Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3903. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah, stran 12460.

  
Na podlagi 2., 18. in 20. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1 in naslednji), Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94, 36/00, 35/01) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 8. redni seji dne 9. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega in uradnega glasila Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen 
Ime glasila je: ŠMARSKE NOVICE, glasilo Občine Šmarje pri Jelšah.
3. člen 
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
Odgovorna oseba izdajatelja je župan občine.
4. člen 
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni tisk.
Glasilo izhaja praviloma šestkrat letno, lahko pa izide tudi kot izredna ali kot dvojna številka.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo v tiskani obliki je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Šmarje pri Jelšah, glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Šmarje pri Jelšah.
Glasilo lahko ob plačilu prejemajo tudi druge zainteresirane osebe in organizacije. Cena izvoda se oblikuje v skladu z ekonomsko ceno glasila in s stroški distribucije.
Glasilo se ustvarja na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
5. člen 
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– imena in priimki odgovornega urednika in članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
II. NAMEN IN CILJI GLASILA 
6. člen 
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Šmarje pri Jelšah, izmenjavi različnih mnenj občanov, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko.
V glasilu se objavljajo tudi uradne objave občine in ostale javne objave in obvestila, za katere ni s predpisi določen drugačen način objave.
V glasilu se lahko objavljajo tudi komercialna obvestila.
Cilj glasila je objavljanje celovitih in objektivnih informacij ter mnenj o vseh področjih življenja in dela v občini.
7. člen 
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti glavnega urednika in uredništva ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
III. PROGRAMSKA ZASNOVA 
8. člen 
Programska zasnova glasila vsebuje naslednje vsebine:
– napovednik pomembnih dogodkov;
– beseda župana, sklepi občinskega sveta, delovanje občinske uprave in drugih organov občine;
– delovanje krajevnih skupnosti, političnih strank, upravne enote Šmarje pri Jelšah;
– gospodarstvo, obrt, podjetništvo in turizem;
– kmetijstvo, vinogradništvo, sadjarstvo in čebelarstvo;
– kultura in socialno področje;
– dejavnosti šole in vrtca in otroški kotiček;
– šport;
– delovanje društev.
IV. UREDNIŠKI ODBOR 
9. člen 
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in šest članov – programskih sodelavcev.
Sedež uredniškega odbora je Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
Uredniški odbor opravlja svoje delo nepoklicno. Sestaja se na sejah, ki jih sklicuje in vodi odgovorni urednik po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila. Uredniški odbor odloča z večino glasov na seji prisotnih članov.
Uredniški odbor je v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisen in samostojen.
Uredniški odbor mora o svojem delu in finančnem poslovanju najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora so za svoje delo upravičeni do sejnin v skladu z določili pravilnika, ki ga sprejme občinski svet. Posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko uredniški odbor v soglasju z županom prenese na zunanje izvajalce. Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene župan na predlog uredniškega odbora.
10. člen 
Naloge uredniškega odbora:
– oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem,
– piše, pripravlja in zbira prispevke za vsako številko,
– predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v proračunu občine za nemoteno delo uredniškega odbora in izdajanja glasila,
– obravnava predloge in pobude občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov v vseh krajih občine,
– naroča, ureja in pripravlja besedila,
– trži prostor za ekonomsko-propagandna sporočila,
– sprejema predlog cenika za oglaševanje,
– oblikuje mrežo zunanjih sodelavcev (avtorjev prispevkov),
– opravlja še druge naloge v zvezi s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Odgovorni urednik 
11. člen 
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana, imenovanje je vezano na mandat občinskih funkcionarjev (župana in občinskega sveta), lahko se tudi podaljša.
Župan lahko predlaga razrešitev odgovornega urednika, če le-ta ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
12. člen 
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo in poleg splošnih pogojev izpolnjuje še pogoje, ki jih določajo predpisi s področja medijev.
13. člen 
Odgovorni urednik ob nastopu mandata pripravi idejno zasnovo glasila, ki jo potrdi župan in z njo seznani občinski svet. Spremembe zasnove lahko odgovorni urednik uvede samo v soglasju z županom.
14. člen 
Vsebino vsake številke pripravi odgovorni urednik. Uredniški odbor se o vsebini pogovori in jo po potrebi potrjuje z večino glasov.
Urednik mora zagotavljati možnosti za uresničevanje pravice občanov, organizacij in društev, da v glasilu objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča, poročila o delovanju in druga sporočila.
15. člen 
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila in odgovarja za njeno uresničevanje,
– vodi uredniški odbor (članom uredniškega odbora razdeli posamezna področja za katera so dogovorni),
– sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,
– ureja gradiva, katera mu posredujejo programski sodelavci in jih posreduje na spletno stran občine ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila pred njenim tiskom,
– koordinira in usklajuje delo zunanjih avtorjev prispevkov,
– zagotavlja enakopravno uresničevanje pravic vseh pravnih in fizičnih oseb v občini pri objavljanju v glasilu,
– zagotavlja spoštovanje veljavne zakonodaje na področju medijev,
– pripravlja poročila, ki so potrebna pri izdajanju glasila,
– opravlja druge naloge določene z Zakonom o medijih in s tem odlokom.
Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo in je za svoje delo odgovoren županu občine.
16. člen 
Urednik lahko zavrne objavo posameznega prispevka, če ocenjuje, da je prispevek napisan tako, da v ničemer ne zadeva delovanje Občine Šmarje pri Jelšah ali interesov, želja oziroma kakršnikoli potreb občank in občanov občine. Urednik lahko zavrne tudi prispevek, ob katerem presodi, da so v njem zapisane trditve ali sodbe, ki so nepreverjene, neutemeljene ali žaljive za osebe ali organe oziroma organizacije, na katere se nanašajo.
Člani uredniškega odbora – programski sodelavci 
17. člen 
Člane uredniškega odbora – programske sodelavce, kateri so zadolženi za posamezne programske sklope, imenuje župan na predlog odgovornega urednika za obdobje do poteka mandata občinskih funkcionarjev.
18. člen 
Člani uredniškega odbora – programski sodelavci pripravljajo ter zbirajo gradivo oziroma informacije za rubrike, za katero so odgovorni, pri čemer za posamezno objavo odgovarjajo odgovornemu uredniku.
V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
19. člen 
Stroški za izdajanje glasila so:
– stroški priprave, oblikovanja in tiska glasila,
– stroški distribucije,
– nadomestila za opravljeno delo odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora,
– drugi stroški, ki so povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
20. člen 
Stroški izdajanja glasila se pokrivajo iz:
– sredstev proračuna občine,
– sredstev pridobljenih iz naslova trženja ekonomsko-propagandnega prostora, malih oglasov, zahval, čestitk,
– prostovoljnih prispevkov občanov.
Ustanovitelj glasila zagotavlja finančne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
21. člen 
Uredništvo je dolžno v glasilu objavljati brezplačne prispevke:
– skladno z zakonom o javnih glasilih,
– vsa sporočila župana, občinskega sveta, nadzornega odbora, občinske uprave, registriranih društev in združenj, klubov in javnih zavodov in podjetij, ki imajo sedež v Občini Šmarje pri Jelšah oziroma vključujejo v večini občane iz Občine Šmarje pri Jelšah ali opravljajo za njih storitve,
– vabila političnih strank na njihove seje, udeležbo na akcijah, manifestacijah in drugih prireditvah v občini,
– političnih strank in združenj ter posameznikov kot kandidatov v času predvolilne kampanje (skladno z zakonom o volilni kampanji),
– vabila na zbore krajanov in druge prireditve, ki jih organizirajo krajevne skupnosti v občini,
– vse informacije in obvestila javnih zavodov in podjetij ter državnih organov,
– informacije vernikom, ki jih posredujejo predstavniki verskih skupnosti.
Uredniški odbor sme prispevke z brezplačno objavo iz tega člena redakcijsko prirediti skladno z novinarskim kodeksom s soglasjem posrednika prispevka.
VI. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA 
22. člen 
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Cene oglaševanja določi uredništvo na predlog odgovornega urednika, potrdi jih župan.
23. člen 
Za oglase po tem odloku se ne štejejo:
– obveščanje v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev prireditev ali dobrodelnih akcij.
VII. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANIJE 
24. člen 
Organizatorji volilne kampanje za liste oziroma kandidate, ki kandidirajo na državnih, lokalnih volitvah ali na volitvah v Evropski parlament, imajo v času volilne kampanje brezplačno na voljo enak del prostora v glasilu, in sicer za volitve župana oziroma predsednika države polovica strani A 4, za volitve članov občinskega sveta, poslancev v državni zbor in evropski parlament ter v druge organe pa četrtina strani A 4. Za čas volilne kampanje se šteje čas, določen z odlokom.
Ravnanje časopisa se v ostalih elementih ob razpisu volitev ravna po Zakonu o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13). 4. čl.).
25. člen 
Če želijo organizatorji volilne kampanje v glasilu objaviti dodatna sporočila, se ta zaračunajo po veljavnem ceniku.
VIII. NOVINARSKI KODEKS UREDNIŠKEGA ODBORA 
26. člen 
Člani uredniškega odbora morajo biti pri svojem delovanju politično nevtralni. Zbrane informacije morajo preverjati in biti previdni, da se izognejo napakam. Objavljeni prispevki morajo biti lektorirani.
Vsi prispevki, objavljeni v glasilu, morajo biti podpisani. Brez navedbe avtorja se lahko objavljajo samo reklamni oziroma promocijski članki o gospodarskih družbah, samostojnih podjetnikih ali obrtnikih ter zasebnih zavodih, vendar morajo biti naslovi avtorjev teh prispevkov na razpolago pri uredniku.
Pri objavljanju informacij, ki vsebujejo obtožbe, mora uredniški odbor pridobiti odziv tistih, ki jih informacije zadevajo. Odzivne informacije morajo biti objavljene v isti oziroma v naslednji številki glasila.
Anonimni članki v glasilu ne smejo biti objavljeni.
27. člen 
Člani uredniškega odbora morajo spoštovati pravico posameznika do zasebnosti in se morajo izogibati senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti. Poseg v zasebnost je dovoljen le, če za to obstaja javni interes. Člani se morajo zavedati, da lahko z zbiranjem ter objavo informacij in fotografij škodijo posameznikom, ki ne želijo medijske ali javne pozornosti.
28. člen 
Posebno pozornost morajo člani uredniškega odbora pokazati pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter prenašanju izjav o otrocih in mladostnikih ali tistih, ki jih je doletela družinska tragedija.
29. člen 
Člani uredniškega odbora imajo pravico zavrniti delo, ki je v nasprotju s Kodeksom novinarjev Slovenije. Nihče ne sme brez soglasja avtorja članka pomensko spreminjati ali predelati prispevka.
IX. KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti priglasiti medij pri pristojnem organu, zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
31. člen 
Uredniški odbor mora biti imenovan najkasneje v roku 40 dni po veljavnosti tega odloka.
32. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0061/2015
Šmarje pri Jelšah, dne 10. decembra 2015
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost