Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3947. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 12683.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 ijn 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 7. redni dne 9. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
1. člen 
S tem pravilnikom so določene plače, sejnine in drugi prejemki funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračila stroškov.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in do plačila za opravljene funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo sejnine za njihovo delo na sejah ter nagrade za opravljeno drugo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
2. člen 
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan, člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, skladno z zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo. Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen 
V skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju funkcija župana za poklicno opravljanje uvršča v 51. plačni razred. Župan bo dosegel 51. plačni razred na način in v rokih, ki so določeni v 10. členu Zakona o sistemu plač. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
4. člen 
Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva obseg podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana, se na podlagi zakona, ki ureja plače v javnem sektorju določi plačilni razred od 36. do 43. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini do 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo le, če opravlja funkcijo poklicno.
5. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta ter seji skupščine javnega podjetja Kovod.
Letni znesek bruto sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne bruto plače župana.
6. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi plačilo v obliki sejnine.
7. člen 
Člani občinskega sveta imajo pravico do plačila sejnine za udeležbo na seji in sicer za redne in izredne seje. Sejnina znaša 316,00 EUR bruto, udeležba na korespondenčni seji občinskega sveta pa 18,00 EUR bruto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji.
8. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta se za opravljeno delo v odborih ali komisijah določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, oziroma za udeležbo najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Sejnina za predsednika znaša 68,00 EUR bruto, za podpredsednika znaša 55,00 EUR bruto, za člana znaša 34,00 EUR bruto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
9. člen 
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi plačilo za predsedovanje oziroma za udeležbo na seji ter plačilo izvedbo nadzora in izdelavo poročila.
Za udeležbo na seji nadzornega odbora se določi sejnina za člana nadzornega odbora v višini 64,00 EUR bruto. Predsedniku nadzornega odbora 128,00 EUR bruto, podpredsedniku pa 85,00 EUR bruto.
Za izvajanje posameznega nadzora, ki ga v skladu s sprejetim programov dela časovno opredeli nadzorni odbor, se določi nagrada v višini 8,00 EUR bruto na časovno enoto ena ura nadzora.
Za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta se predsedniku oziroma članom določi sejnina v višini 64,00 EUR bruto.
Trajanje posameznega nadzora določi predsednik nadzornega odbora. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
10. člen 
Izplačilo enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo volitev se izvrši v skladu z določili zakona, ki ureja lokalne volitve, na podlagi sklepov o imenovanju članov komisije.
Višino izplačila enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo lokalnega referenduma določi občinski svet ob sprejetju sklepa o razpisu referenduma.
11. člen 
Članom Štaba za civilno zaščito in drugih delovnih teles in komisij, ki jih imenuje občinski svet ali župan se za opravljanje dela v delovnem telesu določi plačilo v višini 34,00 EUR bruto. Predsedniku se določi plačilo v višini 68,00 EUR bruto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
12. člen 
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave Občine Pivka.
13. člen 
Sredstva za izplačevanje prejemkov po tem pravilniku se zagotovijo s proračunom. Prejemki se izplačujejo v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna in sicer v roku od 20 do 45 dni, na podlagi evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
14. člen 
Za prejeta plačila se obračunajo davki in prispevki v skladu z veljavno davčno zakonodajo.
Povračila stroškov v zvezi z delom pa se izplačujejo v skladu s predpisi, ki to urejajo.
15. člen 
Plače se izplačujejo v skladu z zakonodajo, ki ureja izplačila plač v občinski upravi. Sejnine in drugi prejemki se izplačujejo v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, in sicer v roku od 20 do 45 dni. Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku podpredsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, se izplačujejo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
16. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/08, 107/11, 52/12 in 3/14).
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2015
Pivka, dne 9. decembra 2015
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost