (vključno z MSP).
– Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP).
– Turistične institucije, zveze in agencije.
– Raziskovalne institucije.
– Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole.
– Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje.
– Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev.
– Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti.
– Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže.
Prednostna os 2 (prednostna naložba 6c):
– Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni zavodi in službe).
– Institucije, organizacije, združenja in nevladne organizacije na področju varstva in ohranjanja narave, okolja, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza, kulture in turizma.
Prednostna os 2 (prednostna naložba 6f):
– Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni zavodi in službe).
– Institucije in organizacije, ki delujejo na področju upravljanja voda, varstva narave, okolja in preprečevanja tveganja, prostorskega načrtovanja in druge raziskovalne organizacije.
– Združenja in nevladne organizacije na področju varstva voda in narave, biotske in geološke raznovrstnosti ter okolja.
Prednostna os 3 (prednostna naložba 11b):
– Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti.
– Druge vrste javnih in zasebnih organizacij/institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje (npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje institucije in organizacije na področju obvladovanja tveganj, zdravja, energije, kvalifikacij, in trga dela, nevladne organizacije in združenja socialno izključenih, združenja za otroke itd.).
Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Avstrije ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.
Vodilni partnerji morajo imeti sedež na programskem območju. Ustanove s sedežem zunaj programskega območja, toda v Evropski uniji, so lahko le projektni partnerji.
Prijavitelji s sedežem zunaj programskega območja, toda v Evropski uniji, lahko postanejo projektni partnerji samo v ustrezno utemeljenih primerih. V primeru odobritve projekta mora biti za dejansko sodelovanje partnerjev iz regij EU, ki so zunaj programskega območja, izpolnjen pogoj, da države članice, v katerih imajo omenjeni partnerji sedež, sprejmejo vse izvedbene določbe v zvezi z upravljanjem, kontrolo in revizijo.
Vsi partnerji morajo imeti pravno finančno in operativno sposobnost za sodelovanje v programu.
8. Obdobje upravičenosti do sofinanciranja
Kot prvi možni začetek projekta šteje datum registracije vloge v elektronski sistem spremljanja (eMS).
Datum zaključka projekta je datum, določen v Pogodbi o sofinanciranju, toda najpozneje 31. decembra 2022.
9. Trajanje: priporočeno trajanje projekta je do 36 mesecev.
10. Upravičeni stroški:
1. Stroški osebja 
2. Pisarniški in administrativni izdatki 
3. Potni in namestitveni stroški 
4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 
5. Izdatki za opremo 
6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 
Podroben opis upravičenih stroškov je v Priročniku o izvajanju projektov za upravičence (četrti del).
Šteje se, da so stroški upravičeni šele od datuma oddaje predloga projekta v sistem eMS.
11. Podpora pri pripravi projektov
Prijavitelji naj pred prijavo projekta preberejo vso razpisno dokumentacijo. V času trajanja javnega razpisa se vprašanja lahko pošljejo po elektronski pošti na Skupni sekretariat.
Skupni sekretariat zagotovi naslednje informacije in pomoč pri razvoju projekta in pripravi vlog:
– informacije o programu in javnem razpisu;
– informacije v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog;
Podporo pri posebnih temah vezanih na vsebino projekta, vključno z informacijami o državnih pomočeh in iskanjem projektnih partnerjev, zagotavljajo predstavniki obeh držav članic (nacionalni in regionalni organi).
Močno je priporočljivo, da vsi projektni partnerji, pred oddajo vloge, stopijo v stik s pristojnimi nacionalnimi/regionalnimi organi.
Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 2.1 drugega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence in na spletni strani programa.
Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah in najpogostejša vprašanja bodo objavljena na spletni strani, www.si-at.eu.
12. Predložitev vlog
Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se lahko predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej.
Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016. Naslednji roki za predložitev vlog bodo objavljeni na spletni strani programa www.si-at.eu vsaj dva meseca pred postavljenim rokom. Sprejem vloge v navedenem roku in izpolnitev vseh zahtev pomeni zagotovilo, da bo Odbor za spremljanje (OzS) odločal o vlogi na svoji naslednji seji.
Vlogo mora predložiti vodilni partner, in sicer izključno preko elektronskega sistema za spremljanje eMS. Predložena vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke ter podpisane skenirane priloge k prijavnici, kot je navedeno v Priročniku o izvajanju projektov za upravičence.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani, www.si-at.eu.
13. Izbor projektov
Izbor projektov temelji na oceni prejetih vlog izvedeni po standardiziranem postopku skladno z načeli transparentnosti in enake obravnave. Veljavna je samo vloga, oddana preko sistema eMS.
Postopek izbora projektov bo potekal v dveh fazah:
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
Vsak predlog projekta mora izpolnjevati merila administrativne ustreznosti in upravičenosti. Tiste projektne vloge, ki v celoti izpolnjujejo merila administrativne ustreznosti in upravičenosti, bodo predmet ocenjevanja kakovosti.
Če administrativno preverjanje razkrije neskladnosti ali če manjka kateri od dokumentov, bo vloga zavrnjena v sistemu eMS kot vloga, ki ni primerna z administrativnega vidika, brez zahteve po pojasnilih ali dopolnitvi. Prijavitelji lahko popravljeno vlogo ponovno oddajo do enega od naslednjih rokov.
Ocenjevanje kakovosti
Projekti, ki so ocenjeni kot administrativno ustrezni in upravičeni, se ocenjujejo glede na kakovost po naslednjih merilih (ki so podrobno predstavljena v poglavju 1.5.1 tretjega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence):
– merila strateškega ocenjevanja
– merila operativnega ocenjevanja
Skupno število razpoložljivih točk v okviru ocenjevanja kakovosti je 98 (100 %). Vsak projekt mora doseči najmanj 60 % ali 59 točk. Projekti, ki ne dosežejo 59 točk, bodo zavrnjeni. Projekti, ki bodo dosegli od 59 do 73 točk, bodo obravnavani na seji Odbora za spremljanje z možnostjo, odložitve ali zavrnitve, projekti, ki bodo dosegli 74 točk in več, pa bodo obravnavani na seji Odbora za spremljanje z možnostjo odobritve, odložitve, zavrnitve ali uvrstitve na rezervni seznam.
Podroben opis ocenjevanja je v poglavju 1.5.1 tretjega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki je del razpisne dokumentacije.
Projektov, ki bodo s strani Odbora za spremljanje po ocenjevanju kakovosti zavrnjeni, se ne sme več prijaviti za sredstva Interreg SI-AT z isto projektno idejo in partnerstvom.
14. Odobritev projektov: končno odločitev o projektu sprejme Odbor za spremljanje programa sodelovanja Interreg SI-AT. Odbor za spremljanje formalno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projekta ter o višini prispevka iz ESRR, upoštevajoč kakovost projektov in prispevek k ciljem programa.
15. Obvestilo o izboru projektov: skladno z odločitvijo Odbora za spremljanje bo organ upravljanja v roku 30 koledarskih dni po odločitvi Odbora za spremljanje obvestil vodilnega partnerja o odobritvi/odložitvi/zavrnitvi/uvrstitvi vloge na rezervni seznam.
16. Spremembe javnega razpisa
V primeru sprememb javnega razpisa ali razpisne dokumentacije bodo popravki objavljeni na spletni strani, www.si-at.eu.
Spremembe tega javnega razpisa bodo objavljene tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na zgoraj navedeni način.
17. Jezik
Javni razpis ter razpisna dokumentacija sta objavljena v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. V primeru neskladij med slovenskim in nemškim besedilom razpisa in razpisne dokumentacije se bo kot orodje za razumevanje uporabljala usklajena angleška različica.
Vloge je treba predložiti dvojezično v slovenskem in nemškem jeziku, razen povzetka projekta, ki mora biti predložen v slovenščini, nemščini in angleščini. V primeru neskladij prevlada jezik vodilnega partnerja.
Prijavitelji morajo zagotoviti, da je besedilo v slovenskem in nemškem jeziku enako in razumljivo.
18. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo po podpisu Pogodb o sofinanciranju s sredstvi ESRR z izbranimi vodilnimi partnerji objavljeni na spletni strani, www.si-at.eu.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko