Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

Št. 70373/2015 Ob-3667/15, Stran 2174
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 347/2013), Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L352, v nadaljevanju: Uredba št. 1407/2013/ES), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, v nadaljevanju: Uredba), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 101/13 in 55/15 – ZFisP), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12, v nadaljevanju: ZSV), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT, v nadaljevanju: ZDR), Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – MPUPR, 102/00, 62/01, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12 in 46/13, v nadaljevanju: Kolektivna pogodba), Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 128/04; v nadaljevanju: Pravilnik), Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljevanju: ZUTD), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (dostopnega na: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti); Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15, v nadaljevanju: ZUJF), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US), Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (potrjenega s strani Evropske Komisije z dne 11. 12. 2014, št. potrditve CCI 2014SI16MAOP001), Priglašene sheme »de minimis« pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve: M001-5022860-2014/V z dne 16. 9. 2015, Odločitve o podpori št. 8-2/1/MDDSZ/0 za operacijo »Spodbujanje pripravništev«, izdane s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: Odločitev OU o podpori) št. dokumenta: 3032-80/2015/7 z dne 1. 12. 2015, z vsemi spremembami) ter Pogodbe št.: 2611-15-582102 o sofinanciranju operacije »Spodbujanje pripravništev« (OP20.00002) v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 8. 2. prednostne naložbe: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz odrinjenih skupnosti, tudi z izvedbo Jamstva za mlade 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, sklenjene med naročnikom tega javnega razpisa in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi posredniškega organa z dne 16. 12. 2015, Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
»Spodbujanje pripravništev« (OP20.00002) v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 8. 2. prednostne naložbe: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz odrinjenih skupnosti, tudi z izvedbo Jamstva za mlade 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju socialnega varstva, ki so stari do vključno 29 let in iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV za pripravnika na področju socialnega varstva.
Namen javnega razpisa je:
– večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV;
– krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.
Cilj javnega razpisa je izbrati projekte prijaviteljev, ki bodo skupno izvedli največ 100 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju socialnega varstva, skladno z ZSV, in sicer za obdobje največ 12 mesecev, z namenom pridobivanja in krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki predstavlja zakonski pogoj za zaposlitev na področju socialnega varstva. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas opravljanja pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, praviloma za polni delovni čas.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi, stari do vključno 29 let, ki so prvi iskalci zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV – pripravniki.
Regionalna razsežnost
Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška).
Financiranje in spremljanje operacije "Spodbujanje pripravništev" v novem programskem obdobju 2014–2020 predstavlja 8.2.1 specifični cilj "Zniževanje brezposelnosti mladih". Upravičenost v okviru regionalne razdelitve je vezana na stalno prebivališče iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika.
1.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega razpisa,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa.
V okviru javnega razpisa so do financiranja upravičene naslednje aktivnosti prijavitelja pri izbranem projektu zaposlitve in usposabljanje pripravnikov:
– priprava in izvedba programa pripravniškega usposabljanja za pripravnika;
– izvedba mentorstva pripravniku (notranje usposabljanje).
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– so pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji, ki:
a) skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljevanju: SKD) opravljajo dejavnost iz skupine Q 87 – socialno varstvo z nastanitvijo; iz skupine Q 88 – socialno varstvo brez nastanitve; S 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij ali S 94.910 – dejavnost verskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, in socialnovarstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 66/07 in 17/08) ali
b) so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo, izdano s strani pristojnega ministrstva skladno z določili ZSV in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve ali
c) so pridobili status humanitarne organizacije, status invalidske organizacije ali status v javnem interesu s strani pristojnega ministrstva ali
d) opravljajo dejavnost iz skupine S 94.99 – Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij in socialnovarstveno dejavnost;
– imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolagajo z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku ali niso prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis;
– da mu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljevanju ZPZDC-1) ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona;
– da bo zagotovil, da v primeru sklenitve pogodbe višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev EU za posamezno vključeno osebo v času trajanja pogodbe ne bo presegla skupnih stroškov, nastalih v zvezi z zaposlitvijo posamezne osebe. Skupni stroški, nastali z zaposlitvijo posamezne vključene osebe so seštevek zanjo izplačanih: neto plač, obveznih prispevkov iz plače (prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo (prispevki delodajalca. Kot prejeta javna sredstva se štejejo tudi državne pomoči, olajšave, oprostitve ali vračila socialnih prispevkov do katerih sta upravičena nosilec projekta ali oseba na podlagi posebnih predpisov. Če je zaposlitev prekinjena pred pogodbeno dogovorjenim časom, se dodeljeni znesek pomoči de minimis ugotavlja glede na dejanski čas zaposlitve;
– z dodeljenimi sredstvi na podlagi tega javnega povabila po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju ne bo presegel skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v cestno tovornem prometu) v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči;
– za iste upravičene stroške ni in ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja);
– da ne bo zaposlil brezposelne osebe v dejavnosti iz sektorjev:
i) ribištva in akvakulture (Uredba Sveta (ES) št. 104/2000);
ii) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (Standardna klasifikacija dejavnosti: A01.1 – A01.4 in B05);
iii) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi iz prejšnje točke v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
iv) dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
v) pri čemer bo pomoč, pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
vi) pri čemer bo pomoč za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz;
– da na dan oddaje vloge ni kršil določil veljavnih predpisov o nenamenski porabi sredstev, prejetih iz sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev;
– da na dan oddaje vloge ni bil obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna;
Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– ima najmanj 2 redno zaposlena za polni delovni čas, od tega vsaj 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom;
– zaposluje pripravnika, ki bo ob nastopu delovnega razmerja oziroma 1. 4. 2016 dopolnil največ 29 let;
– v primeru, da za zaposlitev pripravnika skladno z zahtevo 183. člena ZUJF potrebuje soglasje, razpolaga z ustreznim soglasjem pristojnega organa skladno z določili ZUJF;
– pripravnika zaposluje skladno z določili tega razpisa, delovnopravno zakonodajo, ZSV, ZUTD ter določili ZUJF;
– zagotavlja mentorstvo pripravniku, skladno s Pravilnikom, pri čemer mora biti mentor pri prijavitelju zaposlen za polni delovni čas vsaj za obdobje, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določajo Pravilnik, ZDR ter Kolektivna pogodba;
– ima za posameznega pripravnika sprejet program pripravništva ter pripravniškega usposabljanja skladno s Pravilnikom.
Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zaposleni najmanj 2 osebi, od tega 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli le 1 pripravnika.
Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zaposlenih več kot 10 oseb, od tega najmanj 2 strokovna delavca, ki izpolnjujeta pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli največ 3 pripravnike.
Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zaposlenih več kot 50 oseb, od tega najmanj 3 strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli največ 5 pripravnikov.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja razpisnih pogojev lahko SZS od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila.
SZS bo za potrebe tega javnega razpisa pridobila dokazila glede izpolnjevanja razpisnih pogojev iz uradnih evidenc, ki odražajo stanje na dan oddaje vloge o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, razen če ni s tem razpisom drugače določeno. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj v prejšnjem odstavku navedena dokazila priloži tudi sam.
2.2 Mentorstvo
Vsak mentor lahko ob izpolnjevanju pogojev tega razpisa, istočasno usposablja največ 3 pripravnike.
Mentor mora skladno s točko 2.1. izpolnjevati pogoje za mentorstvo, kot to določa Pravilnik, in mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis zaposlen za polni delovni čas pri prijavitelju vsaj za obdobje, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določajo Pravilnik, ZDR ter Kolektivna pogodba.
2.3 Postopek izbire kandidata na prosto delovno mesto pripravnika
Prijavitelj je dolžan izpeljati postopek zaposlovanja pripravnika skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja, pri čemer mora, če zanj veljajo določila ZUJF pred pričetkom postopka zaposlitve pridobiti soglasje skladno z določili ZUJF. Če je z ZUTD zahtevano – delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države, tretji odstavek 7. člena ZUTD, je prijavitelj dolžan opraviti prijavo in javno objavo prostega delovnega mesta in izbirni postopek pred oddajo vloge na razpis (v dokumentacijo lahko vnese razvezni pogoj, da se zaposlitev izvede le v primeru, da je delodajalec na razpisu izbran), pri čemer se pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom na podlagi in v okviru tega razpisa sklene šele po prejemu sklepa oziroma obvestila o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu ter uspešno opravljenem zdravniškem pregledu kandidata za pripravnika.
2.4 Trajanje programa Spodbujanje pripravništev
Prijavitelj je na podlagi tega razpisa dolžan pripravnika zaposliti za obdobje trajanja pripravništva, največ 12 mesecev, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določajo Pravilnik, ZDR ter Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, praviloma s 1. 4. 2016. Pripravniku se pripravništvo podaljša za čas porodniškega dopusta daljše bolniške odsotnosti ter opravičene odsotnosti, ki skupno presega 20 delovnih dni, medtem, ko se pripravniška doba ne podaljša za čas letnega dopusta in za čas krajših opravičenih odsotnosti. Pripravništvo se skladno z določili ZDR in Kolektivne pogodbe lahko tudi skrajša. V nobenem primeru pa v okviru programa niso upravičeni stroški, nastali po 30. 6. 2017.
Pripravnik je dolžan opraviti pripravništvo v skladu s programom pripravniškega usposabljanja ter opraviti strokovni izpit s področja socialnega varstva. Za opravljanje strokovnega izpita s področja socialnega varstva je pooblaščena SZS, zato ti stroški ne predstavljajo bremena za delodajalca oziroma prijavitelja, pod pogojem, da pripravnik uspešno opravi strokovni izpit. V nasprotnem primeru stroški niso upravičeni in jih mora prijavitelj povrniti SZS iz lastnih virov.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
3.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru 8. prednostne osi "Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile" in prednostne naložbe 8.1 "Trajnostno vključevanje mladih in jamstva za mlade", v okviru specifičnega cilja 8.1.2 " Znižanje brezposelnosti mladih" Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Za izvedbo javnega razpisa oziroma za zaposlitev predvidoma 100 pripravnikov je namenjenih največ 1.676.443,00 EUR. Od tega je največ 942.881,48 EUR namenjenih za vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRZS in največ 733.561,52 EUR za vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRVS.
Za vključitev oseb iz KRVS se bodo upravičeni stroški sofinancirali 80 % iz sredstev PP 150030 – PN8.1 – Dostop do delovnih mest – 14-20 – EU (V) in 20 % iz PP 150031 – PN8.1 – Dostop do delovnih mest – 14-20 – slovenska udeležba (V).
Za vključitev oseb iz KRZS se bodo upravičeni stroški sofinancirali 80 % iz sredstev PP 150032 – PN8.1 – Dostop do delovnih mest – 14-20 – EU (Z) in 20 % iz PP 150033 – PN8.1 – Dostop do delovnih mest – 14-20 – slovenska udeležba (Z).
Vključitve se sofinancirajo:
– za osebe iz ciljne skupine, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRVS, iz sredstev predvidenih za vzhodno Slovenijo,
– za osebe iz ciljne skupine, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRZS, iz sredstev predvidenih za zahodno Slovenijo.
3.2 Oblika pomoči – pomoč po pravilu de minimis
Za prijavitelje, ki so prejemniki sredstev po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo št. 1407/2013/ES, sredstva za izvedbo projekta, dodeljena s pogodbo o izvedbi projekta, predstavljali pomoč po pravilu »de minimis« na podlagi sheme »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve: M001-5022860-2014/V z dne 16. 9. 2015).
Upravljavec navedene sheme je MDDSZ v vlogi posredniškega organa, SZS kot upravičenec nastopa v vlogi dajalca pomoči.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v cestno tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
V okviru obravnave ponudb delodajalcev bo SZS za posameznega delodajalca, ki je prejemnik sredstev po pravilu »de minimis«, ter za podjetja, ki so z njim lastniško povezana skladno z 2. točko 2. člena Uredbe št. 1407/2013/ES ter tako predstavljajo enotno podjetje, na podlagi podatkov delodajalca, ki so sestavni del ponudbe za izvedbo projekta pred dodelitvijo pomoči s poizvedbo preveril višino že prejetih pomoči po pravilu "de minimis" v evidencah Sektorja za spremljanje državne pomoči Ministrstva za finance.
V primeru, da SZS ugotovi, da bo skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju, presegala 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v cestno tovornem prometu) v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči, delodajalcu pomoči po pravilu »de minimis« ne bo dodelil.
V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer z dodelitvijo sredstev na podlagi tega javnega razpisa, je delodajalec dolžan prejeta sredstva, s katerimi je zgornjo mejo dovoljene de minimis pomoči presegel, v celoti vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomočmi za iste upravičene stroške, vendar le, če se s takšno kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih (shemah).
4. Upravičeni stroški in dokazila
4.1 Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2016 in 2017.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od datuma podpisa pogodbe o izvedbi projekta do vključno 90 dni po zaključku zaposlitve za čas pripravništva. V nobenem primeru SZS ne sofinancira stroškov nastalih po 30. 6. 2017.
4.2 Upravičeni stroški in dokazila
Stroški, upravičeni do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa (v nadaljevanju: upravičeni stroški) so stroški, povezani z usposabljanjem in zaposlovanjem pripravnikov, in sicer:
Vrsta stroška
Podrobnejša opredelitev stroška
Specifikacija dokazil za izkazovanje stroška
Standardni strošek na enoto A
Skupni strošek delodajalca za strošek plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela za pripravnika v skladu z veljavno zakonodajo, (1.330,00 EUR bruto na pripravnika na mesec) in dodatek za mentorstvo (40,00 EUR bruto na pripravnika na mesec), ki skupaj znaša 1.370,00 EUR bruto.
– obrazec M-1/M-2– priložiti pri prvem uveljavljanju stroška za plače za posamezne osebe,
– pogodba o zaposlitvi in morebitni aneks k pogodbi, iz katere/ga je razvidno, kdo, v kakšni vlogi, obsegu in trajanju dela na projektu in zadolžitve – priložiti samo pri prvem uveljavljanju stroška za plače za pripravnika,
– evidenca ur oziroma izpis prisotnosti na delu in dokazilo o opravičeni odsotnosti iz dela v primeru bolniške, 
– mesečno poročilo o opravljenem delu,
– potrdilo ZZZS o dejanski zavarovalni podlagi zaposlene osebe ob koncu projekta oziroma ob morebitni prekinitvi zaposlitve, 
– sklep predstojnika, ki predvideva mentorstvo za pripravnika, 
– evidenca ur mentorja, ki mora biti izpolnjena in podpisana tako s strani mentorja kot tudi s strani pripravnika, ki se usposablja.
Standardni strošek na enoto B
Strošek se nanaša na opravljanje strokovnega izpita, ki je upravičen le, če je potrdilo o uspešno opravljenem izpitu SZS predloženo v 85 dneh od zaključka zaposlitve za čas pripravništva. Višina upravičenega stroška je 184,43 EUR na pripravnika brez DDV. 
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za posameznega pripravnika.
Zdravniški pregled
Strošek je namenjen kritju predhodnega zdravniškega pregleda za pripravnika.
– račun za opravljen zdravniški pregled z navedenimi udeleženci na katere se nanaša, 
– dokazilo o plačilu, 
– izjava delodajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je pripravnik uspešno opravil predhodni zdravniški pregled za opravljanje dela (dokazilo hrani delodajalec).
Usposabljanje in preverjanje znanja za varno in zdravo delo
Strošek je namenjen kritju usposabljanja in preverjanju usposobljenosti.
– račun za opravljeno usposabljanje in preverjanje usposobljenosti znanja na ime pripravnika; 
– dokazilo o plačilu; 
– potrdilo o usposobljenosti.
Strošek DDV ni upravičen strošek projekta in ga krije prijavitelj sam.
Prijavitelj bo moral nastale stroške na projektu dokazati s predložitvijo kopij računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost ter dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju, in sicer v skenirani obliki skladno z Navodili Zbornice (za prijavitelje, ki so k temu zavezani oziroma ob upoštevanju določil ZJN).
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je določena v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-o-upravicenih-stroskih-verzija-1-00.pdf ter Navodilih Zbornice o izvedbi projekta.
5. Obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu
Po sklenitvi pogodbe o izvedbi projekta bo izbrani prijavitelj, skladno z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, sklenil pogodbo za zaposlitev pripravnika za obdobje trajanja pripravništva, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določata ZDR, Kolektivna pogodba ter Pravilnik, in sicer za največ 12 mesecev, praviloma za polni delovni čas.
Obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, so navedene v pogodbi o izvajanju projekta.
6. Navodila za oddajo vloge
6.1 Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter z označbo naziva javnega razpisa in vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za spodbujanje pripravništev« ali pa prijavitelji na kuverto prilepijo izpolnjeno tabelo iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije. Pravilno opremljene vloge so vloge, opremljene skladno s to zahtevo.
Prijavitelji lahko pošljejo prijave po pošti ali oddajo osebno v vložišče Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Rok za oddajo prijave oziroma vloge je 15. 1. 2016.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure roka iz prejšnjega odstavka v vložišče SZS ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah ter vloge, ki bodo predložene na drug način, kot to določa ta javni razpis (npr. po faksu ali elektronski pošti), se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene ter skladno z določili Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) vrnjene prijavitelju.
Prijavitelji lahko v okviru javnega razpisa oddajo eno ali več vlog za zaposlitev pripravnikov v skladu s pogoji, navedenimi v točki 2.1. Za vsakega pripravnika je potrebno oddati ločeno vlogo skupaj z zahtevano dokumentacijo v posebni kuverti. Prijave z več vlogami v eni ovojnici bodo zavržene.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.
6.2 Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila razpisna komisija, imenovana skladno z določili Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog.
Odpiranje vlog bo potekalo 19. 1. 2016 ob 9. uri, v prostorih Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. V primeru velikega števila predloženih vlog, razpisna komisija lahko odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani SZS: http://www.szslo.si/.
Razpisna komisija bo na odpiranju vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo razpisna komisija najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge v roku 8 dni od prejema poziva dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo prijaviteljem posredovan s priporočeno pošto, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku, na naslov prijavitelja, navedenem na kuverti, s katero je prispela prijava.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v postavljenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je SZS prejela v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju SZS popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, bo razpisna komisija obravnavala, kot sledi:
– kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev;
– kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal del vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane pri točkovanju.
Vloga prijavitelja je popolna, ko SZS po uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam.
Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno označene, pravočasno oddane in formalno popolne vloge, in sicer na podlagi meril, določenih v 7. točki tega razpisa.
6.3 Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
– obrazec 2: Obrazec Vloga,
– obrazec 3: Program pripravniškega usposabljanja,
– obrazec 4: Vzorec pogodbe o izvedbi projekta,
– obrazec 5: Finančni načrt prijavitelja.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge, podatke ter dokazila, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani dokumenti predloženi in izpolnjeni v skladu z navodili pri posameznem obrazcu.
Obrazec 2 (Vloga), Obrazec 3 (Program pripravniškega usposabljanja) in obrazec 5 (Finančni načrt prijavitelja) morata biti opremljena s podpisom pooblaščene osebe prijavitelja in žigom (če poslovni subjekt ne posluje z njim mora podpisati Izjavo, da organizacija ne posluje z žigom), obrazec 5 pa tudi s podpisom osebe, ki je finančni načrt pripravila. Obrazec 4 (Vzorec pogodbe o izvedbi projekta) mora zakoniti zastopnik prijavitelja parafirati na vsaki strani in priložiti k vlogi.
6.4 Administrativno in kakovostno ocenjevanje vlog
Razpisna komisija bo opravila strokovni pregled formalno popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v predmetnem javnem razpisu.
V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna komisija preverila izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, ki so določeni v 2. točki predmetnega javnega razpisa.
Če bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.
Razpisna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo razpisna komisija vlogo ocenila na podlagi posredovanih podatkov.
7. Merila za izbor
Razpisna komisija bo formalno popolne vloge ter vloge, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje razpisa, ocenila na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor
Maksimalno 
št. točk
1
Ustreznost programa pripravniškega usposabljanja (vsebine programa, ki so skladne s Pravilnikom in določili javnega razpisa): 
– izpolnjuje v celoti – (20 točk) 
– izpolnjuje v večji meri – (10 točk) 
– izpolnjuje v manjši meri – (5 točk)
20
2.
Ustreznost mentorstva pripravniku (strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za mentorstvo, skladno s Pravilnikom in je zaposlen pri prijavitelju): 
– izpolnjuje v celoti – (20 točk) 
– izpolnjuje večji meri – (10 točk)
20
3
Ustreznost kadrovske strukture (število redno zaposlenih strokovnih delavcev, vrste in stopnje strokovne izobrazbe zaposlenih): 
– izpolnjuje v celoti – (20 točk) 
– izpolnjuje v večji meri – (10 točk)
20
5
Umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti (javni zavodi, nevladne organizacije in koncesionarji – prednost pri vključitvi imajo prijavitelji iz nevladnega sektorja, ki izvajajo neprofitno dejavnost) 
– izpolnjuje v celoti – (20 točk) 
– izpolnjuje v večji meri – (10 točk) 
– izpolnjuje v manjši meri – (5 točk)
20
Skupno število točk
80
V predlog za sofinanciranje se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 45 točk.
7.1 Podrobnejša obrazložitev meril:
– Ustreznost programa pripravniškega usposabljanja: vsebina in podatki v programu pripravniškega usposabljanja so skladni z določili Pravilnika in javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti – program pripravniškega usposabljanja vključuje vse elemente in popolnoma jasno predstavitev vsebin programa usposabljanja skladno s Pravilnikom, ter ima popolnoma jasno predstavitev del in nalog delovnega mesta pripravnika – (20 točk); 
– izpolnjuje v večji meri – program pripravniškega usposabljanja vključuje vse elemente in v večji meri jasno predstavitev vsebin programa usposabljanja skladno s Pravilnikom, ter ima v večji meri jasno predstavitev del in nalog delovnega mesta pripravnika – (10 točk);
– izpolnjuje v manjši meri – program pripravniškega usposabljanja vključuje vse elemente in v manjši meri jasno predstavitev vsebin programa usposabljanja skladno s Pravilnikom, vendar v manjši meri jasno predstavitev del in nalog delovnega mesta pripravnika- (5 točk).
– Ustreznost mentorstva pripravniku: strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za mentorstvo skladno s Pravilnikom o pripravništvu na področju socialnega varstva in je na dan oddaje vloge zaposlen za polni delovni čas pri prijavitelju):
– izpolnjuje v celoti – mentor je strokovni delavec z isto vrsto in enako ali višjo stopnjo izobrazbe kot pripravnik ter ima strokovni naziv, skladno s Pravilnikom o napredovanju v strokovne nazive za strokovne delavce in sodelavce na področju socialnega varstva, ter je zaposlen za polni delovni čas pri prijavitelju – (20 točk);
– izpolnjuje v večji meri – mentor je strokovni delavec z enako ali višjo stopnjo izobrazbe kot pripravnik ter ima strokovni naziv, skladno s Pravilnikom o napredovanju v strokovne nazive za strokovne delavce in sodelavce na področju socialnega varstva, ter je zaposlen za polni delovni čas pri prijavitelju – (10 točk). 
– Ustreznost kadrovske strukture: število redno zaposlenih strokovnih delavcev, vrste in stopnje strokovne izobrazbe zaposlenih:
– izpolnjuje v celoti– kadrovska struktura prijavitelja ima več kot dva redno zaposlena ter izmed redno zaposlenih za polni delovni čas najmanj enega strokovnega delavca po ZSV, ki v celoti izpolnjuje pogoje za izvajanje mentorstva – (20 točk); 
– izpolnjuje v večji meri- kadrovska struktura prijavitelja ima najmanj dva redno zaposlena ter izmed redno zaposlenih za polni delovni čas najmanj enega strokovnega delavca po ZSV, ki v večji meri izpolnjuje pogoje za izvajanje mentorstva – (10 točk).
– Umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti: javni zavodi, nevladne organizacije in koncesionarji; prednost pri vključitvi imajo prijavitelji iz nevladnega sektorja, ki izvajajo neprofitno dejavnost(dokazuje se z kopijo Splošnega akta o ustanovitvi, če le-ta ni javno dostopen v AJPES):
– izpolnjuje v celoti – prijavitelj, ki je iz nevladnega sektorja in izvaja neprofitno dejavnost – (20 točk);
– izpolnjuje v večji meri – prijavitelj, ki je iz javnega sektorja in izvaja neprofitno dejavnost – (10 točk);
– izpolnjuje v manjši meri – prijavitelj, ki je iz nevladnega sektorja in izvaja profitno dejavnost – (5 točk).
Organizacije, ki izvajajo neprofitno dejavnost so tiste, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj, vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost oziroma ne delijo dobička med lastnike, temveč ga vlagajo v razvoj dejavnosti. Kot neprofitno označujemo tisto delovanje organizacije, kjer se razlika med prihodki in odhodki ustvarja, vendar se ne deli med lastnike niti med člane (če obstajajo) niti si ga ne sme deliti uprava ali drug organ, ampak se dobiček oziroma presežek prihodkov na odhodki lahko uporabi le za financiranje dejavnosti oziroma namena, za katerega je organizacija ustanovljena.
7.2. Postopek ocenjevanja na podlagi meril
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana razpisne komisije. V primeru odstopanja bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. Končna ocena razpisne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (na podlagi ocenjevanja dosežejo skupaj najmanj 45 od vseh možnih točk). Kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
Razpisna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog prejemnikov sredstev na podlagi največ 95 vlog v okviru razpoložljivih sredstev za vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRVS oziroma za vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRZS (kot sledi iz točke 3.1), ki bodo dosegle najvišje število točk. Upravičenost v okviru regionalne razdelitve, bo vezana na stalno prebivališče iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo dosegle zadostnega števila točk na podlagi razpisnih meril za izbor, bodo zavrnjene.
V primeru, da več prijaviteljev oziroma vlog doseže enako število točk in bi bilo z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena razpoložljiva sredstva za vključitve izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRVS oziroma za vključitve izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRZS, bodo imele prednost oziroma bodo izbrane vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu »umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti«, v okviru prej navedenih razpoložljivih sredstev posamezne kohezijske regije. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema le teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto), ob upoštevanju razpoložljivih sredstev posamezne kohezijske regije.
V primeru, da po izboru vlog še ostanejo razpoložljiva sredstva za vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRVS oziroma za vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRZS, vendar ta ne zadoščajo celotni zaprošeni vrednosti naslednjega prijavitelja na lestvici, lahko SZS preostanek sredstev podeli tudi, če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino sredstev in kolikor se prijavitelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranja projekta in pokritjem razlike iz lastnih sredstev.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa vseeno ne sme zbrati manj kot 45 točk.
O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil zakoniti zastopnik SZS oziroma oseba, ki jo bo ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
7.3 Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa in sklenitev pogodb o izvedbi projekta
SZS bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestila najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh:http://www.szslo.si/, www.mddsz.gov.si in www.eu-skladi.si.
Izbranim prijaviteljem SZS posreduje sklepe o izboru in jih hkrati pozove na podpis pogodb o izvedbi projekta. V primeru, da se izbrani prijavitelj v roku 8 (osem) dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
7.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev SZS o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.
7.4 Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani prijaviteljev, lahko administrativno in finančno kontrolo ukrepa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo sredstev evropske kohezijske politike, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo predmeta pogodbe.
Prijavitelj se s podpisom pogodbe o izvedbi projekta zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe; ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke. Kolikor prijavitelj nadzora ne omogoči, ima to za posledico prekinitev pogodbe in vračilo vseh prejetih sredstev s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsi podatki iz vlog, ki jih razpisna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani razpisne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko SZS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi posredniškega organa in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, tudi na spletni strani SZS. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
Obrazec 1: Oprema vloge – v celoti izpolnjen in prilepljen na sprednjo stran pisemske ovojnice.
Obrazec 2: Vloga – obsega podatke o prijavitelju, izjave, soglasje in dokazila. V obrazcu je potrebno izpolniti vse rubrike v skladu z navodili ter ga opremiti z žigom (če prijavitelj posluje z njim) in podpisom odgovorne oziroma pooblaščene osebe prijavitelja. V primeru, da prijavitelj ne posluje z žigom, mora namesto žiga podpisati Izjavo, da organizacija ne posluje z žigom.
Obrazec 3: Program pripravniškega usposabljanja – obsega podatke o poteku pripravniškega usposabljanja za posameznega pripravnika in druge elemente splošnega in posebnega dela programa, skladno z določili Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva.
Obrazec 4: Vzorec pogodbe o izvedbi projekta – prijavitelji priložijo s strani odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika parafirano vsaka stran vzorca pogodbe, s podpisom se strinjajo z vsebino pogodbe.
Obrazec 5: Finančni načrt vsebuje planirano višino zaprošenih sredstev.
V obrazcih 1, 2, 3 in 5 je potrebno izpolniti vse rubrike v skladu z navodili ter jih opremiti z žigom (če prijavitelj posluje z njim) in podpisom odgovorne osebe prijavitelja, obrazec 5 pa tudi s podpisom osebe, ki je finančni načrt pripravila.
10. Dodatne informacije
Prijavitelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ali zaprosijo za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v roku do najkasneje 4 dni pred potekom roka za predložitev vlog na sedežu SZS. Zahtevo posredujejo na SZS na elektronski naslov: info.ess@szslo.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v 5 dneh od prejema vprašanja na spletni strani SZS.
SZS bo organizirala informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo predmetni razpis podrobneje predstavljen. Delavnica za oddajo vloge na javni razpis bo potekala dne 7. 1. 2016.
Kraj izvedbe in program poteka informativne delavnice bo objavljen na spletni strani: http://www.szslo.si/ najkasneje dne 4. 1. 2016.
Na javnem razpisu izbrani prijavitelji (vodje projektov ter njihovi ožji sodelavci) bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice bo SZS objavila po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev.
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Podatki o javnem razpisu
2. Natančna opredelitev pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
4. Upravičeni stroški in dokazila
5. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu
6. Navodila za oddajo vloge
7. Merila za izbor
8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
10. Dodatne informacije
11. Priloge
Socialna zbornica Slovenije 

AAA Zlata odličnost