Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3941. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje Loke ZAHOD – Zahodni del, stran 12654.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) – v nadaljevanju besedila ZPNačrt ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) župan Občine Mozirje sprejme
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje Loke ZAHOD – Zahodni del
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA STANOVANJSKO OBMOČJE LOKE ZAHOD – ZAHODNI DEL
Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15) se začne postopek priprave OPPN Stanovanjsko območje Loke ZAHOD – Zahodni del, za katerega je v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta – OPPN. Območje predvidene ureditve predstavlja del enot urejanja prostora EUP MO 85 in MO 86 podrobne namenske rabe prostora SS – stanovanjske površine. Z OPPN Stanovanjsko območje Loke ZAHOD se bo urejalo samo zahodni del določenega OPPN v OPN Mozirje. Za omenjeno območje obstaja investicijski in širši javni interes.
II. OBMOČJE UREJANJA 
Območje predvidenega urejanja meri približno 0,535 ha in obsega zemljiške parcele št. 667/97, 667/98, 667/99, 667/100, 667/101, 667/102, 692/113, 692/115, 692/116 in del parc. št. 667/64 in 692/19 vse k.o. Mozirje.
Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje celotnega območja OPPN Stanovanjsko območje Loke ZAHOD. Podrobno je potrebno urediti javno pot JP 767301, ki bo glavna prometna povezava omenjenega območja.
Predmet izdelave OPPN so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in gradnjo objektov, ki bodo skladna z okoliško stanovanjsko pozidavo.
III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnikov in lokalne skupnosti.
Prostorske ureditve OPPN bodo temeljile na:
– analizi stanja prostora in dejanske rabe,
– idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi pobud investitorjev in programskih izhodišč občine,
– idejni zasnovi predvidenih objektov,
– idejni zasnovi krajinskih ureditev,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in zunaj območja urejanja.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izdelovalcem OPPN, in ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Mozirje.
IV. OBLIKA IN VSEBINA 
OPPN se po postopku, vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer:
– z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12);
– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno z določili veljavne zakonodaje.
V. ROKI IZDELAVE 
Faza
Rok izdelave
Nosilec
Sklep o pripravi OPPN, objava sklepa in izbira izdelovalca
december 2015
občina
Osnutek OPPN za pridobitev smernic in odločitve o potrebnosti izvedbe CPVO
januar 2016
izdelovalec
Pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izvedbe CPVO
januar 2016
izdelovalec
Pridobivanje in usklajevanje smernic
februar 2016
izdelovalec
Dopolnjen osnutek OPPN
februar 2016
izdelovalec
Javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave OPPN
marec 2016
občina
Javna razgrnitev in javna obravnava
april 2016
občina, izdelovalec
Stališča do pripomb in uskladitev stališč
april 2016
izdelovalec, občina
Predlog OPPN za pridobitev mnenj
maj 2016
izdelovalec
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
maj 2016
izdelovalec
Predlog OPPN za sprejem
junij 2016
izdelovalec
Izdelava končnega dokumenta
junij 2016
izdelovalec
Objava odloka o OPPN
junij 2016
občina
VI. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice in k predlogu OPPN mnenja, so:
– Komunala Mozirje d.o.o, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (CPVO),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja Savinje (področje varstva voda), Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
– drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
VII. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA PRIPRAVE OPPN 
Sredstva za izdelavo geodetskega posnetka, idejnih zasnov in vseh potrebnih strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo potrebna njegova izvedba) in celotno izdelavo OPPN bosta zagotovila investitorja Občina Mozirje in pobudniki, ki so tudi naročniki OPPN. Za izdelavo program opremljanja za območje OPPN, ki je njegov sestavni del prav tako poskrbita naročnika OPPN.
VIII. OBJAVA IN ZAČETEK VELJAVNOSTI SKLEPA 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0057/2015
Mozirje, dne 11. decembra 2015
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost