Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3942. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Marička, stran 12656.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave PN, št. 10/99 in 15/04) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 22. 9. 2015 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Marička 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Marička (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Studio mediterana d.o.o. Izola, pod številko projekta 55/13, v septembru 2015.
2. člen 
(vsebina OPPN) 
OPPN določa mejo območja urejanja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, dinamiko izvajanja posegov, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen 
(sestavine OPPN) 
(1) Osnutek OPPN iz prvega člena odloka vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del osnutka vsebuje:
– Odlok
– Obrazložitev odloka
(3) Grafični del osnutka vsebuje:
List 1
Prikaz namenske rabe iz Občinskega plana 
M=1:2000
List 2
Prikaz meje območja na obstoječem parcelnem stanju 
M=1:500
List 3
Geodetski posnetek obstoječega stanja z vrisano mejo območja 
M=1:500
List 4
Zazidalna situacija 
M=1:250
List 5
Prikaz ureditve javne komunalne infrastrukture
M=1:500
List 6 
Prikaz parcelacije Eu-2
M=1:250
(4) Priloge:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– Prikaz stanja prostora,
– Strokovne podlage,
– Smernice in mnenja,
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
– Povzetek za javnost.
4. člen 
(meja ureditvenega območja) 
Meja ureditvenega območja je prikazana v grafičnem delu OPPN.
5. člen 
(enote urejanja) 
Območje OPPN je razdeljeno na dve enoti urejanja (v nadaljevanju: Eu). Meje posamezne Eu so prikazane v grafičnem delu OPPN.
Enoti urejanja sta:
– Eu-1: območje obstoječe pozidave,
– Eu-2: območje nove pozidave.
V odloku so določila, ki veljajo za celotno območje OPPN in posebna določila, ki veljajo za posamezno Eu.
II. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI 
1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
6. člen 
(vrste objektov glede na namen) 
(1) Vrste objektov glede na namen morajo biti v skladu z namensko rabo prostora, kakor to določajo Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 in 20/10) Uredba (Uradni list RS, št. 73/06, 66/07, 76/08).
(2) Za območja stavbnih zemljišč s pretežno namembnostjo stanovanja, turizem, oskrbne in storitvene dejavnosti (centralne dejavnosti) so dopustne naslednje vrste objektov:
– enostanovanjske stavbe, dvostanovanjske stavbe, tri- in večstanovanjske stavbe z največ tremi stanovanji, kmetije,
– stanovanjske stavbe z dopolnilno dejavnostjo,
– nestanovanjske stavbe, kot so gostinske stavbe, upravni objekti, objekti za kulturo in razvedrilo, objekti za šport, objekti za kmetijske namene, objekti za opravljanje verskih obredov,
– vsi objekti prometne in gospodarske javne infrastrukture, ki so namenjeni oskrbi objektov na obstoječih stavbnih zemljiščih,
– gradbeno-inženirski objekti, kot so podporni in razmejitveni zidovi, ograje,
– enostavni in nezahtevni objekti v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Na območju Eu-2 so stavbe lahko eno ali dvostanovanjske; A-1 je lahko stanovanjski dvojček, v katerih se nahaja eno stanovanje v vsaki enoti.
7. člen 
(vrste gradenj) 
(1) Če ni za posamezno območje s tem odlokom določeno drugače, so na celotnem območju OPPN dopustne naslednje vrste gradenj in drugih posegov prostor:
– gradnja zahtevnih in manj zahtevnih objektov,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
– vzdrževanje objektov (redna, investicijska in v javno korist),
– gradnja gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij in objektov v splošni rabi,
– dozidave, nadzidave,
– rekonstrukcije,
– odstranitve objektov,
– sprememba namembnosti objektov skladno z ostalimi določili,
– ureditev odprtih zunanjih površin.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem členu, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja.
8. člen 
(vrste dejavnosti) 
Na območju urejanja so dopustne vse dejavnosti, ki so v skladu z namensko rabo površin, ki je določena v prostorskih sestavinah planskih dokumentov občine in niso v nasprotju z obstoječimi urbanimi funkcijami.
3. Prostorsko izvedbeni pogoji glede lege objektov
3.1. Eu-1 območje obstoječe pozidave
9. člen 
(1) Nove stavbe in dozidave stavb morajo biti odmaknjene od parcelne meje sosednjega zemljišča najmanj 3,0 m. Manjši odmik od parcelne meje je možen s pisnim soglasjem lastnika oziroma v primeru solastništva s pisnimi soglasji vseh solastnikov sosednjega zemljišča od katerega bo odmik manjši od 3,0 m in kolikor je zagotovljena požarna varnost.
(2) Odmiki za gradbeno inženirske objekte, razen kompleksni industrijski objekti iz skupine CC-SI s številko 230 za katere veljajo določila za odmike kot za stavbe:
– Za objekte višje od 1,5 m (višina merjena na vertikali od najnižje točke ob terenu do najvišje točke objekta; razen za ograje in podporne zidove) je minimalni odmik od sosednjih parcel 3,0 m. Za manjši odmik od sosednjih parcel, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel, do katerih je odmik manjši od 3,0 m, kolikor ni v grafičnem delu OPPN določeno drugače.
– Za ostale objekte je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča. S pisnim soglasjem lastnika, oziroma v primeru solastništva s pisnimi soglasji vseh solastnikov sosednjega zemljišča, pa tudi na parcelni meji.
(3) Kadar se projektira gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki bo od parcelne meje sosednjega zemljišča oddaljen manj kot 3,0 m, mora biti grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiške parcele oziroma zemljiških parcel, na katerih objekt stoji oziroma na katerih bo potekala nameravana gradnja izdelan na geodetskem načrtu, ki ima prikazane urejene meje v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07).
(4) Preveritev, ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednjih zemljišč, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša razdalja med najbolj izpostavljeno točko objekta, ne glede ali je ta nad ali pod zemeljsko površino, ki se najbolj približa parcelni meji sosednjega zemljišča, in parcelno mejo.
(5) Kadar pristojni upravni organ za gradbene zadeve povabi stranke, da se seznanijo z nameravano gradnjo in da se o njej izrečejo na obravnavi, kakor to predpisuje prvi odstavek 63. člena ZGO-1 se šteje, da je pisno soglasje po prvem odstavku tega člena dano, če se stranka, ki je obenem tudi lastnik ali solastnik sosednjega zemljišča, ne udeleži ustne obravnave in svojega izostanka ne opraviči. Domneva ne velja za primere iz drugega odstavka tega člena.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se v primeru odstranitve obstoječe stavbe ali rekonstrukcije, ki je zgrajena legalno in gradnje nove stavbe v enakih tlorisnih in višinskih gabaritih in pri enaki legi stavbe, lahko odmiki tudi manjši in brez soglasja lastnikov mejnih zemljišč.
3.2. Eu-2 območje nove pozidave
10. člen 
(1) Lega objektov je določena v grafičnem delu OPPN.
(2) Možna so odstopanja od določene lege objekta v grafičnem delu OPPN, določeni so minimalni odmiki od zemljiških parcel ob robu meje območja OPPN, ki ne smejo biti manjši, lahko pa so večji. Kolikor so v grafičnem delu OPPN prikazani minimalni odmiki, ki so manjši od 3,0 m, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel.
(3) Minimalni odmiki od katastrskih parcel ob robu meje območja Eu-2 OPPN so pri posameznih objektih:
– A-1: minimalni odmik za stavbe od katastrske parcele številka 995/5, k.o. Sečovlje znaša 3,00 m;
– B-1: minimalni odmik od katastrske parcele številka 994/17, k.o. Sečovlje znaša 2,00 m pri nadkritem parkirišču in enostavnih ter nezahtevnih objektih, razen podporni zidovi in ograje, ter 3,00 m za stavbo;
– B-3: minimalni odmik za stavbe od katastrske parcele številka 998/5, k.o. Sečovlje znaša 2,00 m;
– C-1: minimalni odmik za stavbe od katastrske parcele številka 994/12, k.o. Sečovlje znaša 2,50 m in od parcele številka 5457/2, k.o. Sečovlje 5,00 m;
– C-2: minimalni odmik za stavbe od katastrske parcele številka 993/4 in 991, k.o. Sečovlje znaša 3,00 m;
– C-3: minimalni odmik za stavbe od katastrske parcele številka 994/13, k.o. Sečovlje znaša 3,00 m.
(4) Za odmike, od sosednjih zemljiških parcel, ki so s tem odlokom določeni manj kot 3,0 m, si mora investitor v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje lastnikov sosednjih zemljiških parcel.
(5) Podporni zidovi in ograje, ki so lahko tudi nezahtevni ali enostavni objekti, se lahko gradijo do meje sosednje zemljiške parcele.
(6) Minimalni odmiki od sosednjih zemljiških parcel znotraj Eu-2 so, kot je prikazano v grafičnem delu OPPN. Za manjše odmike od prikazanih v grafičnem delu OPPN si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.
(7) Odmiki za gradbeno inženirske objekte veljajo enako kot drugi odstavek devetega člena tega odloka, razen za podporni zidovi in ograje, ki niso nezahtevni ali enostavni objekti.
4. Prostorsko izvedbeni pogoji glede velikosti objektov
4.1. Eu-1 območje obstoječe pozidave
11. člen 
(velikost stanovanjskih stavb) 
(1) Višinski gabarit stanovanjske stavbe ne sme presegati 6,0 m merjeno od najnižje kote terena ob stavbi do spodnje kote venca stavbe. Etažnost ni predpisana. Dovoljena je gradnja v medetažnih zamikih.
(2) Stanovanjska stavba je lahko pod najnižjo koto terena vkopana, pri čemer mora biti vkopani del stanovanjske stavbe vkopan v celoti z vseh strani.
(3) Bruto tlorisna površina stanovanjske stavbe ne sme presegati 400 m2. Bruto tlorisna površina kmetije ne sme presegati 500 m2.
(4) Določbe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo v primeru odstranitve obstoječe stanovanjske stavbe, ki ima gradbeno ali uporabno dovoljenje in gradnje nove stanovanjske stavbe v enakih tlorisnih in višinskih gabaritih in pri enaki legi stanovanjske stavbe.
(5) Pri dozidavah in nadzidavah je potrebno pri presoji skladnosti projekta s prostorskim aktom upoštevati celotno stanovanjsko stavbo, ki vključuje obstoječo stanovanjsko stavbo skupaj z dozidanim oziroma nadzidanim delom.
(6) Stanovanjska stavba ima lahko največ tri stanovanjske enote.
(7) Ne glede na določbo šestega odstavka tega člena, je pri rekonstrukciji obstoječe večstanovanjske stavbe dovoljeno ohraniti obstoječe število stanovanjskih enot, ni pa ga dovoljeno povečati preko določil šestega odstavka tega člena.
12. člen 
(velikost nestanovanjskih stavb) 
(1) Višinski gabarit nestanovanjske stavbe ne sme presegati 6,0 m merjeno od najnižje kote terena ob stavbi do spodnje kote venca stavbe. Etažnost ni predpisana. Dovoljena je gradnja v medetažnih zamikih.
(2) Nestanovanjska stavba je lahko pod najnižjo koto terena vkopana, pri čemer mora biti vkopani del stavbe vkopan v celoti z vseh strani. Uvozna rampa (klančina) in stopnišče ob stavbi se ne štejeta za del objekta. Popolnoma vkopani del je lahko globok največ 3,0 m do temeljne plošče.
(3) Bruto tlorisna površina nestanovanjske stavbe ne sme presegati 500 m2. Pri gostinskih stavbah za kratkotrajno nastanitev bruto tlorisna površina nestanovanjske stavbe ne sme presegati 400 m2.
13. člen 
(velikosti gradbeno inženirskih objektov) 
(1) Kolikor s tem odlokom ni določeno drugače, je velikost gradbeno inženirskih objektov odvisna od vrste in namembnosti objekta in mora biti utemeljena na standardih ali pravilih stroke.
(2) Podporni zid ali škarpa je maksimalne višine 2,00 m merjeno od kote terena na posamezni točki, večje višine je potrebno izvesti s horizontalnim zamikom. Horizontalni zamik mora biti širok najmanj toliko, kolikor je širok podporni zid plus 50 cm (npr. 40 cm + 50 cm). V celoti vkopani del zidu ali škarpe se ne všteva v višino.
(3) Na območjih namenjenih stanovanjem ali turizmu je dovoljena gradnja betonskih in zidanih bazenov oziroma postavitev montažnih (poliestrskih) bazenov za zasebno rabo v maksimalni velikosti 50 m2. Bazen mora biti priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Izpust bazenske vode v ponikovalnico ni dovoljen.
(4) Dovoljena je kombinacija zidov oziroma škarp s kovinsko ograjo, skupne maksimalne višine 2,00 m, pri čemer je zidani del maksimalne višine 0,5 m. Dovoljena je dodatna zasaditev z živo mejo. Zid ne sme biti v videzu betona, ampak mora biti obložen v kamnu lokalnega izvora ali ozelenjen.
(5) Višina ograje je lahko največ 2,2 m. V primeru, da je sestavni del ograje betonski steber, mora biti obložen v kamnu lokalnega izvora ali ozelenjen.
4.2. Eu-2 območje nove pozidave
14. člen 
(velikost stanovanjskih stavb) 
(1) Tlorisna velikost stavb je določena tudi v grafičnem delu OPPN. Maksimalna tlorisna velikost posameznih stavb je:
– Stavba z oznako A-1: 14,00 m x 12,50 m,
– Stavba z oznako B-1: 12,20 m x 7,60 m, gabarit nadkritega delno vkopanega parkirišča znaša 5,75 m x 6,10 m,
– Stavba z oznako B-2: 11,00 m x 7,60 m, gabarit nadkritega delno vkopanega parkirišča znaša 11,50 m x 5,90 m, v nadkritem parkirišču so predvidena 4 parkirna mesta, dva za stavbo B-2 in 2 za stavbo B-3,
– Stavba z oznako B-3: 16,40 m x 7,60 m, 2 parkirna mesta sta zagotovljena v nadkritem parkirišču ob stavbi B-2 iz prejšnje alineje tega odstavka,
– Stavbe z oznako C-1, C-2 in C-3: 13,20 m x 8,00 m.
(2) Maksimalni višinski gabarit vseh stavb, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do spodnje kote venca, je 6,20 m. Etažnost je P+1. Razen stavba C-3, kjer je kletna etaža, ki je namenjena izključno parkiranju z zahodne strani odprta iz ostalih treh strani pa popolnoma vkopana, višina stavbe C-3 na zahodni strani tako znaša maksimalno 8,90 m na ostalih treh straneh pa maksimalno 6,20 m oziroma manj, tako da se stavba prilagodi obstoječemu terenu.
(3) Možna je gradnja dodatnih popolnoma vkopanih kletnih etaž.
(4) Absolutne kote pritličij posameznih stavb so:
– A-1: KP=14,00 mnm
– B-1: KP=17,50 mnm
– B-2: KP=19,50 mnm
– B-3: KP=21,50 mnm
– C-1: KP=5,00 mnm
– C-2: KP=12,00 mnm
– C-3: KP=15,00 mnm; KK(parkirišče)=12,30 mnm
(5) Možna so odstopanja od absolutnih višinskih kot določenih v tem členu za ±0,20 m.
15. člen 
(velikosti gradbeno inženirskih objektov) 
(1) Kolikor s tem odlokom ni prepisano drugače, je velikost gradbeno inženirskih objektov odvisna od vrste in namembnosti objekta in mora biti utemeljena na standardih ali pravilih stroke.
(2) Podporni zid ali škarpa je maksimalne višine 2,00 m merjeno od kote terena na posamezni točki, večje višine je potrebno izvesti s horizontalnim zamikom. Horizontalni zamik mora biti širok najmanj toliko, kolikor je širok podporni zid plus 30 cm (npr. 40 cm + 30 cm). V celoti vkopani del zidu ali škarpe se ne všteva v višino.
(3) Na območju je dovoljena gradnja betonskih in zidanih bazenov oziroma postavitev montažnih (poliestrskih) bazenov za zasebno rabo v maksimalni velikosti 50 m2. Bazen mora biti priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Izpust bazenske vode v ponikovalnico ni dovoljen.
(4) Dovoljena je kombinacija zidov oziroma škarp s kovinsko ograjo, skupne maksimalne višine 2,00 m, pri čemer je zidani del maksimalne višine 0,5 m. Dovoljena je dodatna zasaditev z živo mejo. Zid ne sme biti v videzu betona, ampak mora biti obložen v kamnu lokalnega izvora ali ozelenjen.
(5) Višina ograje je lahko največ 2,2 m. V primeru, da je sestavni del ograje betonski steber, mora biti obložen v kamnu lokalnega izvora ali ozelenjen.
5. Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov
16. člen 
(oblikovanje stavb) 
(1) Strehe, so dvo ali več kapnice naklona od 18–21 stopinj, krite s korci. Drugačna vrsta kritine ni dovoljena, razen pri ravnih strehah.
(2) Smer glavnega slemena strehe poteka vzporedno z daljšo stranico stavbe.
(3) Pri dozidavah in nadzidavah obstoječih stavb se morajo dozidani in nadzidani deli stavbe oblikovati skladno z osnovno stavbo.
(4) Dovoljena je tudi gradnja ravnih streh. Kota venca se v primeru ravne strehe šteje kot kota zgornjega roba zadnje nosilne plošče.
(5) Dovoljene so naslednje barve fasad, ostale so prepovedane: odtenki izpeljanke barv gradiv – opečno rdeče, »rosa antico«, opečno rumene, olivno zelena – zeleni odtenek sive (barva betona), peščene (izpeljanke barve kamna).
17. člen 
(oblikovanje gradbeno inženirskih objektov) 
(1) Kolikor s tem odlokom ni prepisano drugače, je oblikovanje gradbeno inženirskih objektov odvisno od vrste in namembnosti objekta in mora biti utemeljeno na standardih ali pravilih stroke.
(2) Podporni zid ali škarpa mora biti zidana v masivnem kamnu v suhi tehniki ali z malto, ki ohranja izgled suhe tehnike; na flišnem območju iz peščenjaka, na apnenčastem pa iz apnenca. Kolikor je načrtovana izvedba podpornega zidu ali škarpe v armirano betonski konstrukciji, mora biti obložena z naravnim kamnom lokalnega izvora ali ozelenjena.
(3) Pri izvedbi podpornih zidov je potrebno za odvodnjavanje izvesti drenaže in odtoke površinskih voda. Vso vodo se mora kontrolirano urediti, da ne bi prišlo do erozijskih poškodb tal. Iztoke drenaž je potrebno v projektni dokumentaciji kontrolirano odvesti v urejeno kanalizacijsko omrežje. Vode iz drenažnih sistemov izpod izkopnih brežin ter izza podpornih konstrukcij je potrebno ustrezno speljati v zbirne jaške in od tam v urejen sistem odvodnjavanja meteornih vod.
18. člen 
(ureditev in oblikovanje javnih in zelenih površin) 
(1) Za vse posege v javne površine si mora investitor pridobiti soglasje pristojnega organa Občine Piran.
(2) Oblikovanje zelenih površin mora upoštevati lokalno tradicijo oblikovanja.
(3) Ob cestah in poteh se morajo zasaditi drevoredi. Zasaditev naj bo raznolika – posamezni drevoredi naj obsegajo po eno drevesno vrsto. Za preprečevanje obolevnosti dreves je potrebno saditi sklope različnih drevesnih vrst.
(4) Za zasajevanje naj se prednostno uporabljajo lokalno značilne mediteranske in submediteranske drevesne in grmovne vrste.
19. člen 
(urbana oprema) 
(1) Javne površine in druge površine so lahko opremljene z elementi urbane opreme, ki naj bo funkcionalna in oblikovana tako, da v prostoru deluje diskretno in neopazno in da ne uničuje javnih površin. Oblikovanje urbane opreme naj odseva pripadnost zgodovini mesta, obmorskega letovišča in podeželja ter mediteranskemu načinu življenja, značilnemu za okolje. Vrsta, namen, principi umeščanja, barvni toni, materiali, površinske obdelave, velikost, principi oblikovanja in tipologije elementov urbane opreme v Občini Piran so natančneje določene v smernicah za opremljanje površin z elementi urbane opreme.
(2) Kjer zasebna površina meji na javno površino, velja uporaba enakih pravil opremljanja oziroma oblikovanja zasebnih površin. Predlagano oblikovanje se priporoča za opremljanje vseh zasebnih površin.
(3) Smernice obravnavajo naslednje elemente urbane opreme:
– Informacijska oprema
– Javna razsvetljava
– Koši za smeti
– Ograje, mejniki in cvetlična korita
– Klopi, mize, stoli
– Stojnice, senčniki
– Otroška igrala
– Kioski, šotori
– Tende
– Oprema za vodo
– Oprema za drevesa
– Stojala za kolesa.
(4) Urbana oprema Občine Piran predstavlja vizualno identiteto občine. Predstavlja Občino Piran kot integralni del Mediterana. Urbana oprema je diskretna, podrejena je mediteranskemu ambientu in njena osnovna naloga je njena funkcija. Uporabnik mora imeti občutek, da je oprema v prostoru postavljena že od nekdaj. Prevladuje sveže in diskretno, a ne historično oblikovana oprema.
(5) Elementi urbane opreme praviloma ne smejo biti nosilci nikakršnih reklamnih oziroma dodatnih informacij.
6. Pogoji za krajinsko oblikovanje
20. člen 
(1) Pri ureditvi obravnavanega območja je potrebno upoštevati naslednje usmeritve in načela ureditve:
– smiselna in s programom skladna zunanja ureditev in zasaditev,
– ureditev in zasaditev morata biti zasnovani tako, da se ohranja kontinuiteta razvoja in identitete območja kot celote,
– poudarjanje osnovnih smeri, vedut in pogledov v prostoru,
– strukturiranje večjih grajenih mas,
– podpora prometne varnosti (razmejevanje motornega prometa, kolesarjev in pešcev, nakazovanje sprememb),
– ustvarjanje prijetnih ambientov za zadrževanje v zunanjem prostoru,
– izboljšanje mikroklimatskih razmer (senca, hlad, varstvo pred hrupom),
– zaščita nepozidanih in netlakovanih (nepohodnih) površin,
– ustvarjanje smiselnih prehodov med posameznimi enotami,
– podporni zidovi in zidane ograje morajo biti v svojem vidnem delu grajene ali obložene z naravnim lokalnim kamnom,
– kolikor je tehnično možno, se morajo vkopi in izkopi pri gradnji prilagajati obstoječi naravni konfiguraciji terena z nakloni in višinami oziroma biti čim manj izstopajoči s primernimi zazelenitvami.
(2) Pri preoblikovanju naravnega terena in izvedbi podpornih zidov je potrebno za odvodnjavanje izvesti drenaže in odtoke površinskih voda. Vso vodo se mora kontrolirano urediti, da ne bi prišlo erozijskih poškodb tal. Vode iz drenažnih sistemov izpod izkopnih brežin ter izza morebitnih podpornih konstrukcij je potrebno ustrezno speljati v zbirne jaške in od tam v urejen sistem odvodnjavanja meteornih vod. Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča.
7. Prostorsko izvedbeni pogoji glede parcelacije
7.1. Eu-1 območje obstoječe pozidave
21. člen 
(parcela namenjena gradnji) 
(1) Parcela namenjena gradnji, je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt (stavba ali gradbeni inženirski objekt) in na katerem so urejene površine, ki služijo ali bodo služile takšni stavbi ali gradbeno inženirskemu objektu.
(2) Velikost parcele, namenjene gradnji za stanovanjske stavbe in gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev je najmanj 600 m2.
(3) Parcele, namenjene gradnji za posamezne stavbe, imajo faktor pozidanosti (z osnovnimi in pomožnimi objekti) do največ 30% parcele, (FZ = 0,3).
(4) Parcela namenjena gradnji stanovanjske stavbe je lahko ne glede na določbo drugega odstavka tega člena tudi manjša, vendar ne manjša od 500 m2. Za parcele namenjenih gradnji manjših od 600 m2 veljajo naslednja dodatna določila:
– v stavbi je lahko samo ena stanovanjska enota,
– stavba ima lahko samo en priključek na posamezno javno komunalno infrastrukturo,
– razmerje med bruto tlorisno površino vseh etaž stavbe in parcelo, namenjeno gradnji, je lahko največ 0,5.
(5) Določba drugega in tretjega odstavka tega člena ne zavezuje v primeru rekonstrukcije obstoječe stavbe ter v primeru odstranitve obstoječe stavbe, ki ima gradbeno ali uporabno dovoljenje in gradnje nove stavbe v enakih tlorisnih in višinskih gabaritih. Velikost parcele namenjene gradnji lahko ostane nespremenjena, ne sme pa se zmanjšati.
7.2. Eu-2 območje nove pozidave
22. člen 
(1) Parcela, namenjena gradnji, je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt (stavba ali gradbeni inženirski objekt) in na katerem so urejene površine, ki služijo ali bodo služile takšni stavbi ali gradbeno inženirskemu objektu.
(2) Parcele namenjene gradnji, za posamezne stavbe, so prikazane v grafičnem delu OPPN, možna so manjša odstopanja od grafičnega dela vendar faktor pozidanosti (z osnovnim in pomožnimi objekti) ne sme presegati 30% parcele (FZ = 0,3).
8. Prostorski izvedbeni pogoji za priključevanje objektov in gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javno dobrega
23. člen 
(merila in pogoji za urejanje prometne infrastrukture) 
(1) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture mora biti skladna z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi.
(2) V primeru predvidenih posegov na državnih in občinskih cestah ter na drugih javnih površinah je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje od pristojnega upravljavca.
(3) Znotraj območja so predvidene nove dostopne poti z navezavo na obstoječe javne ceste.
(4) Pri ureditvi dostopa oziroma prometne priključitve na javno cesto je potrebno upoštevati, da mora profil ceste omogočiti izvajanje dvo ali eno smernega prometa, pri čemer se upoštevajo minimalne izhodiščne usmeritve. Dovoz do stavb mora biti urejen z dostopno potjo širine minimalno 3,0 m.
(5) Urejanje državnih cest:
– Priključki občinskih in nekategoriziranih cest ter individualni priključki na glavne in regionalne ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem Direkcije RS za ceste,
– Cestni priključki do objektov in zemljišč morajo biti praviloma navezani na občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet in preko njih na državno cesto,
– Meteorna in druga odpadna voda na celotnem ureditvenem območju ne sme pritekati na državno cesto ali na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje te ceste in njenega cestnega telesa, zato je potrebno odvodnjavanje urediti po predpisih,
– Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu državne ceste so dovoljeni le s soglasjem Direkcije RS za ceste.
24. člen 
(merila in pogoji za urejanje mirujočega prometa) 
Na vsaki parceli namenjeni gradnji ali v funkcionalnem območju, je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirišč, skladno z namembnostjo objekta oziroma minimalno 2 PM na stanovanjsko enoto.
25. člen 
(splošna merila in pogoji za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture) 
(1) Objekti morajo biti priključeni na obstoječo ali predvideno komunalno in energetsko infrastrukturo. Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Energetska oskrba (ogrevanje, gretje sanitarne vode) se mora prednostno zagotavljati z obnovljivimi viri energije, raba fosilnih goriv ni dopustna, oziroma je dopustna samo v primeru, da raba obnovljivih virov energije tehnično ni mogoča.
(2) Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati predpisane odmike načrtovanih objektov od obstoječih in predvidenih cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov, skladno s tehničnimi predpisi ter predvideti prestavitve ali spremembe obstoječe infrastrukture zaradi novih objektov. V sklopu gradnje nove komunalne infrastrukture je potrebno predvideti rekonstrukcijo obstoječe, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev.
(3) Način oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo, odvajanje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki (zbiranje, odstranjevanje) morajo biti zagotovljeni na način, ki ne ogroža zdravja in ki ne obremenjuje okolja.
(4) Posege v varovalnih pasovih obstoječih in predvidene infrastrukture je možno izvajati le v soglasju z upravljavcem.
(5) Trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naprav ali grajenih struktur.
(6) Gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno.
(7) Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje.
(8) Obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci.
(9) Pristojna podjetja za upravljanje s komunalnim omrežjem predpišejo pogoje izgradnje komunalnega priključka za priključitev objektov na posamezne komunalne infrastrukture.
(10) Za posege v rezervate komunalne infrastrukture je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.
(11) Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav.
(12) V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika pridobiti služnost.
(13) Če je komunalna oprema zgrajena na zemljišču, ki ni javno dobro ali ni v lasti občine, je občina dolžna prevzeti novo komunalno opremo, ki je zgrajena skladno z veljavnimi akti, ki to komunalno opremo določajo (OPPN in Program opremljanja), je zanjo sklenjena pogodba o opremljanju, je zanjo izdano uporabno dovoljenje, ter urejene pravice uporabe in vzdrževanja v korist občine, javnega podjetja ali upravljavca, ki upravlja s posamezno komunalno infrastrukturo v Občini Piran.
(14) V primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih infrastrukturnih vodov.
(15) Poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku. Gradnja nadzemnih komunalnih vodov, objektov in naprav ni dovoljena. Gradnja pomožnih energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih objektov je dovoljena le, če je možno te objekte izvesti v kletnih etažah v območju.
(16) Prednostni vrstni red oskrbe s toploto glede na vir energije:
– sistemi daljinskega ogrevanja, ki izkoriščajo obnovljive vire energije v soproizvodnji toplote in električne energije, obnovljive vire energije v ločeni proizvodnji, zemeljski plin v SPTE z visokim izkoristkom ali odpadno toploto;
– individualna oskrba s toploto iz obnovljivih virov energije;
– individualna oskrba z zemeljskim plinom;
– drugi viri.
(17) Merila in pogoji za komunalno infrastrukturo so določeni za:
– vodovodno omrežje
– kanalizacijsko omrežje
– elektroenergetsko omrežje
– telekomunikacijsko omrežje
– omrežje kabelske TV.
26. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Vse stavbe morajo biti priključene na obstoječe oziroma predvideno vodovodno omrežje.
(2) Pri načrtovanju gradnje na obravnavanem območju je potrebno upoštevati obstoječe vodovodne objekte ter predvidene rekonstrukcije in vzdrževanje vodovodnih objektov, zaradi dotrajanosti ali povečanja zmogljivosti.
(3) Pri načrtovanju novih in obnovitvi ter rekonstrukciji obstoječih vodovodnih objektov je potrebno upoštevati podrobnejše pogoje. Podrobnejši pogoji bodo določeni v posameznih projektnih pogojih ob upoštevanju zahtev predvidenih objektov in potreb v zvezi z vodno oskrbo in požarno varnostjo objektov.
(4) Podrobnejši pogoji bodo opredeljeni s strani upravljavca ob pridobivanju dovoljenj za gradnjo.
(5) Predvideni potek in priključek je prikazan v grafičnem delu osnutka OPPN.
27. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Vse stavbe morajo imeti urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z veljavnimi predpisi. Na območjih, kjer je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in na območjih, kjer je javno kanalizacijsko omrežje potrebno zgraditi na podlagi predpisov, ki urejajo odvajanje komunalnih odpadnih vod, se morajo objekti priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. Na območjih, kjer gradnja javnega kanalizacijskega omrežja ni predvidena oziroma do izgradnje le-te, se odvajanje komunalnih odpadnih vod ureja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(2) Pri načrtovanju gradnje na obravnavanem območju je potrebno upoštevati obstoječe objekte, predvidene rekonstrukcije in vzdrževanje kanalizacijskega sistema zaradi dotrajanosti ali povečanja zmogljivosti.
(3) Podrobnejše pogoje opredeli upravljavec ob pridobivanju dovoljenj za gradnjo.
(4) Na območjih, kjer je predvidena ureditev odvajanja komunalne odpadne vode, je potrebno urediti odvodnjavanje padavinske vode v ločenem sistemu.
(5) V primeru urejanja ali širjenja obstoječe zazidave, rekonstrukcije cest in infrastrukture, je potrebno kanalizacijo, ki je izvedena v mešanem sistemu, rekonstruirati v ločenem sistemu.
(6) Priključitev stavb in gradbenih inženirskih objektov na javno kanalizacijo je možna skladno s pogoji upravljavca.
(7) Na območjih, kjer ni zgrajenega ločenega sistema meteorne kanalizacije, je potrebno odvodnjavanje padavinskih vod urediti ločeno preko lovilca maščob v ponikovalnico ali zbirnik meteornih vod, v primeru kjer to ni mogoče se take vode vodi v mešani sistem kanalizacije.
28. člen 
(elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava) 
(1) Vse stavbe morajo biti priključene na elektroenergetsko omrežje.
(2) V sklopu novega omrežja predvideti rekonstrukcijo obstoječega EE omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev.
(3) Glede na povečanje potreb bo potrebno zgraditi novo ali rekonstruirati obstoječe nizkonapetostno omrežje oziroma zgraditi nove nizko-napetostne kabelske izvode iz transformatorskih postaj.
(4) V primeru večjih novih obremenitev v določenih območjih je potrebno zagotoviti lokacijo nove transformatorske postaje. Lokacija je določena v grafičnem delu OPPN, ki se lahko spremeni v fazi projektiranja, glede na zahteve upravljavca. Novo predvideno transformatorsko postajo se bo z 20 kV kablovodom vzankalo v obstoječi daljnovod. Tehnične pogoje za projektiranje, lokacijo in izvedbo nove TP poda, v fazi projektiranja, upravljavec javne infrastrukture.
(5) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem področju oziroma na trasi za predvideno napajanje obravnavanega področja.
(6) Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav, je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.
(7) Za predvidene posege v elektrodistribucijsko omrežje mora investitor pridobiti projektne pogoje, na izdelano projektno dokumentacijo pa soglasje Elektro Primorske, DE Koper. Vsi stroški projektiranja, morebitnih prestavitev, zaščite ali odpravljanje poškodb obstoječega elektrodistribucijskega omrežja v času obravnavane gradnje, bremenijo investitorja.
29. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Telekomunikacijsko omrežje so vsa omrežja za prenos signala v analogni ali digitalni obliki, zemeljske žične (kabelske) ali zračne brezžične izvedbe.
(2) Možna je nova gradnja, rekonstrukcija in dograditev telekomunikacijskega omrežja za izboljšanje obstoječega nivoja oskrbe in za izvedbo novih priključitev.
(3) Telekomunikacijsko omrežje je lahko izvedeno s podzemnimi kabli, prosto vkopanimi ali uvlečenimi v cevi ali brezžično.
(4) Pri vseh gradnjah je potrebno: upoštevati predpisane odmike novih objektov od obstoječega telekomunikacijskega omrežja, skladno s tehničnimi predpisi, predvideti prestavitve ali spremembe obstoječih priključkov gradnje novih objektov, v sklopu novega omrežja predvideti sanacijo obstoječega omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev.
(5) Gradnje v varovalnih pasovih obstoječega telekomunikacijskega omrežja in v predvidenih rezervatih je možno izvajati le v soglasju z upravljavcem.
(6) Ob rekonstrukciji obstoječega in gradnji novega telefonskega omrežja je potrebno predvideti gradnjo s podzemnimi kabli v kabelski kanalizaciji. Kjer je možno, je potrebno telefonske omarice, za stare kamnite objekte, predvideti izven konstrukcije objekta.
(7) Telefonsko omrežje na obravnavanem območju se ureja s sistemom kabelske kanalizacije z dograditvijo in navezavo na obstoječe telefonsko kabelsko kanalizacijsko omrežje.
30. člen 
(omrežje kabelske TV) 
Za sprejem TV programov preko satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje (zračno v strnjenih pozidavah) in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.
31. člen 
(zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov ter čiščenje javnih površin) 
(1) Na obravnavanem območju je urejeno zbiranje komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij.
(2) Na obravnavanem območju je potrebno za zbiranje odpadkov predvideti zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke, ostanek odpadkov ter ekološke otoke za ločeno zbrane frakcije, ki morajo biti dostopna za specialna vozila upravljavca v območju do 5,0 m od javnih poti.
(3) Odjemna mesta morajo biti urejena tako, da je možno čiščenje prostora, upoštevati je potrebno higienske in estetske zahteve kraja.
(4) Odjemna mesta in ekološki otoki morajo zagotavljati ustrezen skupni volumen, za stanovanjske enote ter usklajeni z veljavnimi predpisi v Občini Piran.
(5) Obstoječa zbirna mesta odpadkov je možno obnavljati in premeščati, glede na velikost zbirnega mesta pa predvideti tudi ločeno zbiranje, po pogojih upravljavca in občinskega odloka o čiščenju javnih površin ter obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov.
9. Prostorsko izvedbeni pogoji za varstvo in ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
32. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) V stanovanjskih območjih so dopustne le take spremljajoče dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa. Stavbe za obrt in proizvodnjo morajo biti locirani in zasnovani tako, da se hrup ne širi v bivalna območja. Upoštevati je potrebno ustrezne predpise.
(2) Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno meriti nivo hrupa in izvesti ustrezno zaščito ali sanacijo z aktivno ali pasivno protihrupno zaščito.
(3) Pri stavbah in gradbenih inženirskih objektih, kjer je predvidena ustrezna zaščita pred hrupom, je le-ta opisana in prikazana v projektni dokumentaciji.
33. člen 
(varstvo zraka) 
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati zakonska določila o varstvu zraka.
34. člen 
(varstvo podtalnice) 
(1) Objekti in zunanje površine morajo biti zasnovani tako, da ni možno nikakršno onesnaževanje podtalnice.
(2) Pred posegi v teren, ki bi prekinjali vodne podtalne žile, je potrebno preučiti vse posledice takega prekinjanja, vključno z zmanjšanjem stabilnosti in nosilnosti tal v ožjem in širšem območju.
(3) Manipulativne površine, parkirišča in transportne poti morajo biti utrjene in kanalizirane. Parkirni prostori in garaže, locirani ob objektih, morajo biti opremljeni z lovilci olj.
35. člen 
(osončenje) 
Pri vseh stanovanjskih oziroma bivalnih prostorih je potrebno zagotoviti minimalno zahtevano dnevno osvetlitev in osončenje, skladno z veljavnimi predpisi oziroma se ne smejo poslabšati obstoječi pogoji.
36. člen 
(varstvo zdravja) 
Pri izvajanju in načrtovanju gradnje na obravnavanem območju je potrebno:
– določiti način oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo,
– urediti odvajanje odpadnih vod,
– primerno ravnati z odpadki, urediti zbiranje in odvoz odpadkov,
– pri dejavnosti proizvodnje in prometa živil (npr. trgovina z živili, gostinska dejavnost) zagotoviti protiprašno urejeno okolico živilskih objektov v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja.
37. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) 
(1) V fazi projektiranja objektov in pridobivanja gradbenega dovoljenja za posamezne objekte je potrebno, skladno z veljavno zakonodajo, upoštevati projektni pospešek tal, ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje za zagotavljanje potresne varnosti.
(2) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi. Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče objekta nad kletjo oziroma gradnjo zaklonišč, če jo narava objekta oziroma dejavnosti zahteva.
(3) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami minimalno 5 m oziroma ustrezna protipožarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(4) Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike in najemnike za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta:
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti pripravljen požarni red in usklajen z intervencijskimi enotami,
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje le-tega.
(5) Na dovoznih-intervencijskih poteh je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090.
(6) Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.
(7) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.
(8) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
38. člen 
(varstvo pred poplavami ter pred erozijo) 
(1) Za obravnavano območje je bil izdelan geološko geotehnični elaborat številka 19/14, avgust 2014 podjetja Geoen&co d.o.o. iz Ljubljane, ki ga je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.
(2) Okoli objektov je potrebno za odvodnjavanje izvesti drenaže in odtoke površinskih voda. Vso vodo se mora kontrolirano urediti, da ne bi prišlo erozijskih poškodb tal.
(3) Iztoke drenaž je potrebno v projektni dokumentaciji kontrolirano odvesti v urejeno kanalizacijsko omrežje.
(4) Vode iz drenažnih sistemov izpod izkopnih brežin ter izza morebitnih podpornih konstrukcij je potrebno ustrezno speljati v zbirne jaške in od tam v urejen sistem odvodnjavanja meteornih vod.
(5) Odvod zalednih in padavinskih voda na obravnavanem območju je treba ustrezno urediti ter pri tem zagotoviti, da ne bo škodljivega delovanja voda na obravnavanem območju in tudi dolvodno od njega.
(6) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča.
(7) Pri izvedbi izkopov in temeljenja je potrebno zagotoviti inženirsko geološko-geomehanski nadzor, ki bo podrobno spremljal izkop in po potrebi predvidel dodatne geotehnične ukrepe.
39. člen 
(merila in pogoji za upravljanje z vodami) 
(1) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda morajo biti usklajene z veljavnimi predpisi in zakonodajo.
(2) Na območju predvidenih posegov je potrebno registrirati morebitne obstoječe vodne vire, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaževanja. S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati karakteristike virov na obravnavanem območju.
(3) Vse odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje.
(4) Pred priključevanjem novih prispevnih površin je treba preveriti prevodnost obstoječega padavinskega sistema in v primeru, da obstoječi padavinskih sistem vodnih količin ne prevaja, poiskati ustrezne rešitve.
(5) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora biti skladna z veljavno zakonodajo.
(6) Odvod zalednih in padavinskih voda na obravnavanem območju je treba ustrezno urediti ter pri tem zagotoviti, da ne bo škodljivega delovanja voda na obravnavanem območju in tudi dolvodno od njega.
(7) Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z veljavno zakonodajo.
(8) Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih vod je dovoljen samo na način in pod pogoji kot ga predpisuje veljavna zakonodaja.
(9) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v naravno okolje. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje, postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. Vse, z gradnjo, prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.
40. člen 
(merila in pogoji za varovanje kulturne dediščine) 
(1) Na obravnavanem območju ni registriranih enot in območij kulturne dediščine.
(2) V fazi projektiranja mora projektant preveriti uradne evidence in podatke glede enot kulturne dediščine, ter v primeru, da se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja na območju posega v prostor nahaja registrirana enota ali območje kulturne dediščine, pridobiti ustrezne projektne pogoje in soglasje.
41. člen 
(merila in pogoji za varstvo narave) 
(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(2) V fazi projektiranja mora projektant preveriti uradne evidence in podatke glede naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ter v primeru, da se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja na območju posega v prostor nahaja katero od naštetih območij, pridobiti ustrezne projektne pogoje in soglasje.
10. Drugi pogoji za izvedbo prostorskih posegov
42. člen 
Pri vseh posegih v prostor, spremembah namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vseh ostalih posegih je treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja. Posegi so dovoljeni pod pogojem, da ne povzročajo motenj v okolju oziroma ne presegajo s predpisi dopustnih meja.
43. člen 
(pogoji za gradnjo in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov) 
(1) Splošna določila:
– Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte komunalne infrastrukture.
– Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise, investitor mora za nezahtevne in enostavne objekte zagotoviti skladnost s prostorskimi akti.
– Znotraj varovanih območij si mora investitor, za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, pridobiti soglasje pristojnih organizacij.
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti postavljeni na parcelah namenjenih gradnji osnovnih objektov in morajo skupaj z le-temi tvoriti zaključeno celoto.
(2) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od sosednjih parcel:
– Za objekte višje od 1,5 m (višina merjena na vertikali od najnižje točke ob terenu do najvišje točke objekta; razen za ograje in podporne zidove) je minimalni odmik od sosednjih parcel 3,0 m. Za manjši odmik od sosednjih parcel, vendar ne manjši od polovice višine objekta, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel do katerih je odmik manjši od 3,0 m, kolikor ni v grafičnem delu OPPN določeno drugače.
– Za ostale objekte in ograje je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča.
– Za gradnjo podpornih zidov, ograj in škarp na parcelni meji je potrebno pridobiti soglasje lastnikov parcel, brez soglasja pa so lahko postavljene do meje parcele.
– V varovalnem pasu javne ceste ali poti, lega nezahtevnih in enostavnih objektih ne sme posegati v polje preglednosti. Pred gradnjo objekta v varovalnem pasu javne ceste ali poti je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste ali poti.
(3) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
– upoštevati je potrebno lokalna razmerja pri oblikovanju objektov in njihovih proporcev,
– objekti se morajo prilagoditi konfiguraciji terena in drugim naravnim razmeram kot tudi že izoblikovanim pravilom tradicionalnih načinov poselitve,
– strehe so eno ali dvo kapne z naklonom 18–22 stopinj, v primeru, da je objekt delno vkopan je lahko streha ravna pohodna ali zazelenjena,
– strešno sleme mora potekati vzporedno z daljšima stranicama tlorisnega pravokotnika,
– kritina strehe v naklonu so korci ali druga podobna kritina z značilno vidno strukturo,
– pri gradnji naj se upošteva tipologija istrske arhitekture, uporabljajo naj se naravni materiali,
– kolikor so nezahtevni ali enostavni objekti v sklopu druge stavbe, morajo biti oblikovani v skladu z glavno stavbo.
11. Obveznosti investitorja in izvajalcev
44. člen 
(splošne obveznosti) 
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:
– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem cestnem omrežju;
– omogočiti dostope do kmetijskih in gozdnih zemljišč in objektov v času gradnje in po končani gradnji;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali prevozu med gradnjo in pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč;
– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve;
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v prvotno rabo.
(2) Druge obveznosti:
– investitor bo kril vse stroške sanacije morebitne škode na objektih, ki bi nastala zaradi gradnje objektov ali infrastrukture na obravnavanem območju; in sicer za obdobje garancije konstrukcijskih delov na novo zgrajenih objektih;
– investitor in občina lahko skleneta pogodbo o opremljanju in morebitne druge obveznosti ob izvajanju OPPN.
(3) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pričetkom gradnje.
45. člen 
(organizacija gradbišča) 
Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje OPPN. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti.
12. Tolerance
46. člen 
(1) Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri predvidenih objektih in ureditvah so dovoljena odstopanja od tlorisnih gabaritov samo v zmanjšanju maksimalnih gabaritov in to neomejeno; možne so kasnejše dozidave in nadzidave do maksimalnih gabaritov določenih s tem odlokom.
(3) Dovoljene so tolerance pri gradnji oziroma prenovi cestne, komunalne in energetske infrastrukture in zunanjih ureditvah ter urejanju pešpoti in parkirišč, če se pri izdelavi izvedbene dokumentacije in gradnji sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev, pri čemer le-ta ne poslabša obstoječega oziroma predvidenega stanja.
(4) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
47. člen 
(faznost izvedbe) 
Posamezni objekti se lahko gradijo ločeno neodvisno eden od drugega, pri tem, da se za vsak posamezni objekt v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja zagotovi vse priključke na javno komunalno infrastrukturo skladno z določili OPPN.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
48. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka na območju, opredeljenem v 2. členu tega odloka, prenehajo veljati določila Odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar – Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan – Vinjole – Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave, št. 34/1990, 4/1991 – popravek, 54/2002 – spremembe in dopolnitve, 3/2004 – obvezna razlaga, 28/2008 – obvezna razlaga, 15/2009 – obvezna razlaga, 4/2010 – spremembe in dopolnitve).
49. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.
50. člen 
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Piran.
Št. 3505-6/2013
Piran, dne 22. septembra 2015
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 61, comma 5, della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – corr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Dec. CC), l'art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo ufficiale consolidato 2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle PN, n. 10/99 e 15/04) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 8a seduta ordinaria del 22 settembre 2015 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sul Piano regolatore particolareggiato comunale Marička 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
Con il presente decreto viene approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale Marička (in seguito PRPC), realizzato dall'impresa Studio mediterana srl Isola, al numero di progetto 55/13 nel settembre 2015.
Art. 2 
(contenuto del PRPC) 
Il PRPC determina il confine del comprensorio oggetto di pianificazione, la posizione, il corso, la capienza nonché le dimensioni dei fabbricati e impianti, le condizioni per la progettazione urbanistica paesaggistica e architettonica dei fabbricati, degli impianti e di assetto, le condizioni per la regolamentazione comunale e del traffico del comprensorio, le misure di tutela dell'ambiente, la dinamica di realizzazione degli interventi, gli obblighi dell'investitore e dei realizzatori, le tolleranze e il controllo dell'attuazione del decreto.
Art. 3 
(componenti del PRPC) 
(1) La bozza del PRPC dal primo articolo del decreto include la parte testuale e grafica.
(2) La parte testuale della bozza include:
– Decreto
– Illustrazione del decreto
(3) La parte grafica della bozza comprende:
Foglio 1
Presentazione della destinazione d'uso dal Piano comunale
Scala=1:2000
Foglio 2
Presentazione dei confini del comprensorio nella situazione catastale esistente
Scala=1:500
Foglio 3
Il rilievo geometrico della situazione esistente con il disegno del confine del comprensorio
Scala=1:500
Foglio 4
Stato di fatto di costruzione
Scala=1:250
Foglio 5
Presentazione di assetto dell'infrastruttura pubblica comunale 
Scala=1:500
Foglio 6 
Presentazione del frazionamento Ur-2
Scala=1:250
(4) Allegati:
– Estratto dell’atto di pianificazione territoriale gerarchicamente superiore,
– Presentazione dello stato di fatto territoriale,
– Principi professionali,
– Direttive e pareri,
– Spiegazione e argomentazione dell’atto di pianificazione territoriale,
– Riepilogo per il pubblico.
Art. 4 
(confine del comprensorio oggetto di pianificazione) 
Il confine del comprensorio oggetto di pianificazione è rappresentato nella parte grafica del PRPC.
Art. 5 
(unità di regolamentazione) 
Il comprensorio del PRPC è suddiviso in due unità di regolamentazione (in seguito Ur). I confini della singola Ur sono rappresentati nella parte grafica del PRPC.
Le unità di regolamentazione sono:
– Ur-1: comprensorio di edificazione esistente,
– Ur-2: comprensorio di nuova edificazione.
Il decreto include disposizioni che sono valide per l'intero comprensorio del PRPC e disposizioni particolari valide per la singola Ur.
I CONDIZIONI ESECUTIVE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
1. Condizioni esecutive di pianificazione territoriale riguardanti la destinazione d'uso e tipi di intervento nel territorio
Art. 6 
(tipi di edifici in base alle finalità) 
(1) I tipi di fabbricati, in base alle loro finalità, devono essere conformi alla destinazione d'uso del territorio come stabilito dalle modifiche e integrazioni delle componenti territoriali del piano a lungo e a medio termine del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice n. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 e 20/10) Regolamento (Gazzetta Ufficiale della RS 73/06, 66/07, 76/08).
(2) Per i comprensori di terreni edificabili con prevalente destinazione abitativa, turistica, attività di fornitura e servizi (attività centrali) sono ammissibili i seguenti tipi di edifici:
– edifici residenziali unifamiliari, edifici residenziali bifamiliari, edifici plurifamiliari con al massimo tre unità abitative, fattorie,
– case di abitazione con attività complementari,
– edifici non residenziali, quali edifici alberghieri, edifici amministrativi, edifici per la cultura e l'intrattenimento, impianti sportivi, edifici ad uso agricolo, edifici di culto,
– tutti i fabbricati dell'infrastruttura pubblica economica e viaria destinati a servire i fabbricati sui terreni edificabili esistenti,
– opere di ingegneria civile, quali i muri di sostegno e di delimitazione, recinti,
– fabbricati semplici e non impegnativi in conformità alla legislazione vigente.
(3) Nel comprensorio Ur-2 gli edifici possono essere unifamiliari oppure bifamiliari; A-1 può essere un'abitazione bifamiliare con un appartamento in ogni unità.
Art. 7 
(tipi di costruzioni) 
(1) Se per il singolo comprensorio non è stabilito diversamente dal presente decreto, nell'intero comprensorio del PRPC sono ammessi i seguenti tipi di costruzioni e interventi nel territorio:
– costruzione di fabbricati impegnativi e meno impegnativi,
– costruzione di fabbricati non impegnativi e semplici,
– manutenzione di fabbricati (regolare, di investimento e di interesse pubblico),
– costruzione dell'infrastruttura pubblica economica nonché altre reti e fabbricati di uso generale,
– ampliamenti, sopraelevazioni,
– ricostruzioni,
– demolizione di edifici,
– modifica della destinazione d'uso dei fabbricati in conformità alle altre disposizioni,
– assetto delle superfici aperte esterne.
(2) Il significato dei termini utilizzati in questo articolo corrisponde a quanto definito dalla legislazione nel settore delle costruzioni di fabbricati e della pianificazione territoriale il giorno dell'attuazione del presente decreto.
Art. 8 
(tipi di attività) 
Nel comprensorio oggetto di pianificazione sono ammesse tutte le attività in conformità alla destinazione d'uso delle superfici, definita nelle componenti territoriali della documentazione di pianificazione del comune e non in contrapposizione alle funzioni urbane esistenti.
3. Condizioni esecutive di pianificazione territoriale in relazione all'ubicazione dei fabbricati
3.1. Ur-1 comprensorio di edificazione esistente
Art. 9 
(1) I nuovi edifici e gli ampliamenti devono avere uno scostamento minimo di 3,0 m dal limite della particella del terreno adiacente. Uno scostamento inferiore dal limite della particella è possibile con il consenso scritto del proprietario ovvero, in caso di comproprietà, con il consenso scritto di tutti i comproprietari del terreno adiacente dal quale lo scostamento sarà inferiore di 3,0 m, se è garantita la sicurezza antincendio.
(2) Gli scostamenti per le opere di ingegneria civile, eccetto i fabbricati industriali complessi del gruppo CC-SI con il numero 230, per i quali sono in vigore gli scostamenti previsti per gli edifici:
– Per i fabbricati di altezza superiore a 1,5 m (altezza misurata sulla verticale dal punto più basso a livello del terreno fino al punto più alto del fabbricato; eccetto per le recinzioni e i muri di sostegno) lo scostamento minimo dalle particelle adiacenti è di 3,0 m. Per uno scostamento inferiore, l'investitore deve ottenere il consenso dei proprietari delle particelle adiacenti con i quali lo scostamento è inferiore di 3,0 m, qualora non definito diversamente dalla parte grafica del PRPC.
– Per gli altri fabbricati, l'edificazione è possibile al massimo fino al limite della particella catastale sulla quale si costruisce, tuttavia in modo tale da non estendersi con la costruzione sui terreni adiacenti. Con il consenso scritto del proprietario ovvero nel caso di comproprietà con il consenso di tutti i comproprietari del terreno adiacente si può costruire anche sul confine della particella.
(3) Quando viene progettata la costruzione di un fabbricato impegnativo o meno impegnativo con uno scostamento dal limite della particella inferiore di 3,0 m, la rappresentazione grafica dell'ubicazione, le dimensioni e la forma della particella catastale o delle particelle catastali sulle quali si trova il fabbricato ovvero sulle quali si eseguirà la costruzione prevista, devono essere elaborate nel piano geodetico raffigurante i confini regolari in conformità alla Legge sulla registrazione degli immobili (Gazz. Uff. della RS, n. 47/06, 65/07).
(4) La verifica di conformità ai requisiti riguardanti lo scostamento dai terreni adiacenti viene eseguita considerando come scostamento la distanza più breve tra il punto più esposto del fabbricato, a prescindere se si trovi sopra o sotto la superficie del suolo, che più si avvicina al limite della particella del terreno adiacente e il confine della particella.
(5) Quando l'organo amministrativo competente in materia edilizia invita le parti a conoscere la costruzione in progetto e a pronunziarsi sulla stessa al dibattito, come prescritto dal primo comma dell'articolo 63 ZGO-1, il consenso scritto si considera dato in base al primo comma del presente articolo qualora la parte che è allo stesso tempo anche proprietario o comproprietario del terreno adiacente non si presenta al dibattito e non giustifica la sua assenza. Per i casi del secondo comma del presente articolo la presunzione non è valida.
(6) In caso di demolizione o di ricostruzione dell'edificio esistente, legalmente costruito e con l'edificio nuovo costruito con le stesse dimensioni di pianta e di altezza limite nonché nella stessa posizione, a prescindere dal primo comma del presente articolo, gli scostamenti possono essere anche inferiori e senza il consenso dei proprietari dei terreni confinanti.
3.2. Ur-2 comprensorio di nuova edificazione
Art. 10 
(1) La posizione degli edifici è definita nella parte grafica del PRPC,
(2) Sono possibili gli scostamenti dalla posizione dell'edificio definita nella parte grafica del PRPC, sono definiti gli scostamenti minimi dalle particelle catastali al margine del confine del comprensorio del PRPC, i quali non devono essere inferiori ma possono essere invece maggiori. L'investitore deve ottenere il consenso dei proprietari delle particelle adiacenti per gli scostamenti minimi inferiori ai 3,0 m, qualora rappresentati nella parte grafica del PRPC.
(3) Gli scostamenti minimi dalle particelle catastali al margine del confine del comprensorio Ur-2 del PRPC presso i singoli fabbricati sono:
– A-1: scostamento minimo per gli edifici della particella catastale numero 995/5 c.c. Sicciole pari a 3,00 m;
– B-1: scostamento minimo della particella catastale numero 994/17 c.c. Sicciole pari a 2,00 m per il parcheggio all'aperto e per fabbricati semplici nonché non impegnativi eccetto i muri di sostegno e recinzioni nonché 3,00 m per l'edificio;
– B-3: scostamento minimo per gli edifici dalla particella catastale numero 998/5 c.c. Sicciole pari a 2,00 m;
– C-1: scostamento minimo per gli edifici dalla particella catastale numero 994/12 c.c. Sicciole pari a 2,50 m e dalla particella 5457/2 c.c. Sicciole 5,00 m;
– C-2: scostamento minimo per gli edifici dalla particella catastale numero 993/4 e 991 c.c. Sicciole pari a 3,00 m;
– C-3: scostamento minimo per gli edifici dalla particella catastale numero 994/13 c.c. Sicciole pari a 3,00 m.
(4) L'investitore, nella fase di acquisizione del permesso di costruire, deve ottenere il consenso dei proprietari delle particelle catastali adiacenti per gli scostamenti inferiori di 3,0 m dalle particelle catastali adiacenti definite dal presente decreto.
(5) I muri di sostegno e le recinzioni, che possono essere anche fabbricati non impegnativi o semplici, si possono costruire fino al limite della particella catastale adiacente.
(6) Gli scostamenti minimi dalle particelle adiacenti all'interno del Ur-2 sono quelli riportati nella parte grafica del PRPC. L'investitore deve ottenere il consenso dei proprietari dei terreni adiacenti per scostamenti inferiori a quelli indicati nella parte grafica del PRPC.
(7) Gli scostamenti per le opere di ingegneria civile equivalgono a quelli del secondo comma dell'articolo 9 del presente decreto eccetto per i muri di sostegno e recinzioni, che non sono fabbricati non impegnativi o semplici.
4. Condizioni esecutive territoriali riguardanti le dimensioni dei fabbricati
4.1. Ur-1 comprensorio di edificazione esistente
Art. 11 
(dimensioni degli edifici residenziali) 
(1) L'altezza limite dell'edificio residenziale non deve superare i 6,0 m, misurata la quota più bassa del terreno adiacente all'edificio fino alla quota inferiore del cornicione dell'edificio. Il numero di piani non è stabilito. È concessa la costruzione con livelli sfalsati di mezzo piano.
(2) L'edificio residenziale può essere interrato sotto la quota più bassa del terreno, la cui parte dell'edificio deve essere interrata per intero da tutti i lati.
(3) La superficie lorda di pavimento dell'edificio residenziale non deve superare i 400 m2. La superficie lorda di pavimento della fattoria non deve superare i 500 m2.
(4) Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non valgono nel caso di demolizione dell'edificio residenziale esistente, che ha il permesso di costruire o il certificato di agibilità, e di costruzione di nuovo edificio residenziale con uguali dimensioni in pianta e altezza nonché uguale posizione dell'edificio residenziale.
(5) Nella valutazione di conformità del progetto con l'atto territoriale, negli ampliamenti e nelle sopraelevazioni, è necessario considerare l'intero edificio residenziale, il quale include l'edificio residenziale esistente assieme alla parte di costruzione aggiuntiva ovvero alla sopraelevazione.
(6) L'edificio residenziale può contare al massimo tre unità abitative.
(7) Nella ricostruzione di un edificio plurifamiliare esistente, a prescindere dal sesto comma del presente articolo, è ammesso mantenere lo stesso numero di unità abitative, ma non è ammesso aumentarne il numero mediante le disposizioni del sesto comma del presente articolo.
Art. 12 
(dimensioni degli edifici non residenziali) 
(1) L'altezza limite dell'edificio non residenziale non deve superare i 6,0 m, misurata la quota più bassa del terreno adiacente all'edificio fino alla quota inferiore del cornicione dell'edificio. Il numero di piani non è stabilito. È concessa la costruzione con livelli sfalsati di mezzo piano.
(2) L'edificio non residenziale può essere interrato sotto la quota più bassa del terreno, la cui parte dell'edificio deve essere interrata per intero da tutti i lati. La rampa d'accesso (salita) e le scale adiacenti all'edificio non vengono considerate parti del fabbricato. La parte completamente interrata può avere una profondità massima di 3,0 m fino alla piastra di fondazione.
(3) La superficie lorda di pavimento dell'edificio non residenziale non deve superare i 500 m2. Negli edifici alberghieri per l'alloggio a breve termine la superficie lorda di pavimento dell'edificio non residenziale non deve superare i 400 m2.
Art. 13 
(dimensioni delle opere di ingegneria civile) 
(1) Le dimensioni delle opere di ingegneria civile, qualora non diversamente prescritto dal presente decreto, dipendono dal tipo e dalla destinazione d'uso del fabbricato e devono essere fondate sugli standard o sulle regole del settore.
(2) Il muro di sostegno o sottoscarpa ha una altezza massima di 2,00 m, misurata dalla quota del terreno al singolo punto, mentre è necessario realizzare uno spostamento orizzontale per le altezze maggiori. La larghezza dello spostamento orizzontale deve essere almeno tanto quanto la larghezza del muro di sostegno più 50 cm (es. 40 cm + 50 cm). La parte completamente interrata del muro o sottoscarpa non viene calcolata nell'altezza.
(3) Nei comprensori con destinazione residenziale o turistica è ammessa la costruzione di piscine in cemento e murate ovvero la sistemazione di piscine prefabbricate (poliestere) ad uso privato dalle dimensioni massimali di 50 m2. La piscina deve essere allacciata alla rete di canalizzazione pubblica. Non è ammesso lo scarico dell'acqua di piscina nel pozzo a dispersione.
(4) È ammessa la combinazione di muri ovvero sottoscarpa con recinzione in metallo con l'altezza complessiva massimale di 2,00 m, di cui la parte di muro con una altezza massimale di 0,5 m. È ammesso l'impianto addizionale con siepe viva. Il muro non deve avere l'aspetto di cemento, ma deve essere rivestito in pietra di origine locale oppure inverdito.
(5) L'altezza della recinzione può essere al massimo di 2,2 m. Nel caso in cui la colonna di cemento è parte integrante della recinzione, deve essere rivestita in pietra di origine locale o inverdita.
4.2. Ur-2 comprensorio di nuova edificazione
Art. 14 
(dimensioni degli edifici residenziali) 
(1) Le dimensioni di pianta degli edifici sono definite anche nella parte grafica del PRPC. Le dimensioni di pianta massimali dei singoli edifici sono:
– Edificio contrassegnato con A-1: 14,00 m x 12,50 m,
– Edificio contrassegnato B-1: 12,20 m x 7,60 m, dimensioni limite del parcheggio scoperto seminterrato pari a 5,75 m x 6,10 m,
– Edificio contrassegnato B-2: 11,00 m x 7,60 m, dimensioni limite del parcheggio scoperto seminterrato pari a 11,50 m x 5,90 m, nel parcheggio scoperto sono previsti 4 stalli, due per l'edificio B-2 e 2 per l'edificio B-3,
– Edificio contrassegnato B-3: 16,40 m x 7,60 m, 2 stalli di sosta garantiti nel parcheggio scoperto accanto all'edificio B-2 dalla alinea precedente del presente comma,
– Edifici contrassegnati C-1, C-2 e C-3: 13,20 m x 8,00 m.
(2) L'altezza limite di tutti gli edifici, misurata dal punto più basso del terreno adiacente all'edificio fino alla quota inferiore del cornicione, è di 6,20 m. Numero livelli P+1. Eccetto l'edificio C-3, in cui si trova il piano cantinato, destinato esclusivamente al parcheggio aperto dalla parte occidentale e le altre tre parti rimanenti completamente interrate, così l'altezza massimale dell'edificio C-3 nella parte occidentale è di 8,90 m e nelle altre tre parti al massimo 6,20 m ovvero meno in modo tale che l'edificio si adatti al terreno esistente.
(3) È possibile la costruzione di piani cantinati aggiuntivi completamente interrati.
(4) Le quote assolute dei pianterreni dei singoli edifici sono:
– A-1: KP=14,00 msm
– B-1: KP=17,50 msm
– B-2: KP=19,50 msm
– B-3: KP=21,50 msm
– C-1: KP=5,00 msm
– C-2: KP=12,00 msm
– C-3: KP=15,00 msm; KK(parcheggio)=12,30 msm.
(5) Gli scostamenti possibili dalle quote di altezza assolute definite nel presente articolo sono di ±0,20 m.
Art. 15 
(dimensioni delle opere di ingegneria civile) 
(1) Le dimensioni delle opere di ingegneria civile, qualora non diversamente prescritto dal presente decreto, dipendono dal tipo e dalla destinazione d'uso del fabbricato e devono essere fondate sugli standard o sulle regole del settore.
(2) Il muro di sostegno o sottoscarpa ha una altezza massima di 2,00 m, misurata dalla quota del terreno al singolo punto, mentre è necessario realizzare uno spostamento orizzontale per le altezze maggiori. La larghezza dello spostamento orizzontale deve essere almeno tanto quanto la larghezza del muro di sostegno più 30 cm (es. 40 cm + 30 cm). La parte completamente interrata del muro o sottoscarpa non viene calcolata nell'altezza.
(3) Nel comprensorio è ammessa la costruzione di piscine in cemento e murate ovvero la sistemazione di piscine prefabbricate (poliestere) ad uso privato dalle dimensioni massimali di 50 m2. La piscina deve essere allacciata alla rete di canalizzazione pubblica. Non è ammesso lo scarico dell'acqua di piscina nel pozzo a dispersione.
(4) È ammessa la combinazione di muri ovvero sottoscarpa con recinzione in metallo con l'altezza complessiva massimale di 2,00 m, di cui la parte di muro con una altezza massimale di 0,5 m. È ammesso l'impianto addizionale con siepe viva. Il muro non deve avere l'aspetto di cemento, ma deve essere rivestito in pietra di origine locale oppure inverdito.
(5) L'altezza della recinzione può essere al massimo di 2,2 m. Nel caso in cui la colonna di cemento è parte integrante della recinzione, deve essere rivestita in pietra di origine locale o inverdita.
5. Condizioni esecutive territoriali riguardanti la progettazione degli edifici
Art. 16 
(progettazione degli edifici) 
(1) I tetti sono a due o a più falde con una inclinazione da 18–21 gradi, coperti da tegole. Non è permesso un altro tipo di manto di copertura eccetto per i tetti piani.
(2) La direzione del colmo principale del tetto è parallela al lato più lungo dell'edificio.
(3) Negli ampliamenti e sopraelevazioni, le parti ampliate e sopraelevate dell'edificio si devono progettare in conformità all'edificio principale.
(4) È ammessa anche la costruzione di tetti piani. Nel caso di tetto piano si considera quale quota del cornicione quella del margine superiore dell'ultima piastra portante.
(5) Le seguenti pitture per facciate sono ammesse, le altre sono proibite: tonalità di colore derivante dai materiali edili – rosso mattone, rosa antico, giallo mattone, verde oliva – tonalità verde di grigio (colore del cemento), colori della sabbia (derivanti dal colore della pietra).
Art. 17 
(progettazione delle opere di ingegneria civile) 
(1) La progettazione delle opere di ingegneria civile, qualora non diversamente prescritto dal presente decreto, dipendono dal tipo e dalla destinazione d'uso del fabbricato e devono essere fondate sugli standard o sulle regole del settore.
(2) Il muro di sostegno o sottoscarpa deve essere costruito in pietra massiccia con tecnica a secco o con malta, la quale conserva l'apparenza della tecnica a secco; nel territorio del flysch in pietra arenaria, nel calcareo in pietra calcarea. Qualora la realizzazione del muro di sostegno o sottoscarpa viene pianificata con una struttura di cemento armato deve essere rivestita in pietra naturale di origine locale o inverdita.
(3) Per il deflusso dell'acqua, nella costruzione dei muri di sostegno è necessario realizzare dei drenaggi e scarichi delle acque di superficie. Lo smaltimento di tutta l'acqua deve essere controllato per evitare danni da erosione al suolo. Nella documentazione di progetto è necessario condurre in modo controllato gli scoli di drenaggio nella rete di canalizzazione regolare. Negli scarichi di raccolta è necessario condurre adeguatamente le acque del sistema di drenaggio sotto gli argini di scavo nonché dietro a strutture di supporto e poi nel sistema regolare di smaltimento delle acque meteoriche.
Art. 18 
(sistemazione e progettazione delle aree verdi e pubbliche) 
(1) Per tutti gli interventi nelle aree pubbliche, l'investitore deve ottenere il consenso dell'organo competente del Comune di Pirano.
(2) Nella progettazione delle aree verdi deve considerare la tradizione locale di progettazione.
(3) Lungo le strade e sentieri si devono realizzare alberature per viali. L'alberatura deve essere varia – che i singoli viali includano una specie di albero. Per impedire le malattie degli alberi è necessario piantare gruppi di diverse specie di alberi.
(4) Nel piantare, si devono utilizzare con priorità le specie di alberi e cespugli mediterranei e submediterranei tipicamente locali.
Art. 19 
(arredo urbano) 
(1) Le aree pubbliche e le altre aree possono essere attrezzate con gli elementi di arredo urbano, i quali devono essere funzionali e progettati in modo tale, da includersi con discrezione e inosservati nell'ambiente e senza rovinare le aree pubbliche. La progettazione dell'arredo urbano deve riflettere l'appartenenza alla storia della città, al luogo di villeggiatura litoraneo e l'entroterra nonché lo stile di vita mediterraneo, tipico dell'ambiente. La specie, lo scopo, i principi di collocazione, i principi di progettazione e la tipologia degli elementi di arredo urbano nel Comune di Pirano sono dettagliatamente definiti nelle direttive per attrezzare le superfici con gli elementi di arredo urbano.
(2) Dove l'area privata confina con l'area pubblica vale l'applicazione delle stesse regole di attrezzatura ovvero di progettazione delle aree private. Si consiglia la progettazione proposta per attrezzare tutte le aree private.
(3) Le direttive trattano i seguenti elementi di arredo urbano:
– Accessori per l'informazione
– Illuminazione pubblica
– Cestini per i rifiuti
– Recinzioni, ceppi di confine e vasche per fiori
– Panchine, tavoli, sedie
– Bancarelle, ombrelloni
– Giochi per bambini
– Chioschi, tende
– Tendoni
– Accessori per l'acqua
– Accessori per gli alberi
– Portabiciclette.
(4) L'arredo urbano del Comune di Pirano rappresenta l'identità visiva del comune. Il Comune di Pirano viene presentato come parte integrante del Mediterraneo. L'arredo urbano è discreto, soggetto all'ambiente mediterraneo e il suo compito di base è la sua funzione. L'utente deve avere la sensazione che l'arredo è collocato nell'ambiente già da tempo. Prevale la novità e la discrezione e non un arredo in stile storico.
(5) Di regola gli elementi di arredo urbano non devono portare alcune informazioni aggiuntive ovvero pubblicitarie.
6. Condizioni per la progettazione del paesaggio
Art. 20 
(1) Nell'assetto del comprensorio in oggetto è necessario considerare le seguenti indicazioni e principi di assetto:
– un assetto esterno e una piantagione sensata e conforme al programma,
– l'assetto e la piantagione devono essere impostati in modo tale, da mantenere intatte la continuità di sviluppo e di identità del comprensorio,
– accentuare le direzioni di base, i panorami e le vedute sul territorio,
– strutturare i grandi volumi edificati,
– assistenza alla sicurezza del traffico (delimitazione del traffico a motore, dei ciclisti e pedoni, segnalazione delle modifiche),
– creare ambienti piacevoli d'intrattenimento all'aperto,
– migliorare le condizioni microclimatiche (ombra, fresco, protezione dai rumori),
– protezione delle aree non edificate e non pavimentate (non calpestabili),
– creazione di passaggi sensati tra le singole unità,
– le parti visibili dei muri di sostegno e delle recinzioni murate devono essere costruite o rivestite in pietra di origine locale,
– gli scavi e gli interramenti, ove tecnicamente possibile, si devono adeguare alla configurazione del terreno esistente con le pendenze e le altezze ovvero essere in risalto il meno possibile con rinverdimenti adeguati.
(2) Per il deflusso dell'acqua, nella trasformazione del terreno naturale e la costruzione dei muri di sostegno, è necessario realizzare drenaggi e scarichi per le acque di superficie. Per evitare danni di erosione al suolo si deve sistemare sotto controllo tutta l'acqua. Negli scarichi di raccolta è necessario condurre adeguatamente le acque del sistema di drenaggio sotto gli argini di scavo nonché dietro ad eventuali strutture di supporto e poi nel sistema regolare di smaltimento delle acque meteoriche. Il proprietario del terreno o altro possessore nel territorio a rischio di frana non deve intervenire nel terreno in modo tale da poter causare così il movimento del pendio o altrimenti mettere in pericolo la stabilità del terreno.
7. Condizioni esecutive territoriali riguardanti il frazionamento
7.1. Ur-1 comprensorio di edificazione esistente
Art. 21 
(lotto di terreno destinato all'edificazione) 
(1) Il lotto destinato all'edificazione è un terreno composto da una o più particelle catastali o dalle loro parti, sul quale giace ovvero sul quale è previsto un fabbricato (edificio o opera di ingegneria civile) e sul quale ci sono le superfici regolate che servono o serviranno a tale fabbricato o opera di ingegneria civile.
(2) Le dimensioni del lotto destinato all'edificazione di edifici residenziali e edifici alberghieri per l'alloggio a breve termine sono al minimo di 600 m2.
(3) I lotti destinati all'edificazione di edifici singoli hanno un indice di fabbricabilità (con i fabbricati principali e ausiliari) al massimo fino al 30% del lotto, (IF=0,3).
(4) Il lotto destinato all'edificazione di edifici residenziali, a prescindere dalla disposizione del secondo comma, può essere anche inferiore tuttavia non meno di 500 m2. Per i lotti destinati all'edificazione inferiori di 600 m2 valgono le seguenti disposizioni supplementari:
– l'edificio può avere una sola unità abitativa,
– l'edificio può avere un solo allacciamento alla singola infrastruttura pubblica comunale,
– il rapporto tra la superficie lorda di pavimento di tutti i piani dell'edificio e il lotto destinato all'edificazione può essere al massimo di 0,5.
(5) Le disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo non sono vincolanti nel caso di ricostruzione dell'edificio esistente nonché nel caso di demolizione dell'edificio esistente che ha il permesso di costruire o il certificato di agibilità e di costruzione di un nuovo edificio con le stesse dimensioni in pianta e altezza. Le dimensioni del lotto destinato all'edificazione possono rimanere uguali, ma non devono diminuire.
7.2. Ur-2 comprensorio di nuova edificazione
Art. 22 
(1) Il lotto destinato all'edificazione è un terreno composto da una o più particelle catastali o dalle loro parti, sul quale giace ovvero sul quale è previsto un fabbricato (edificio o opera di ingegneria civile) e sul quale ci sono le superfici regolate che servono o serviranno a tale edificio o opera di ingegneria civile.
(2) Ai lotti destinati all'edificazione di edifici singoli, che sono rappresentati nella parte grafica del PRPC, sono ammessi scostamenti minimi dalla parte grafica tuttavia l'indice di fabbricabilità (con il fabbricato principale e quelli ausiliari) non deve superare il 30% del lotto (IF = 0,3).
8. Condizioni esecutive territoriali per l'allacciamento dei fabbricati e la costruzione dell'infrastruttura pubblica economica e demanio pubblico edificato
Art. 23 
(misure e condizioni di regolamentazione dell'infrastruttura stradale) 
(1) La progettazione, costruzione e manutenzione dell'infrastruttura stradale esistente deve essere conforme alle disposizioni di legge e alle norme vigenti.
(2) Nel caso di interventi previsti sulle strade statali e comunali nonché sulle altre superfici pubbliche è necessario ottenere le condizioni di progetto e il consenso dell'amministratore competente.
(3) Sono previste nuove vie di accesso all'interno del comprensorio con l'allacciamento alle strade pubbliche esistenti.
(4) Nella regolamentazione dell'accesso ovvero della connessione del traffico alla strada pubblica è necessario considerare che il profilo della strada deve permettere il traffico in due o a un senso per cui si considerano le direttive minime di partenza. L'accesso agli edifici deve essere regolato con una via d'accesso di larghezza minima di 3,0 m.
(5) Regolamentazione delle strade statali:
– I collegamenti di strade comunali e non classificate nonché i collegamenti individuali alle strade principali e regionali si possono costruire o ricostruire soltanto con il consenso della Direzione della RS per le strade,
– I collegamenti stradali fino ai fabbricati e ai terreni devono essere di regola connessi alla strada comunale o non classificata, che viene utilizzata per il traffico stradale pubblico e tramite di essi alla strada statale,
– Nell'intero comprensorio oggetto di pianificazione le acque meteoriche e altre acque reflue non devono affluire sulla strada statale o addirittura ristagnare e non devono essere convogliate negli impianti di deflusso della stessa strada e del suo corpo stradale, pertanto è necessario sistemare il deflusso in base alle normative,
– La costruzione e la ricostruzione di fabbricati nonché l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavori sui terreni attinenti nella fascia protetta della strada statale sono permessi soltanto con il consenso della Direzione della RS per le strade.
Art. 24 
(misure e condizioni per la regolamentazione dei veicoli in sosta) 
Su ogni particella catastale edificabile oppure nel comprensorio funzionale è necessario garantire un numero adeguato di parcheggi in conformità alla destinazione d'uso del fabbricato ovvero al minimo 2 stalli di sosta per ogni unità abitativa.
Art. 25 
(misure generali e condizioni di regolamentazione delle infrastrutture comunali, energetiche e delle telecomunicazioni) 
(1) I fabbricati devono essere allacciati alla infrastruttura energetica e comunale esistente oppure a quella prevista. L'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è ammesso in conformità con le normative che regolano questo settore. L'approvvigionamento energetico (riscaldamento, riscaldamento acqua sanitaria) deve essere garantito principalmente da fonti energetiche rinnovabili, non è ammesso l'utilizzo di combustibili fossili ovvero è ammesso solo nel caso in cui l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili non sia tecnicamente possibile.
(2) In tutte le costruzioni è necessario considerare gli scostamenti prescritti dei fabbricati pianificati dalle esistenti e previste condutture, reti di comunicazione e elettrodotti in conformità alle norme tecniche nonché prevedere gli spostamenti ovvero i cambiamenti dell'infrastruttura esistente a causa dei nuovi fabbricati. Nell'ambito della costruzione della nuova infrastruttura comunale è necessario prevedere la ricostruzione di quella esistente, non adeguata a causa dell'usura, della insufficiente capacità, di scarsa esecuzione tecnica, a causa delle conseguenze di danni o richieste urbanistiche.
(3) Il rifornimento della popolazione con acqua potabile sanitariamente idonea e un approvvigionamento idrico sicuro, lo smaltimento delle acque di scarico nonché il trattamento dei rifiuti (raccolta, smaltimento) devono essere garantiti in modo tale da non minacciare la salute e di non gravare sull'ambiente.
(4) Gli interventi nelle fasce protette delle infrastrutture esistenti e in quelle previste sono possibili soltanto con il consenso dell'amministratore.
(5) I tracciati delle condutture comunali, energetiche e di telecomunicazione, dei fabbricati e impianti devono essere coordinati tra di loro considerando gli scostamenti sufficienti reciproci e gli scostamenti dagli altri impianti o strutture costruite.
(6) La costruzione degli impianti energetici e comunali deve svolgersi in modo coordinato.
(7) Sono ammesse sistemazioni parziali e provvisorie, che devono essere in conformità ai programmi degli amministratori delle condutture comunali e devono essere eseguite in modo tale da poterle includere nella fase conclusiva di sistemazione della singola conduttura comunale in base ai progetti preliminari per tale territorio.
(8) È ammesso tutelare, spostare, rinnovare, ampliare ed aumentare la capacità delle condutture comunali, energetiche e di telecomunicazione esistenti che si trovano nel comprensorio, in conformità alle possibilità territoriali e ambientali nonché rispettando le norme vigenti e alla condizione che gli interventi siano in accordo con i loro amministratori.
(9) Le imprese competenti ad amministrare la rete idrica urbana stabiliscono le condizioni per la costruzione dell'allacciamento comunale di connessione dei fabbricati alle singole infrastrutture comunali.
(10) Per gli interventi nelle zone di protezione dell'infrastruttura comunale è necessario ottenere il consenso dell'amministratore.
(11) Di regola tutte le condutture primarie e secondarie devono passare sulle superfici (di traffico e di emergenza) pubbliche ovvero superfici in uso comune così da permettere la manutenzione dei fabbricati e impianti delle infrastrutture.
(12) Nel caso in cui il passaggio sulle superfici pubbliche non è possibile il proprietario del terreno interessato deve consentire la realizzazione e la manutenzione delle condutture comunali pubbliche sul suo terreno, mentre l'amministratore della singola conduttura comunale deve ottenere dal proprietario il diritto di servitù.
(13) Se l'infrastruttura comunale è costruita sul terreno che non appartiene al demanio pubblico ovvero che non è di proprietà del Comune, il Comune ha l'obbligo di rilevare la nuova infrastruttura comunale costruita in conformità agli atti vigenti, che determinano tale opera di urbanizzazione comunale (PRPC e Programma di urbanizzazione), ed è stipulato per tale opera il contratto di urbanizzazione, è rilasciato il certificato di agibilità, nonché regolati i diritti di uso e manutenzione a favore del Comune, dell'azienda pubblica ovvero dell'amministratore che gestisce la singola infrastruttura comunale nel Comune di Pirano.
(14) Nel caso in cui il realizzatore dei lavori osservi, durante l'esecuzione dei lavori, una infrastruttura comunale, energetica o di telecomunicazione sconosciuta, deve immediatamente fermare i lavori e informare gli amministratori delle singole condutture infrastrutturali.
(15) Oltre alle regolamentazioni dell'opera di urbanizzazione comunale stabilite con il presente decreto, è ammessa anche la costruzione di altre linee sotterranee di condutture dell'infrastruttura pubblica economica locale e allacciamenti ad essa, che si devono realizzare per le necessità del comprensorio in oggetto ovvero per le necessità del sistema dell'infrastruttura nell'ampio territorio, alla condizione che le sistemazioni aggiuntive non impediscano la realizzazione delle sistemazioni in base al presente decreto. La costruzione di impianti, fabbricati e condutture comunali soprassuolo non è ammessa. La costruzione di impianti energetici, di telecomunicazione e comunali ausiliari è ammessa soltanto se è possibile realizzare tali impianti negli scantinati del comprensorio.
(16) Ordine prioritario di approvvigionamento termico in base alla fonte di energia:
– sistemi di riscaldamento a distanza, che utilizzano le fonti di energia rinnovabili con la cogenerazione di energia termica ed elettrica, fonti di energia rinnovabili di produzione separata, gas naturale con CGTE ad alto rendimento o calore di scarto;
– approvvigionamento termico individuale da fonti di energia rinnovabili;
– approvvigionamento individuale con gas naturale;
– altre fonti.
(17) I criteri e le condizioni per l'infrastruttura comunale sono definiti per:
– rete idrica
– rete fognaria
– rete di energia elettrica
– rete di telecomunicazioni
– rete TV via cavo.
Art. 26 
(rete idrica) 
(1) Tutti i fabbricati devono essere allacciati alla rete idrica esistente ovvero prevista.
(2) Nel comprensorio in oggetto, nel progettare la costruzione, è necessario considerare gli impianti idrici esistenti nonché le ricostruzioni e manutenzioni degli impianti idrici previste a causa dell'usura ovvero l'aumento della capacità.
(3) Nella progettazione di nuovi fabbricati idrici, per la loro ristrutturazione nonché ricostruzione è necessario considerare le condizioni dettagliate. Le stesse condizioni dettagliate verranno stabilite nelle singole condizioni di progetto tenendo in considerazione le richieste dei fabbricati previsti e le necessità riguardanti l'approvvigionamento idrico e la sicurezza antincendio dei fabbricati.
(4) Le condizioni dettagliate verranno stabilite da parte dell'amministratore nell'ottenere i permessi per la costruzione.
(5) Il percorso e allacciamento previsti sono raffigurati nella parte grafica della bozza del PRPC.
Art. 27 
(rete fognaria) 
(1) Tutti gli edifici devono avere lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue regolati in conformità con le norme vigenti. I fabbricati si devono allacciare alla rete fognaria pubblica nei comprensori dove è costruita la rete fognaria pubblica e nei comprensori dove è necessario costruire la rete fognaria pubblica in conformità alle norme, che regolano lo smaltimento delle acque reflue comunali. Nei comprensori dove non è prevista la costruzione della rete fognaria comunale ovvero fino alla sua costruzione, lo smaltimento delle acque reflue comunali viene regolato in conformità alle norme che regolano l'emissione di sostanze nello smaltimento delle acque reflue da impianti di depurazione comunali minori.
(2) Nel comprensorio in oggetto, nel progettare la costruzione, è necessario considerare i fabbricati esistenti, le ricostruzioni e le manutenzioni del sistema di canalizzazione previste a causa dell'usura ovvero l'aumento della capacità.
(3) Le condizioni dettagliate sono stabilite dall'amministratore nell'ottenere i permessi per la costruzione.
(4) Nei comprensori dove è prevista la regolazione dello smaltimento delle acque reflue comunali, è necessario regolare il deflusso delle acque piovane in un sistema separato.
(5) Nel caso di regolazione o ampliamento dell'edificazione, ricostruzione delle strade e delle infrastrutture esistenti, è necessario che la canalizzazione fognaria, realizzata a sistema misto, venga ricostruita a sistema separato.
(6) L'allacciamento alla canalizzazione fognaria pubblica degli edifici e delle opere di ingegneria civile è possibile in conformità alle condizioni dell'amministratore.
(7) Nei comprensori dove il sistema separato di canalizzazione meteorica non è stato costruito, è necessario regolare separatamente il deflusso delle acque piovane attraverso il separatore di grassi nel pozzo a dispersione ovvero nel raccoglitore di acque meteoriche nel caso in cui ciò non sia possibile si fanno confluire tali acque nel sistema di canalizzazione a sistema misto.
Art. 28 
(rete di energia elettrica e illuminazione pubblica) 
(1) Tutti i fabbricati devono essere allacciati alla rete di energia elettrica.
(2) Nell'ambito della nuova rete deve essere prevista la ricostruzione della rete di EE esistente che non è idonea a causa dell'usura, della capacità, dell'esecuzione tecnica o delle esigenze urbanistiche.
(3) In base all'aumento del fabbisogno sarà necessario costruire o ricostruire l'esistente rete a bassa tensione ovvero costruire nuove diramazioni di cavi a bassa tensione dalle stazioni di trasformazione.
(4) In certi comprensori, nel caso di nuovi e maggiori carichi, è necessario garantire l'ubicazione di una nuova stazione di trasformazione. L'ubicazione è definita nella parte grafica del PRPC, la quale può variare nella fase di progettazione, in base alle richieste dell'amministratore. La nuova stazione di trasformazione prevista verrà collegata all'elettrodotto esistente con una conduttura di cavi da 20 kV. L'amministratore dell'infrastruttura pubblica, in fase di progettazione, presenta le condizioni tecniche, l'ubicazione e la realizzazione della nuova ST.
(5) Prima dell'inizio della costruzione è necessario picchettare tutta l'infrastruttura di distribuzione elettrica sotterranea che si trova nel comprensorio in oggetto ovvero sul tracciato per l'alimentazione prevista dello stesso comprensorio.
(6) Nell'esecuzione dei lavori di terra nelle immediate vicinanze degli impianti di energia elettrica è necessario considerare le regole di sicurezza per il lavoro in prossimità degli impianti sotto tensione. Gli scostamenti dagli attuali impianti di energia elettrica devono essere progettati in conformità con i regolamenti, le norme, gli standard e la tipizzazione in vigore.
(7) L'investitore, per gli interventi previsti nella rete di distribuzione elettrica, deve ottenere le condizioni di progetto, mentre per la documentazione di progetto realizzata, dovrà conseguirsi il nullaosta dell'Elektro Primorska, UD di Capodistria. Tutte le spese di progettazione, di eventuali spostamenti, di protezione o la riparazione di danni alla rete di distribuzione elettrica esistente, durante il periodo di costruzione in questione, sono a carico dell'investitore.
Art. 29 
(rete di telecomunicazione) 
(1) La rete di telecomunicazione è costituita da tutte le reti per la trasmissione del segnale in forma analogica o digitale, in versione terrestre via cavo oppure aerea senza fili.
(2) Per migliorare il livello esistente di fornitura e per realizzare nuovi allacciamenti è possibile la nuova costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento della rete di telecomunicazione.
(3) La rete di telecomunicazione può essere realizzata con cavi sotterranei, cavi direttamente interrati o tirati in canaline oppure senza fili.
(4) In tutte le costruzioni è necessario: considerare gli scostamenti prescritti dei nuovi fabbricati dalla rete di telecomunicazione esistente, in conformità alle norme tecniche, prevedere gli spostamenti o i cambiamenti degli allacciamenti esistenti di costruzione dei nuovi fabbricati, nell'ambito della nuova rete prevedere il risanamento della rete esistente, la quale non è idonea a causa dell'usura, della capacità, della realizzazione tecnica o delle richieste urbanistiche.
(5) Le costruzioni nelle fasce protette della rete di telecomunicazione esistente e nelle zone di protezione previste sono realizzabili soltanto con il consenso dell'amministratore.
(6) Nella ricostruzione della rete esistente e nella costruzione della nuova rete telefonica è necessario prevedere la costruzione con cavi sotterranei posati nell'adeguata canalizzazione. Gli armadietti telefonici per i vecchi edifici in pietra è necessario prevederli, dove risulti possibile, al di fuori della struttura del fabbricato.
(7) Nel comprensorio in oggetto la rete telefonica viene regolata con il sistema di canalizzazione per cavi con l'ampliamento e il collegamento alla rete telefonica con cavi canalizzati esistente.
Art. 30 
(rete TV via cavo) 
Per la ricezione dei programmi TV tramite il satellite e la distribuzione del segnale è permessa la costruzione della rete di distribuzione via cavo (aerea nelle edificazioni serrate) ed il suo collegamento alla stazione principale di antenna con il sistema di ricezione.
Art. 31 
(raccolta e trasporto dei rifiuti comunali nonché la pulizia delle aree pubbliche) 
(1) Nel comprensorio in oggetto sono regolate la raccolta dei rifiuti comunali e delle frazioni differenziate.
(2) Nel comprensorio in oggetto è necessario prevedere per la raccolta dei rifiuti i punti di raccolta e di prelievo per i rifiuti comunali, i rimanenti rifiuti nonché le isole ecologiche per le frazioni di raccolta differenziata, le quali devono essere accessibili ai veicoli particolari dell'amministratore in un'area fino a 5,0 m dalle vie pubbliche.
(3) I punti di prelievo devono essere regolati in modo tale da permettere la pulizia degli spazi ed è necessario considerare le richieste igieniche ed estetiche del luogo.
(4) I punti di prelievo e le isole ecologiche devono garantire un volume complessivo adeguato per le unità abitative nonché conforme alle norme vigenti nel Comune di Pirano.
(5) I punti di raccolta dei rifiuti esistenti si possono rinnovare e spostare, secondo le dimensioni del punto di raccolta si può invece prevedere anche la raccolta differenziata, in base alle condizioni dell'amministratore e al decreto comunale sulla pulizia delle aree pubbliche nonché sulla raccolta obbligatoria, il trasporto e il deposito dei rifiuti.
9. Condizioni esecutive di pianificazione territoriale per la tutela e la conservazione dell'eredità culturale, la tutela della natura, la tutela dell'ambiente e beni naturali, la tutela da disastri naturali e altro nonché le necessità di difesa
Art. 32 
(tutela dal rumore) 
(1) Nelle aree residenziali sono ammesse soltanto attività di accompagnamento che non provocano eccessivo rumore. Gli edifici artigianali e di produzione devono essere situati e progettati in modo tale, che il rumore non si propaghi nelle zone residenziali. Si devono rispettare le norme corrispondenti.
(2) Nelle singole fonti di rumore eccessivo è necessario misurare il livello di rumore e realizzare una protezione adeguata o il risanamento con la protezione antirumore attiva o passiva.
(3) Negli edifici e opere di ingegneria civile, nelle quali è prevista una adeguata protezione dal rumore, la stessa viene descritta e raffigurata nella documentazione di progetto.
Art. 33 
(tutela dell'aria) 
Per gli interventi nell'ambiente è necessario rispettare le disposizioni di legge sulla tutela dell'aria.
Art. 34 
(tutela delle acque sotterranee) 
(1) I fabbricati e gli spazi aperti devono essere progettati in modo tale da non permettere qualsiasi tipo di inquinamento delle acque sotterranee.
(2) Prima di effettuare interventi nel terreno che potrebbero interrompere la vena d'acqua sotterranea, è necessario studiare tutte le conseguenze di una tale interruzione, inclusa la diminuzione della stabilità e la portata del suolo nell'area ristretta e in quella più ampia.
(3) Le aree di manovra, i parcheggi e le vie di trasporto devono essere consolidate e canalizzate. Le aree parcheggio e i garage situati nei pressi dei fabbricati devono essere attrezzati con i separatori di grassi.
Art. 35 
(soleggiamento) 
In tutti i locali di abitazione o di residenza è necessario garantire la minima illuminazione e soleggiamento giornaliero richiesti in conformità con le norme vigenti ovvero non devono peggiorare le condizioni esistenti.
Art. 36 
(tutela della salute) 
Nella realizzazione e progettazione della costruzione nel comprensorio in oggetto è necessario:
– definire il modo di approvvigionamento della popolazione con l'acqua potabile sanitariamente idonea e un approvvigionamento idrico sicuro,
– regolare lo scarico delle acque reflue,
– trattare i rifiuti in modo appropriato, regolare la raccolta e l'asporto dei rifiuti,
– nell'attività di produzione e commercio dei generi alimentari (ad es. negozio di alimentari, attività di ristoro) garantire un ambiente regolato antipolvere degli edifici di generi alimentari in conformità con le norme di settore vigenti.
Art. 37 
(soluzioni e misure per la difesa nonché la tutela da disastri naturali e altro, inclusa la sicurezza antincendio) 
(1) Nella fase di progettazione dei fabbricati e di ottenimento del permesso di costruire per i singoli fabbricati è necessario considerare, in conformità alle norme vigenti, l'accelerazione del suolo progettata nonché prevedere le relative le soluzioni tecniche di costruzione per garantire la sicurezza sismica.
(2) La sicurezza antincendio deve essere garantita in conformità alle norme vigenti. È necessario prevedere il rinforzo della prima piastra sopra la cantina del fabbricato ovvero la costruzione di rifugi, se la natura del fabbricato ovvero l'attività lo richiedono.
(3) L'edificazione prevista deve garantire le condizioni per un allontanamento sicuro delle persone e del patrimonio, aree di lavoro e di traffico sufficienti per i veicoli di pronto intervento nonché fonti sufficienti per la fornitura di acqua per l'estinzione. Si devono garantire gli scostamenti necessari tra i fabbricati e i limiti delle particelle di al minimo 5 m ovvero una adeguata separazione dei fabbricati con la quale si garantiscono le condizioni per limitare l'espansione del fuoco in caso di incendio.
(4) Per la prevenzione degli incendi è importante eliminare o ridurre al minimo tutte le possibili cause di incendio e abilitare i proprietari e affittuari all'attività di prevenzione antincendio e all'evacuazione sicura dal fabbricato:
– per il singolo fabbricato ovvero per l'intero complesso deve essere preparato il regolamento antincendio e coordinato con le unità di pronto intervento,
– per il singolo fabbricato ovvero per l'intero complesso deve essere garantita la regolare manutenzione e il controllo degli impianti e dell'attrezzatura della sicurezza antincendio. Per le necessità della rete di idranti deve essere garantito il controllo continuo del funzionamento come pure della manutenzione della stessa.
(5) Sulle vie di accesso-intervento è necessario regolare i posti per il posizionamento dei veicoli dei vigili del fuoco. La regolazione delle vie di accesso, gli ingressi e le aree di lavoro devono essere in conformità allo standard DIN 14090.
(6) La rete stradale pubblica avrà tra l'altro la funzione di percorso d'accesso d'emergenza. I percorsi emergenziali verranno allo stesso tempo utilizzati anche per le attività di evacuazione di persone e del patrimonio.
(7) Nel caso di incendio per i fabbricati è necessario garantire una portata sufficiente delle strutture per un tempo determinato.
(8) Nell'elaborato Progetto di sicurezza antincendio si darà evidenza delle modalità di soddisfazione delle condizioni di sicurezza antincendio per i fabbricati meno impegnativi, mentre con l'elaborato Studio di sicurezza antincendio si espliciteranno le misure prescrittive essenziali per i fabbricati più impegnativi, in caso di incendio. La classificazione dei fabbricati meno impegnativi e quelli più impegnativi è definita nella prescrizione sul progetto e lo studio sulla sicurezza antincendio.
Art. 38 
(protezione da inondazioni nonché dall'erosione) 
(1) Per il comprensorio in oggetto è stato realizzato l'elaborato geologico geotecnico numero 19/14, in agosto 2014 dall'impresa Geoen&co srl di Lubiana, il quale si deve considerare nella realizzazione della documentazione di progetto.
(2) Attorno ai fabbricati è necessario realizzare drenaggi e scarichi delle acque di superficie per il deflusso dell'acqua. Lo smaltimento di tutta l'acqua deve essere controllato per evitare danni da erosione al suolo.
(3) Con il progetto è necessario condurre gli scoli di drenaggio in modo controllato nella rete di canalizzazione.
(4) È necessario condurre le acque del sistema di drenaggio adeguatamente sotto gli argini di scavo nonché dietro ad eventuali costruzioni di supporto negli scarichi di raccolta e poi nel sistema regolare di deflusso delle acque meteoriche.
(5) Nel comprensorio in oggetto il deflusso delle acque dell'entroterra e meteoriche deve essere regolato adeguatamente e deve essere garantito che non si verifichi una azione dannosa delle acque nel comprensorio in oggetto e anche a valle dello stesso.
(6) Il proprietario del terreno o altro possessore nel territorio a rischio di frana non deve intervenire nel terreno in modo tale da poter causare così il movimento del pendio o altrimenti messa in pericolo la stabilità del terreno.
(7) Nell'esecuzione degli scavi e delle strutture di fondazione deve essere garantita la supervisione geotecnica e geomeccanica, che seguirà dettagliatamente lo scavo e prevederà le eventuali misure geotecniche aggiuntive.
Art. 39 
(criteri e condizioni per la gestione delle acque) 
(1) Le soluzioni progettuali di smaltimento e depurazione delle acque meteoriche e comunali reflue devono essere coordinate con le norme e la legislazione vigenti.
(2) Nel comprensorio dove sono previsti gli interventi è necessario registrare le eventuali fonti di acqua esistenti, mantenerle e riadattarle opportunamente e impedire la possibilità di inquinamento. Con gli interventi previsti non si devono peggiorare le caratteristiche delle fonti nel comprensorio in oggetto.
(3) Tutte le acque reflue dei fabbricati e impianti devono essere depurate prima dello scarico fino al livello prescritto.
(4) Prima dell'allacciamento di nuove superfici riceventi è necessario verificare la conducibilità idraulica del sistema di acque piovane e trovare soluzioni adeguate nel caso in cui nel sistema di acque piovane esistente non ci sia conducibilità.
(5) L'intervento nell'ambiente, che potrebbe influire sulle acque e sul regime idraulico in modo permanente o provvisorio, può essere effettuato soltanto in base al consenso sulle acque. La documentazione di progetto per il conseguimento del consenso sulle acque deve essere conforme alla legge vigente.
(6) Nel comprensorio in oggetto è necessario regolare adeguatamente il deflusso delle acque dell'entroterra e meteoriche nonché con ciò garantire che non si verifichi una azione dannosa delle acque nel comprensorio in oggetto e anche a valle dello stesso.
(7) Ogni impegno idrico che oltrepassi i limiti di utilizzo generale richiede il rilascio di specifica autorizzazione ovvero provvedimento concessorio in conformità alla legge in vigore.
(8) La conduzione diretta delle acque reflue nelle acque sotterranee è proibita, la conduzione indiretta delle acque reflue nonché la trasmissione di calore nelle acque sotterranee e lo sfruttamento del calore dalle acque sotterranee è ammesso soltanto nel modo e alle condizioni previste dalla legislazione vigente.
(9) Nel periodo di costruzione è necessario garantire tutte le misure di sicurezza e una tale organizzazione del cantiere da impedire l'inquinamento dell'ambiente e delle acque, che potrebbe verificarsi con il trasporto, l'immagazzinamento e l'uso di combustibili liquidi e altre sostanze pericolose ovvero nel caso di infortuni di garantire l'immediato intervento dei lavoratori per ciò abilitati. Tutti i magazzini e punti di erogazione di combustibili e lubrificanti temporanei nonché altre sostanze pericolose devono essere protetti dall'eventuale sversamento nell'ambiente naturale. Al termine della costruzione è necessario rimuovere tutte le strutture temporanee utilizzate per il periodo di costruzione e rimuovere tutti i resti di discariche. È necessario riportare allo stato primitivo ovvero risistemare adeguatamente tutte le superfici danneggiate dalla costruzione.
Art. 40 
(criteri e condizioni di tutela dell'eredità culturale) 
(1) Nel comprensorio in oggetto non ci sono unità registrate e aree di eredità culturale.
(2) Il progettista nella fase di progettazione deve verificare i registri ufficiali e i dati riguardanti le unità di eredità culturale nonché, nel caso in cui nella fase di ottenimento del permesso di costruire per la zona di intervento nell'ambiente si trovi una unità registrata o un'area di eredità culturale, deve ottenere il consenso e le condizioni adeguate di progetto.
Art. 41 
(criteri e condizioni di tutela della natura) 
(1) Nel comprensorio in oggetto non ci sono valori naturali, aree protette o aree importanti per la conservazione della biodiversità.
(2) Il progettista, nella fase di progettazione, deve verificare i registri ufficiali e i dati riguardanti i valori naturali, le aree protette o le aree importanti per la conservazione della biodiversità nonché, nel caso in cui nella fase di ottenimento del permesso di costruire per la zona di intervento nell'ambiente si trovi una delle aree elencate, deve ottenere il consenso e le condizioni adeguate di progetto.
10. Altre condizioni per l'attuazione degli interventi ambientali
Art. 42 
Per tutti gli interventi nell'ambiente, mutamenti di destinazione d'uso ovvero cambio di attività nei fabbricati esistenti e in tutti gli altri interventi è necessario considerare le disposizioni normative riguardanti la protezione dell'ambiente. Gli interventi sono ammessi alla condizione di non provocare disturbi all'ambiente ovvero che non superino i limiti previsti dalle norme.
Art. 43 
(condizioni per la costruzione e l'ideazione di fabbricati semplici e meno impegnativi) 
(1) Disposizioni generali:
– I fabbricati semplici e meno impegnativi non devono avere allacciamenti indipendenti ai fabbricati dell'infrastruttura comunale.
– Nella costruzione dei fabbricati semplici e meno impegnativi è necessario considerare la legge e le norme in vigore, l'investitore deve garantire per i fabbricati semplici e meno impegnativi la conformità agli atti di pianificazione.
– L'investitore all'interno delle aree protette deve ottenere il consenso delle istituzioni competenti per la collocazione di fabbricati semplici e meno impegnativi.
– I fabbricati semplici e meno impegnativi devono essere collocati sulle particelle catastali dedicate alla costruzione di fabbricati principali e assieme a questi formare un insieme di senso compiuto.
(2) Scostamenti dei fabbricati semplici e meno impegnativi dalle particelle adiacenti:
– Per i fabbricati di altezza superiore a 1,5 m (altezza misurata in verticale dal punto più basso accanto al terreno fino al punto più alto del fabbricato; eccetto per le recinzioni e i muri di sostegno) lo scostamento minimo dalle particelle adiacenti è di 3,0 m. Per uno scostamento minore dalle particelle adiacenti, tuttavia non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato, l'investitore deve ottenere il consenso dei proprietari delle particelle adiacenti con le quali lo scostamento è inferiore ai 3,0 m, qualora non definito diversamente nella parte grafica del PRPC.
– Per i rimanenti fabbricati e recinzioni l'edificazione è possibile al massimo fino al limite della particella catastale sulla quale si costruisce, tuttavia in modo tale da non invadere con la costruzione i terreni adiacenti.
– Per la costruzione dei muri di sostegno, delle recinzioni e dei muri di sottoscarpa sul confine della particella è necessario ottenere il consenso dei proprietari delle particelle, mentre senza consenso si possono posizionare fino al limite della particella.
– La posizione dei fabbricati semplici e meno impegnativi non deve invadere il campo di visibilità nella fascia di rispetto della strada statale o della via. Prima della costruzione del fabbricato, nella fascia di rispetto della strada statale o della via, è necessario ottenere il consenso dall'amministratore della strada o della via.
(3) Ideazione di fabbricati semplici e meno impegnativi:
– è necessario considerare le relazioni locali nell'ideazione dei fabbricati e delle loro proporzioni,
– i fabbricati si devono adattare alla configurazione del terreno e alle altre condizioni naturali così come alle regole già formulate dai tipi di insediamento tradizionale,
– i tetti sono a una o a due falde con una inclinazione di 18–22 gradi, nel caso in cui il fabbricato è parzialmente interrato il tetto può essere piano calpestabile o rinverdito,
– la direzione del colmo del tetto deve essere parallela con i lati più lunghi del rettangolo di pianta,
– la copertura del tetto inclinato è con tegole o altra simile copertura con la tipica struttura a vista,
– nella costruzione si consideri la tipologia dell'architettura istriana, devono essere utilizzati materiali naturali,
– qualora i fabbricati semplici o meno impegnativi sono nell'ambito di un altro edificio, devono essere ideati in conformità all'edificio principale.
11. Obblighi dell'investitore e dei realizzatori
Art. 44 
(obblighi generali) 
(1) Gli obblighi dell'investitore e dei realizzatori nel periodo durante e dopo la costruzione, oltre a tutti gli obblighi citati nei precedenti articoli del presente decreto, sono anche:
– nel periodo di costruzione organizzare il traffico in modo tale da evitare lunghi ingorghi e di diminuire la sicurezza nella rete stradale esistente,
– durante e al termine della costruzione permettere l'accesso ai terreni agricoli, ai boschi e ai fabbricati,
– all'inizio dei lavori sistemare adeguatamente e proteggere dalla polvere tutte le strade e vie che potrebbero eventualmente servire come deviazione o per il trasporto durante la costruzione e qualora necessario ripristinarle dopo la costruzione,
– garantire la protezione del cantiere in modo tale da assicurare la sicurezza e l'utilizzo dei fabbricati e terreni adiacenti,
– risolvere, in conformità alle norme, nel più breve tempo possibile le eventuali eccessive conseguenze negative, che potrebbero avere origine a causa della costruzione e del funzionamento,
– garantire l'indisturbato approvvigionamento comunale dei fabbricati attraverso tutte le condutture dell'infrastruttura,
– nel periodo di costruzione è necessario garantire tutte le misure di sicurezza e una tale organizzazione del cantiere da impedire l'inquinamento dell'ambiente e delle acque, che potrebbe verificarsi con il trasporto, l'immagazzinamento e l'uso di combustibili liquidi e altre sostanze pericolose ovvero nel caso di infortuni di garantire l'immediato intervento dei lavoratori per ciò abilitati,
– mantenere, in conformità alle norme, tutte le regolamentazioni dell'economia idrica,
– risolvere l'acquisto dei terreni in collaborazione con le parti coinvolte,
– dopo la costruzione riportare all'uso primario i terreni ottenuti temporaneamente.
(2) Altri obblighi:
– l'investitore coprirà tutte le spese di risanamento degli eventuali danni ai fabbricati, i quali potrebbero verificarsi a causa della costruzione di fabbricati o infrastrutture nel comprensorio in oggetto; e precisamente nel periodo di garanzia delle parti strutturali nei fabbricati di nuova costruzione;
– l'investitore e il comune possono stipulare un contratto di attrezzatura e altri eventuali obblighi nella realizzazione del PRPC.
(3) Tutte le misure elencate si devono realizzare in base ai corrispettivi permessi di intervento nel territorio ottenuti prima dell'inizio della costruzione.
Art. 45 
(organizzazione del cantiere) 
L'area di cantiere deve essere quanto più possibile limitata nel comprensorio del PRPC. Per le necessità del cantiere utilizzare le vie di comunicazione già esistenti e creare il minor numero possibile di vie d'accesso nuove.
12. Tolleranze
Art. 46 
(1) Tutti i profili e le dimensioni indicate nel presente decreto si devono definire più dettagliatamente nella documentazione di progetto per conseguire il permesso di costruire.
(2) Nei fabbricati e sistemazioni previste sono ammesse delle tolleranze illimitate dalle dimensioni di pianta soltanto in caso di diminuzione delle dimensioni massimali; sono ammessi ulteriori ampliamenti e sopraelevazioni fino alle dimensioni massimali definite dal presente decreto.
(3) Nella costruzione ovvero nella ristrutturazione delle infrastrutture stradali, comunali ed energetiche e nelle sistemazioni esterne nonché nella sistemazione dei percorsi pedonali e dei parcheggi, sono ammesse delle tolleranze, qualora viene accertato nella realizzazione della documentazione di esecuzione e nella costruzione stessa, che con delle modifiche minori è possibile ottenere una soluzione tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, con la quale non viene peggiorata la situazione esistente ovvero quella prevista.
(4) Tali tolleranze non possono essere contrarie agli interessi pubblici e devono essere approvate dagli organi e organizzazioni competenti per tali tolleranze.
Art. 47 
(esecuzione per fasi) 
I singoli fabbricati possono essere costruiti separatamente e indipendentemente uno dall'altro, dove per ogni singolo fabbricato nel procedimento di acquisizione del permesso di costruire si garantiscono tutti gli allacciamenti all'infrastruttura pubblica comunale in conformità alle disposizioni del PRPC.
I. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 48 
Con l'attuazione del presente decreto, nel comprensorio definito nell'articolo 2 del presente decreto cessa la validità delle disposizioni del Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le unità di pianificazione Strugnano (1), Sezza (8), Carbonaro – Luzzano (9), Sicciole (11) e Limignano – Vignole – Sant'Onofrio (13) nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 34/1990, 4/1991 – correzione, 54/2002 – modifiche e integrazioni, 3/2004 – interpretazione autentica, 28/2008 – interpretazione autentica, 15/2009 – interpretazione autentica, 4/2010 – modifiche e integrazioni).
Art. 49 
La supervisione dell'attuazione del presente decreto viene eseguita dal Ministero dell'ambiente e del territorio, Ispettorato della RS per l'ambiente e il territorio.
Art. 50 
La visione permanente del PRPC è disponibile presso l'organo competente del Comune di Pirano.
N. 3505-6/2013
Pirano, 22 settembre 2015
Il Sindaco del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
 

AAA Zlata odličnost