Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka, stran 12682.

  
Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/09) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 9. redni seji dne 9. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka 
1. člen 
V Odloku o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 54/00, 32/11 in 96/11) se v 2. členu odloka črta drugi odstavek tako, da se glasi:
»Na območju Občine Pivka obstaja javni interes, da se izvede Projekt posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka in s tem omogoči prilagoditev obstoječega omrežja novim in strožjim predpisom s področja varstva okolja in uvedbo novih tehnologij, ki bodo omogočale v prihodnosti tudi manjše tekoče in vzdrževalne stroške (npr. varčnejša in trajnejša svetila).«
2. člen 
V 3. členu odloka se doda nov odstavek, tako da se glasi:
»Predmet javno-zasebnega partnerstva je posodobitev, upravljanje in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Občine Pivke. V okviru javno-zasebnega partnerstva bo zasebni partner posodobil, vzdrževal ter upravljal omrežje javne razsvetljave na območju Občine Pivka, skladno s projektnimi smernicami Občine Pivka in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta bo javni partner zagotovil:
– možnost uporabe obstoječe infrastrukture v lasti lokalne skupnosti,
Zasebni partner bo omrežje posodobil, vzdrževal in upravljal izključno na podlagi lastnih sredstev.
Lastništvo vseh s strani zasebnega partnerja (koncesionarja) vgrajenih naprav in stvari, pa do polnega poplačila vseh finančnih obveznosti javnega partnerja (koncendenta) do koncesionarja, ostane pri koncesionarju. Po poplačilu vseh finančnih obveznosti, vse vgrajene naprave in stvari, preidejo v lastništvo koncendenta, brez dodatnih plačil ali omejitev rabe.«
3. člen 
V 4. členu odloka se dopolni tretji odstavek, tako da se glasi:
»Javno-zasebno partnerstvo se skladno s 27. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu izvede v obliki pogodbenega partnerstva.
Vse poslovno tveganje za izvajanje javno-zasebnega partnerstva prevzame zasebni partner, zato se javno-zasebno partnerstvo skladno s 27. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu izvede v obliki koncesijskega razmerja.
Koncesijsko razmerje javno-zasebnega partnerstva se lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja, predvsem če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja ali aktivnosti povezanih z zagotavljanjem učinkovite rabe energije, ki so posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. Po tem obdobju lahko javni partner podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje omrežja z zasebnim partnerjem, na razpisu izbere novega upravljavca oziroma sam prevzame upravljanje in vzdrževanje omrežja.
Javni partner omrežje preda v posodobitev, upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju za največ 15 let.«
4. člen 
V 5. členu odloka se doda nova točka, tako da se glasi:
»Z izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva se zasledujejo zlasti naslednji pozitivni učinki:
1. stroške prenove obstoječega omrežja in njegove prilagoditve novim okoljskim predpisom bo v celoti nosil zasebni partner, kar bo imelo za posledico znižanje bodočih proračunskih izdatkov Občine Pivka,
2. pridobitev dodatnih sredstev na zasebnem trgu kapitala,
3. zaradi posodobitve omrežja se bodo zmanjšali tekoči stroški in stroški vzdrževanja omrežja tudi po poteku koncesijskega razmerja,
4. zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, znižanje izpustov CO₂ v ozračje in ostali pozitivni učinki glede obremenjevanja okolja. «
5. člen 
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se glasi:
»Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
1. posodobiti omrežje v skladu z načrtom v pogodbeno določenih rokih,
2. zagotoviti ustrezno javno razsvetljavo vsem naseljem in prebivalcem na območju Občine Pivka,
3. zagotoviti upravljanje in vzdrževanje posodobljenega dela omrežja, naprav ali stvari, v skladu s predpisanimi pogoji,
4. zagotoviti posodobitev obstoječega omrežja, naprav ali stvari, v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi, potrebami javnega partnerja in v skladu z dolgoročnim razvojem lokalne skupnosti.«
6. člen 
Spremenita se drugi in tretji odstavek 9. člena odloka, tako da se ta glasi:
»Za pripravo in izvedbo javnega razpisa ter kot člane strokovne komisije, lahko župan izbere poleg notranjih javnih uslužbencev tudi zunanje strokovnjake.
Za pregled in oceno prispelih prijav (ponudb) ter za pripravo strokovnega poročila, župan imenuje strokovno komisijo, ki šteje vsaj 3 člane (predsednik in najmanj dva člana).
Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo prispelih ponudb.
Vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne izpolnjuje pogoja, se nemudoma izloči iz strokovne komisije, imenuje pa se nadomestni član.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku javnega razpisa morata biti prisotna najmanj 2 člana strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe razpisa, lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.«
7. člen 
Spremeni se 10. člen odloka, tako da se glasi:
»Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletni strani Občine Pivka.
Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega partnerja se določijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji. V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.
Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija tako, da pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in sestavi poročilo iz katerega je razvidno, katera od prejetih vlog najbolj ustreza postavljenim merilom. Poročilo posreduje županu.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2015
Pivka, dne 9. decembra 2015
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost