Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

Ob-3646/15, Stran 2141
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis 
za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-2UPR-2016/17)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet dvoletnega projektnega razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17, je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2016 do 2017.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Cilji razpisa: sofinanciranje je namenjeno podpori dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za podporo delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Uprizoritvene umetnosti so področje umetnosti, ki zajema različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti, lutkovno umetnost, eksperimentalne in raziskovalne gledališke prakse, ambientalno in ulično gledališče ter sodobni ples in fizično gledališče.
Dvoletni projekt (v nadaljevanju: projekt) je projekt, ki ga bo prijavitelj izvedel v letih 2016 in 2017. Je posamezna kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in izkazuje kontinuiteto delovanja. Je dostopen javnosti.
Spodbuda avtorski ustvarjalnosti je spodbuda projektom z jasnim umetniškim konceptom avtorja, ki bistveno prispevajo k raznolikosti gledališkega izraza. V tem okviru mora avtor izvesti najmanj eno produkcijsko formo, ministrstvo pa sofinancira tudi vse dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme.
Spodbuda mladim ustvarjalcem je spodbuda projektom, ki so namenjeni podpori razvoja mladih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev. Vključuje sofinanciranje splošnih stroškov prostora, v katerem delujejo mladi ustvarjalci, ter osnovnih aktivnosti vsebinskega upravljanja tega prostora s strani mladih ustvarjalcev. Inkubator je projekt z jasnim umetniškim konceptom, ki povezuje mlade ustvarjalce in raznolike umetniške izraze ter bistveno prispeva k izboljšanju pogojev dela, razvoju in uveljavljanju mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti.
Produkcijska forma je posamezna osnovna enota dvoletnega projekta v okviru razpisnega področja Spodbuda avtorski ustvarjalnosti, ki je dostopna javnosti. Avtor lahko v okviru večletnega projekta realizira eno ali več produkcijskih form.
Upravičene osebe
Prijavitelji projektov, ki delujejo na področju razpisa ter so ali fizične osebe oziroma samozaposleni v kulturi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu, ali nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.
Fizične osebe so osebe, ki so registrirane za opravljanje samostojne dejavnosti na področju uprizoritvenih umetnosti (samozaposleni v kulturi in samostojni podjetniki).
Samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: samozaposleni) so fizične osebe (ne pravne), ki so na dan oddaje vloge na javni razpis ter v času trajanja prijavljenega projekta vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu.
Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije ter so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne od organov oblasti, politike ali gospodarstva.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so tisti stroški, ki so:
– nujno potrebni za kvalitetno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega projekta,
– ki niso vezani na splošno delovanje izvajalca,
– opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija),
– niso in ne bodo financirani iz drugih javnih virov (proračuna RS, proračuna lokalnih skupnosti in drugih virov EU) (dvojno financiranje).
Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov projekta z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti),
– da so prihodki enaki odhodkom.
Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane odhodke.
5. Razpisni področji: ministrstvo na razpisu razpisuje naslednji razpisni področji:
5.1. Razpisno področje: Spodbuda avtorski ustvarjalnosti
Razpisno področje je namenjeno dvoletnemu sofinanciranju realizacije vsaj ene produkcijske forme in vseh dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme. Avtor lahko v okviru večletnega projekta realizira eno ali več produkcijskih form. Premierno bo realizirana v času trajanja projekta oziroma najkasneje do konca leta 2017.
5.2. Razpisno področje: Spodbuda mladim ustvarjalcem
Razpisno področje je namenjeno dvoletnemu sofinanciranju splošnih stroškov prostora, v katerem delujejo mladi ustvarjalci, ter aktivnosti vsebinskega upravljanja tega prostora s strani mladih ustvarjalcev, ki povezujejo mlade ustvarjalce in raznolike umetniške izraze, ter z namenom izboljšanja pogojev dela, razvoja in uveljavljanja mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
1. ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani v sofinanciranje na javnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva za leta 2014 in 2015, na razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev, 
2. zagotavljajo dostopnost projekta javnosti, 
3. so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2012 do vključno 2014, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija ministrstva za leta 2012, 2013 in 2014), oziroma da nimajo drugih neizpolnjenih obveznosti do ministrstva, 
4. prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je opredeljena na razpisnem področju, 
5. da so prihodki projekta enaki odhodkom projekta, 
6. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1),
7. da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2).
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 6.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
6.2. Posebni pogoji:
6.2.1. Razpisno področje: Spodbuda avtorski ustvarjalnosti
Na področje »Spodbuda avtorski ustvarjalnosti« se lahko prijavi le prijavitelj (upravičena oseba), ki poleg splošnih izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. – je prijavitelj nevladna organizacija, ki je v obdobju 2013–2015 izvedla vsaj štiri projekte na področju uprizoritvenih umetnosti oziroma 
– je prijavitelj samozaposlen v kulturi, ki je v obdobju 2013–2015 zasnoval in realiziral najmanj dva projekta na področju uprizoritvenih umetnosti, 
2. da prijavlja v okviru projekta najmanj eno produkcijsko formo (lahko tudi več), 
3. da bo v okviru projekta izvedel najmanj 5 predstavitev ene ali več produkcijskih form v javnosti, 
4. da zaprošena vsota za izvedbo projekta ne presega 70 % celotne vrednosti projekta in obenem ne presega 25.000,00 EUR na letni ravni, 
5. da v finančni zasnovi predvidi najmanj 25 % sredstev za avtorski honorar umetniku, čigar opus prijavlja 
6. če je prijavitelj nevladna organizacija, sme na razpis prijaviti največ dve vlogi za to razpisno področje. 
6.2.2. Razpisno področje Spodbuda mladim ustvarjalcem
Na področje »Spodbuda mladim ustvarjalcem« se lahko prijavi le prijavitelj (upravičena oseba), ki poleg splošnih izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. da je prijavitelj fizična oseba ali nevladna kulturna organizacija, 
2. da prijavitelj, v primeru, da je fizična oseba, v letu 2016 ne bo presegel starosti 30 let (letniki rojstva 1986 in mlajši), 
3. da vsaj 80 % izvajalcev projekta v letu 2016 ne bo preseglo starosti 30 let (letniki rojstva 1986 in mlajši), 
4. da prijavitelj v letih 2016 in 2017 razpolaga s prostorom za izvedbo projektnega sklopa »Spodbuda mladim ustvarjalcem«, 
5. da zaprošena vsota za izvedbo projekta ne presega 85 % celotne vrednosti projekta in obenem ne presega 12.000,00 EUR na letni ravni. 
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica za kulturo.
Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
1. V primeru, če se prijavitelj prijavi na ta razpis z več vlogami, kot jih določajo posebni pogoji na posameznem prijavljenem razpisnem področju, se vse vloge prijavitelja s tega razpisnega področja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih ali posebnih pogojev (kot neupravičene osebe). 
2. V primeru, če več prijaviteljev prijavi na ta razpis isti projekt, se vloge prijaviteljev istega projekta zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe). 
8. Razpisni kriteriji
Projekt, prijavljen na projektni razpis, oznaka JPR-2UPR-2016/17, se ocenjuje s kriteriji. Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina prejetih točk. Najvišje možno število vseh prejetih točk za projekt je 100 točk.
8.1. Razpisni kriteriji za razpisno področje Spodbuda avtorski ustvarjalnosti:
Spodbuda avtorski ustvarjalnosti je namenjena dvoletnemu sofinanciranju realizacije vsaj ene produkcijske forme in vseh dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme. Avtor lahko v okviru večletnega projekta realizira eno ali več produkcijskih form.
Kriterij: 
Največje 
število točk
1. Ocena referenčnosti avtorja 
15
a. reference avtorja prijavljenega projekta na razpisnem področju v obdobju 2012-2015 (prepoznavnost
in uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)
15
2. Ocena prijavljenega projekta
75
a. zasnova projekta: izkazovanje specifičnega avtorskega izraza (izvirnost in nadgradnja avtorskih 
ustvarjalnih postopkov)
20
b. vsebinska zaokroženost projekta, relevantnost izbrane tematike ter tehtnost vsebinske obrazložitve 
in utemeljitve projekta
25
c. produkcijska zahtevnost: število in obseg posameznih produkcijskih form in dejavnosti avtorja, ki so 
potrebne za realizacijo produkcijske forme, ter organizacijska zahtevnost
5
d. predvidena dostopnost projekta: razpršenost izvedbe po regijah v Sloveniji in v zamejstvu,, predvideno število obiskovalcev, promocijski načrt
10
e. prispevek projekta h kvaliteti in raznovrstnosti umetniške produkcije na področju uprizoritvene umetnosti
5+10*
3. Ocena izvedljivosti projekta
10
a. izvedljivost projekta: sodelovanje z javnimi zavodi, sodelovanje z neinstitucionalnimi producenti, 
sodelovanje s producenti iz tujine
5
b. finančna zasnova: glede na obseg in vsebino finančno realno ovrednoten in uravnotežen projekt
5
Skupaj:
100
* Dodatnih 10 točk prejmejo prijavitelji oziroma avtorji, katerih projekt ni bil sofinanciran v obdobju 2014–2015 v okviru projektnega sklopa Avtorski opus na podlagi razpisa JP-VP-UM 2014–2017.
8.2. Razpisni kriteriji za razpisno področje Spodbuda mladim ustvarjalcem:
Razpisno področje je namenjeno dvoletnemu sofinanciranju splošnih stroškov prostora, v katerem delujejo mladi ustvarjalci, ter aktivnosti vsebinskega upravljanja tega prostora s strani mladih ustvarjalcev, ki povezujejo mlade ustvarjalce in raznolike umetniške izraze, ter z namenom izboljšanja pogojev dela, razvoja in uveljavljanja mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti.
Kriterij: 
Največje število 
točk
1. Ocena prijavljenega projekta
80
a. kakovost in raznovrstnost (npr. vaje, delavnice, pogovori, predstavitve, tematski večeri ...) predlaganih aktivnosti
20
b. povezovanje različnih sodobnih umetniških praks in izrazov
10
c. relevantnost načrtovanih vsebin, izvirnost in inovativnost projekta, tehtnost vsebinske obrazložitve 
ter utemeljitve projekta
10
d. organizacijsko-izvedbeni načrt projekta (način izvedbe projekta, terminski plan, sestava strokovnega telesa mladih avtorjev, ki izvaja projekt)
15
e. dostopnost projekta in prispevek k raznovrstnosti umetniškega ustvarjanja na področju uprizoritvene 
umetnosti znotraj lokalnega okolja
15 +10*
2. Ocena izvedljivosti projekta
20
a. primernost prostora, s katerim razpolaga prijavitelj, glede na vsebino, formo in obseg predlaganih vsebin
10
b. sodelovanje z drugimi pravnimi osebami, izvajalci kulturnih vsebin (javnimi zavodi, nevladnimi 
organizacijami doma in v tujini)
5
c. finančna zasnova: glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt, stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi
5
Skupaj:
100
* Dodatnih 10 točk prejmejo prijavitelji, katerih projekt bo izveden izven Osrednjeslovenske regije.
9. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanciranja
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za projekt, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu.
Vsebinsko ovrednotenje izvede strokovna komisija za področje uprizoritvenih umetnosti.
Z izvajalcem izbranega projekta bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja razpisa. V pogodbi za razpisno področje »Spodbuda avtorski ustvarjalnosti« se določi tudi višina avtorskega honorarja, ki mora biti namenjena umetniku, za čigar projekt se pogodbo sklene in ki ne sme biti manjša od 25 % odobrenih sredstev.
Ob letnem pozivu k predložitvi enot projekta za naslednje leto ali v primeru drugih objektivnih sprememb, ki vplivajo na pogodbeno razmerje, bo z izvajalcem sklenjen dodatek k pogodbi, v katerem bo določen dokončen obseg projekta v posameznem letu in dokončna višina sredstev za izvedbo projekta v določenem letu ter opredeljene druge morebitne spremembe, vezane na izvedbo izbranega projekta in pogodbeno razmerje. Dokončna višina sredstev za naslednje leto se določi na podlagi pregleda realizacije pogodbe ter okvira sredstev, namenjenih razpisu v naslednjem proračunskem letu. Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno obdobje trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne pogoje razpisa na razpisnih področjih.
10. Predvidena vrednost sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17, je 185.000,00 EUR na letni ravni. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke 131075 – uprizoritvene umetnosti.
Ministrstvo bo v okviru razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17, sofinanciralo predvidoma 14 projektov, in sicer predvidoma 12 na razpisnem področju »Spodbuda avtorski ustvarjalnosti« in predvidoma 2 na razpisnem področju »Spodbuda mladim ustvarjalcem«.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena 2016 in 2017 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih projektov, in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.
12. Razpisni rok: razpis se začne 18. 12. 2015 in se zaključi 18. 1. 2016.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo dvoletnega razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17,
– prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog),
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce na papirju,
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem na papirju,
– vse prijavne obrazce tudi na priloženem elektronskem mediju (CD, DVD ali USB pomnilnik) v Wordovi datoteki.
Prijavitelje prosimo, naj za dokazovanje referenc in odzivov v strokovni javnosti ne prilagajo natisnjenih spletnih strani, pač pa naj navedejo natančne spletne naslove, ki omogočajo ogled na spletu.
Dokumentacije, ki je priložena vlogi, se ne vrača!
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 18. 1. 2016, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-2UPR-2016/17, z navedbo razpisnega področja (»Spodbuda avtorski ustvarjalnosti« ali »Spodbuda mladim ustvarjalcem«). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež) oziroma v primeru, ko je prijavitelj fizična oseba, ime in priimek ter naslov.
15. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 18. 1. 2016 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo 20. 1. 2016 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17 vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, oznaka JPR-2UPR-2016/17, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
17. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: Katja Jančič, tel. 369-58-01, katja.jancic@gov.si, Vesna Jurca Tadel, tel. 369-59-63, vesna.jurca-tadel@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale 5. 1. 2016 ob 10. uri, v prostorih ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 13.
Ministrstvo za kulturo