Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3925. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje, stran 12635.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) v povezavi z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 13. redni seji dne 3. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se na področju predšolske vzgoje ustanovi javni zavod, določi njegova dejavnost, organi in njihove pristojnosti, financiranje in uredijo medsebojna razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom.
2. člen 
(ime in sedež) 
(1) Za izvajanje predšolske vzgoje na območju Občine Kočevje Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje ustanavlja Javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Kočevje.
(2) Skrajšano ime javnega zavoda, ki ga uporablja tudi pri poslovanju je: VVZ Kočevje.
(3) Sedež javnega zavoda je: Cesta na stadion 3, Kočevje.
(4) V sestavo javnega zavoda sodijo:
– enota Ostržek, Cesta na stadion 3, Kočevje,
– enota Kekec, Reška cesta 8, Kočevje,
– enota Čebelica, Ljubljanska cesta 22, Kočevje,
– enota Mojca, Stara Cerkev 20, Stara Cerkev,
– enota Narcisa, Kočevska Reka 32, Kočevska Reka,
– enota Biba, Livold 7, Kočevje in
– enota Brlogec, Trg zbora odposlancev 22, Kočevje.
(5) Vrtec lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
(6) Vrtec se vpiše v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
3. člen 
(žig) 
(1) Vrtec ima žig okrogle oblike s premerom 35 mm in žig s premerom 20 mm. Sredi žiga je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, Kočevje.
(2) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj vrtca.
4. člen 
(pravni promet) 
(1) Vrtec kot pravna oseba sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v okviru dejavnosti, določenih z aktom o ustanovitvi in vpisanih v sodni register.
(2) Vrtec odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
(4) Ustanovitelj za obveznosti vrtca ne odgovarja.
5. člen 
(zastopanje in predstavljanje) 
(1) Vrtec zastopa in predstavlja ravnatelj vrtca, in sicer brez omejitev.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje vrtca v posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe.
6. člen 
(območje izvajanja dejavnosti) 
(1) Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju celotne Občine Kočevje.
(2) Matična enota vrtca je enota Ostržek, kjer je sedež vrtca. V matični enoti se vpisuje vse otroke v dnevno varstvo in druge oblike dejavnosti vrtca.
II. DEJAVNOST ZAVODA 
7. člen 
(dejavnosti) 
(1) Osnovna dejavnost vrtca je:
– P 85.100 predšolska vzgoja.
Izvajanje te dejavnosti je javna služba in je v javnem interesu.
(2) Vrtec lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
– G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– I 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi,
– I 56.290
Druga oskrba z jedmi,
– J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike,
– J 58.190
Drugo založništvo,
– L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R 90.010
Umetniško uprizarjanje,
– R 91.011
Dejavnost knjižnic,
– R 93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– S 96.010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
(3) Vrtec lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
(4) Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se izvajajo kot tržna dejavnost.
(5) Vrtec lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
8. člen 
(vrsta programov) 
(1) Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo, in sicer v dnevnih, poldnevnih in krajših programih, prilagojenih programih za otroke s posebnimi potrebami, programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, obogatitvenih in nadstandardnih vzgojnih programih.
(2) Vrtec lahko organizira program predšolske vzgoje tudi v vzgojno-varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva se izvaja na domu vzgojitelja ali pomočnika, in sicer v skladu z zakonom, ki ureja področje predšolske vzgoje.
(3) Vrtec lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja področje predšolske vzgoje, organizira tudi predšolsko vzgojo na domu.
III. ORGANI VRTCA 
9. člen 
(organi zavoda) 
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovni organi in
– svet staršev.
1. Svet vrtca
10. člen 
(sestava) 
Svet vrtca sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev vrtca in
– 3 predstavniki staršev.
11. člen 
(mandat) 
(1) Člani sveta so imenovani za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani, vendar največ dvakrat zaporedoma.
(2) Mandat članov sveta – predstavnikov staršev je povezan s statusom otroka.
12. člen 
(imenovanje oziroma izvolitev članov sveta) 
(1) Člane sveta – predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta. Za člana sveta – predstavnika ustanovitelja je lahko imenovana le oseba, ki ima v času imenovanja stalno bivališče v Občini Kočevje.
(2) Člane sveta – predstavnike delavcev vrtca izvolijo zaposleni v vrtcu neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način določen v 13. členu tega odloka.
(3) Predstavnike staršev izvolijo starši neposredno na tajnih volitvah na svetu staršev z večino glasov staršev, navzočih na seji, po postopku in na način določen v 16. členu tega odloka.
1.1. Volitve članov sveta – predstavnikov delavcev
13. člen 
(volitve predstavnikov delavcev) 
(1) Volitve članov sveta – predstavnikov delavcev s sklepom razpiše svet vrtca, in sicer največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe sveta. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata članom sveta vrtca.
(2) S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev in število članov sveta, ki se volijo, rok za oddajo predlogov, ki ne sme biti daljši kot 21 dni in drugi za izvedbo volitev pomembni podatki. S sklepom se imenuje tudi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za člana sveta – predstavnika delavcev in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(3) O razpisu volitev morajo biti, na vrtcu običajen način, obveščeni vsi zaposleni.
(4) Kandidat za člana sveta – predstavnika delavcev je lahko le zaposleni v vrtcu, ki ga predlagajo najmanj trije zaposleni v vrtcu.
(5) Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v vrtcu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet vrtca.
(6) Pisni predlogi kandidatov, ki se predložijo volilni komisiji, morajo biti s strani predlagateljev podpisani. Predlogu mora biti priloženo tudi soglasje h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
(7) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu vrtca morajo imeti pasivno volilno pravico.
14. člen 
(postopek volitev) 
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se osebno, z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navede koliko kandidatov se voli in imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(3) Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, na kateri je volivec obkrožil več kandidatov, kot se jih voli.
(4) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica zaposlenih vrtca z aktivno volilno pravico.
(5) Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
(6) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik. Volilna komisija izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi na vrtcu običajen način najkasneje v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
15. člen 
(razrešitev predstavnika delavcev) 
(1) Postopek za razrešitev člana sveta – predstavnika delavcev se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% zaposlenih v vrtcu, ki imajo aktivno volilno pravico. V zahtevi za razrešitev, ki mora biti s strani predlagateljev podpisana, morajo biti razlogi za razrešitev navedeni.
(2) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki najkasneje v roku 7 dni po prejemu preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za razrešitev.
(3) Če volilna komisija ne zavrže zahteve za razrešitev zaradi formalnih pomanjkljivosti, v 15 dneh razpiše glasovanje o razrešitvi predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
(4) Predstavnik delavcev v svetu vrtca je razrešen, če se je glasovanja udeležila več kot polovica zaposlenih v vrtcu in je od teh več kot polovica glasovala za razrešitev.
1.2. Volitve članov sveta – predstavnikov staršev
16. člen 
(volitve predstavnikov staršev) 
(1) Volitve članov sveta – predstavnikov staršev s sklepom razpiše svet vrtca, in sicer največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe sveta oziroma posameznega člana sveta – predstavnika staršev. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata članom sveta vrtca.
(2) S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev in število članov sveta, ki se volijo, rok za oddajo predlogov, ki ne sme biti daljši kot 21 dni in drugi za izvedbo volitev pomembni podatki. Volitve izvede volilna komisija iz drugega odstavka 13. člena tega odloka.
(3) O razpisu volitev morajo biti, na vrtcu običajen način, obveščeni vsi starši.
(4) Kandidat za člana sveta – predstavnika staršev je lahko le tisti izmed staršev, ki ima vključenega otroka v vrtec in ga predlagajo najmanj trije starši, ki imajo vključene otroke v vrtec.
(5) Pisni predlogi kandidatov, ki se predložijo svetu staršev, morajo biti s strani predlagateljev podpisani. Predlogu mora biti priloženo tudi soglasje vseh predlaganih kandidatov.
17. člen 
(postopek volitev) 
(1) Člane sveta – predstavnike staršev voli svet staršev.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak član sveta staršev ima en glas. Na glasovnici se navede koliko kandidatov se voli in imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo enote, v kateri ima vključenega otroka. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(3) Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, na kateri je volivec obkrožil več kandidatov, kot se jih voli.
(4) Volitve so veljavne, če se je glasovanja udeležila večina članov sveta staršev.
(5) Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki je glede na status otroka lahko član sveta daljše obdobje.
(6) O poteku volitev se piše zapisnik. Volilna komisija izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi na vrtcu običajen način najkasneje v roku 5 dni od dneva izvedbe volitev.
18. člen 
(razrešitev člana sveta – predstavnika staršev)
(1) Postopek za razrešitev člana sveta – predstavnika staršev se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% staršev, ki imajo vključenega otroka v vrtec. V zahtevi za razrešitev, ki mora biti s strani predlagateljev podpisana, morajo biti razlogi za razrešitev navedeni.
(2) Zahteva se predloži svetu staršev, ki najkasneje v roku 7 dni po prejemu preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojal razloge za razrešitev.
(3) Če svet staršev ne zavrže zahteve za razrešitev zaradi formalnih pomanjkljivosti, v 15 dneh razpiše glasovanje o razrešitvi predstavnika staršev v svetu vrtca in določi dan glasovanja za nadomestnega člana.
(4) Predstavnik staršev v svetu vrtca je razrešen, če se je glasovanja udeležila večina članov sveta staršev in je več kot polovica teh glasovala za razrešitev.
19. člen 
(konstituiranje sveta) 
(1) Svet vrtca se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta vrtca in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu vrtca začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta vrtca, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče ravnatelj, ki jo do izvolitve predsednika sveta tudi vodi.
(3) Administrativno tehnične naloge za svet vrtca opravljajo zaposleni v vrtcu.
20. člen 
(vodenje sveta) 
(1) Svet vrtca ima predsednika in namestnika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi – konstitutivni seji z večino glasov vseh prisotnih članov.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta vrtca, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega predstavnik je.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika sveta v primeru njegove odsotnosti.
(4) Mandat članov sveta traja štiri leta in prične teči z dnem konstituiranja sveta. V primeru, da pride v mandatni dobi do razrešitve člana sveta in imenovanje novega člana, traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja mandata sveta zavoda.
(5) Svet vrtca veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov.
(6) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polovica prisotnih članov sveta.
21. člen 
(pristojnosti sveta) 
Svet vrtca ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca,
– sprejema program razvoja vrtca,
– sprejema letni delovni načrt, ki ga mora predhodno uskladiti s pristojno službo ustanovitelja, in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji vrtca,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programih, ki jih mora predhodno uskladiti z ustanoviteljem,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s sprejemom otroka v vrtec,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim oziroma varstvenim delom v vrtcu,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, pristojna inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
– sprejema splošne akte vrtca v skladu z zakonom in tem odlokom,
– potrjuje predlog finančnega načrta, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov oziroma izdajanju poroštev,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve članov sveta – predstavnikov delavcev in staršev,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike vrtca v drugih organih in
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
22. člen 
(pravica do povračil stroškov članov sveta) 
(1) Član sveta vrtca je upravičen do povračila potnih stroškov za prihod na sejo sveta, in sicer v skladu s predpisi, ki veljajo za povračilo potnih stroškov zaposlenim v državnih organih oziroma samoupravnih lokalnih skupnostih.
(2) Član sveta je upravičen tudi do sejnine, in sicer v višini 75% sejnine, ki jo določa uredba, ki ureja sejnine v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država.
(3) Ne glede na navedeno skupni znesek, ki se lahko izplača za povračilo potnih stroškov in sejnin, ne sme preseči zneska, določenega v finančnem načrtu vrtca.
23. člen 
(prenehanje mandata člana sveta) 
(1) Članu sveta vrtca preneha mandat s potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan.
(2) Pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, poteče mandat članu sveta vrtca:
– če sam odstopi z dnem, ki ga navede v odstopni izjavi,
– če je razrešen z dnem razrešitve.
(3) Člana sveta lahko razreši organ, ki ga je imenoval oziroma izvolil, in sicer po postopku in na način, določen v 15. in 18. členu tega odloka.
(4) Ko svet vrtca ugotovi, da je članu iz razlogov, navedenih v drugem odstavku tega člena, prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne organe, da speljejo postopek za imenovanje oziroma izvolitev nadomestnega člana.
(5) Za imenovanje nadomestnih članov se smiselno uporabljajo določbe od 12., 13., 14. 16. in 17. člena tega odloka.
(6) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
2. Ravnatelj
24. člen 
(pristojnosti in naloge) 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela v vrtcu.
(3) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca in publikacijo vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravlja predlog finančnega načrta, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-varstvenem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– skrbi za sodelovanje vrtca z ustanoviteljem,
– obvešča starše o delu vrtca,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z ustanoviteljem,
– imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja,
– imenuje in razrešuje vodjo enote,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji vrtca,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen 
(pogoji za imenovanje) 
(1) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivosti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
26. člen 
(imenovanje in mandat) 
(1) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca po postopku, določenem z zakonom in tem odlokom. Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
(2) Svet vrtca si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
(3) Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
(4) Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru, pristojnemu za predšolsko vzgojo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
(5) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
27. člen 
(prenehanje mandata) 
(1) Ravnatelju preneha mandat s potekom časa, za katerega je imenovan.
(2) Ravnatelju poteče mandat pred potekom časa za katerega je imenovan:
– če to sam zahteva;
– če je razrešen.
(3) Ravnatelj je lahko razrešen:
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih vrtca ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov vrtca ali ravna v nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči vrtcu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti vrtca.
(4) Ravnatelja razreši svet vrtca.
(5) Pred razrešitvijo je potrebno ravnatelja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima ravnatelj pravico zahtevati sodno varstvo.
(6) Svet vrtca s predlogom za razrešitev seznani vzgojiteljski zbor, ustanovitelja in svet staršev.
(7) Svet vrtca obrazloženi predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru, pristojen za predšolsko vzgojo.
(8) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
(9) Svet vrtca po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitve sveta vrtca je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
28. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
(1) Vrtec ima pomočnika ravnatelja, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj skladno z zakonom, ki ureja področje predšolske vzgoje.
(2) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
(3) Obveznosti in pristojnosti pomočnika ravnatelja se določijo v aktu o sistemizaciji.
29. člen 
(vodja enote) 
(1) Vsaka enota vrtca ima vodjo.
(2) Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima naziv mentor.
(3) Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
(4) Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji in naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.
30. člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti in hkrati takoj začne postopek za imenovanje ravnatelja.
(2) Za vršilca dolžnosti lahko svet vrtca imenuje bodisi strokovnega delavca vrtca bodisi katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za funkcijo ravnatelja.
(3) Vršilec dolžnosti ravnatelja se imenuje za čas do imenovanja novega ravnatelja, vendar najdlje za eno leto. Ista oseba lahko funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja opravlja največ dvakrat.
(4) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
3. Strokovni organi
31. člen 
(strokovna organa) 
Strokovna organa v vrtcu sta:
– vzgojiteljski zbor in
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
32. člen 
(naloge in sestava) 
Sestavo in pristojnosti strokovnih organov določa zakon, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.
4. Svet staršev
33. člen 
(naloge in sestava) 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Administrativno tehnične naloge za svet staršev opravljajo zaposleni v vrtcu.
(3) Članstvo v svetu staršev je povezano s statusom otroka. Člani sveta staršev so imenovani za obdobje enega šolskega leta.
(4) Predsednika sveta staršev z večino glasov, na seji prisotnih članov sveta staršev, izvolijo člani sveta staršev izmed sebe na konstitutivni seji sveta staršev, ki jo skliče in do izvolitve predsednika sveta staršev vodi ravnatelj.
(5) Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelje,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(6) Svet staršev veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot ena tretjina njegovih članov.
(7) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polovica prisotnih članov sveta staršev.
5. Svetovalna služba
34. člen 
(svetovalna služba) 
Vrtec lahko organizira v skladu s standardi in normativi tudi svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca ter šolami pri načrtovanju razvoja vrtca in pri oblikovanju vzgojnih programov.
6. Knjižnica
35. člen 
(knjižnica) 
(1) Vrtec ima knjižnico.
(2) Knjižnica zbira knjižnično gradivo za potrebe strokovnih delavcev pri vzgojnem delu, ga strokovno obdeluje, hrani in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo.
IV. ZAPOSLENI V VRTCU 
36. člen 
(zaposleni v vrtcu) 
(1) Vzgojno in drugo strokovno delo v vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
(2) Strokovni delavci izvajajo vzgojno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
(3) Strokovni delavci morajo obvladati slovenski jezik in imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
(5) Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati slovenski jezik.
37. člen 
(delovna razmerja) 
(1) Zaposleni v vrtcu uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v skladu s predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev in področje predšolske vzgoje ter kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti vrtca.
(2) Zaposleni v vrtcu imajo pravico do sindikalnega organiziranja v skladu z veljavno zakonodajo.
V. SPLOŠNI AKTI IN ORGANIZACIJA 
38. člen 
(splošni akti) 
(1) Vrtec vsa vprašanja, ki niso urejena s tem aktom, uredi s splošnim aktom, če tako določa zakon oziroma ta odlok.
(2) Splošni akti iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
39. člen 
(pristojni organ za sprejem aktov) 
Splošne akte vrtca v skladu z veljavno zakonodajo sprejme svet vrtca ali ravnatelj.
40. člen 
(statusne spremembe in prenehanje zavoda) 
(1) O statusnih spremembah vrtca ali izločitvi posamezne organizacijske enote odloča ustanovitelj, ko so za to izpolnjeni pogoji, določeni v aktu, ki določa kriterije za ustanovitev javnih vrtcev.
(2) O ukinitvi vrtca odloča ustanovitelj.
(3) Ustanovitelj najmanj eno leto pred sprejemom statusnih sprememb seznani vrtec, zainteresirane starše in ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, o razlogih za spremembo in s programom ukrepov, povezanih z načrtovano spremembo.
(4) Statusne spremembe in prenehanje se vpiše v sodni register.
VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
41. člen 
(financiranje vrtca) 
(1) Vrtec se financira v skladu z zakonom, ki določa financiranje predšolske vzgoje in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Za nadstandardne storitve lahko vrtec pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z veljavnimi predpisi.
42. člen 
(sklad vrtca) 
(1) Vrtec lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine otrok, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in izobraževanja in podobno.
(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike vrtca predlaga svet vrtca.
(4) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
43. člen 
(presežki) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja ter nakup opreme za opravljanje in razvoj predšolske dejavnosti, ki jih odobri svet vrtca in za znesek sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z veljavnimi predpisi, mora zavod vplačati v proračun Občine Kočevje.
(2) Svet vrtca vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora vrtec prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
44. člen 
(primanjkljaj) 
(1) Primanjkljaj sredstev, izkazan v periodičnem ali letnem obračunu, krije ustanovitelj, če vrtec z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa dokazano sprejme, da je do njega prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki so posledica disparitete med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami, pri čemer mora zavod dokazati, da ima sistemizirano število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu z dogovorjenim programom na ravni občine ter da je realizirana masa sredstev za osebne dohodke enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih osebnih dohodkov za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
(2) Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč izplačanih osebnih dohodkov krije vrtec iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem osebnih dohodkov.
VII. MEDSEBOJNA RAZMERJA 
45. člen 
(upravljanje in razpolaganje s sredstvi) 
(1) Ustanovitelj zagotavljata pogoje za delo vrtca.
(2) Ustanovitelj zagotavlja vrtcu sredstva in premoženje, s katerimi vrtec upravlja.
(3) Vrtec samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
(4) Za upravljanje s premoženjem je vrtec odgovoren ustanovitelju.
(5) Vrtec se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
46. člen 
(upravljanje) 
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelj in vrtec uredita s posebno pogodbo.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi seznam nepremičnin, ki so dane vrtcu v upravljanje.
47. člen 
(poročanje in nadzor) 
(1) Vrtec je dolžan vsako leto ustanovitelju predložiti letno poročilo o delu in poslovanju za preteklo leto.
(2) Vrtec je dolžan pristojni službi občinske uprave poslati vsa poročila in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem vrtca in upravljanja s sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko vrtec predloži tudi na lastno pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti vrtec kot naročnik. Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja dejavnost vzgoje in izobraževanja.
48. člen 
(soglasje ustanovitelja) 
Vrtec mora pridobiti soglasje ustanovitelja za:
– spremembo imena in sedeža,
– spremembo statusa,
– razširitev ali spremembo dejavnosti,
– imenovanje in razrešitev ravnatelja,
– sistemizacijo delovnih mest.
49. člen 
(pošiljanje gradiva) 
En izvod gradiva za sejo sveta vrtca se pošlje oddelku občinske uprave, pristojnemu za predšolsko vzgojo. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi in drugi akti ipd.).
VIII. POSEBNE DOLOČBE 
50. člen 
(listine in zbirka podatkov) 
(1) Ravnatelj in drugi delavci vrtca morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
51. člen 
(javnost dela vrtca) 
(1) Delo vrtca je javno.
(2) Javnost dela vrtec zagotavlja preko svoje spletne strani, spletnih družbenih omrežjih, s poročili ustanovitelju, novinarskimi konferencami ter drugimi načini komuniciranja z javnostjo.
(3) Javnost obvešča o delu vrtca ravnatelj oziroma oseba, ki jo ravnatelj za to pooblasti.
(4) Zaposleni v vrtcu so dolžni varovati poklicne in poslovne skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
52. člen 
(dokumentacija vrtca) 
Vrtec mora svoje splošne akte uskladiti z določbami tega odloka najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka.
53. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje (Uradni list RS, št. 56/96, 36/08, 78/09, 43/10 in 32/12).
54. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2015-3310
Kočevje, dne 3. decembra 2015
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost