Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3973. Sklep o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe, stran 12869.

  
Na podlagi tretjega odstavka 409. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe, ki ga mora v primeru postopne ustanovitve družba za upravljanje pred začetkom postopka za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe javno objaviti.
2. člen 
(vsebina poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe) 
Poziv za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe mora ob upoštevanju 78. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZTFI) obsegati najmanj:
1. pomembnejše podatke o družbi za upravljanje, ki ustanovi investicijsko družbo, med drugim: firma, sedež, osnovni kapital in navedbo družbenikov oziroma delničarjev, ki imajo v njej kvalificirani delež;
2. pomembnejše podatke o investicijski družbi, ki se ustanavlja, kot so: firma in osnovni kapital;
3. pomembnejše podatke o naložbenih ciljih in politiki investicijske družbe;
4. pomembnejše podatke o izdaji, kot so: skupna nominalna vrednost, število delnic, nominalna vrednost posamezne delnice oziroma delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu posamezne kosovne delnice ter navedbo prodajne cene za delnico;
5. podrobnejše podatke o javni ponudbi delnic, kot so: datum začetka in konca veljavnosti javne ponudbe delnic, mesta, kjer je mogoč vpis delnic in navedbo borznoposredniške družbe ali banke, ki sodeluje pri izvedbi javne ponudbe z navedbo, ali borznoposredniška družba oziroma banka opravlja storitev izvedbe javne ponudbe z obveznostjo odkupa ali brez obveznosti odkupa;
6. podrobnejše podatke o obsegu pooblastila iz prvega odstavka 405. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) ter podatke o pretekli dinamiki povečevanja osnovnega kapitala na podlagi navedenega pooblastila;
7. navedbo, da je bil skupaj s tem javnim pozivom izdelan tudi prospekt, ki vsebuje podrobne podatke, ki omogočajo vpogled v pravni položaj investicijske družbe kot izdajateljice delnic, njen finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz delnic;
8. navedbo dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (številka in datum odločbe);
9. navedbo mest, kjer je prospekt investicijske družbe vlagateljem na razpolago;
10. če družba za upravljanje ob izdaji delnic na podlagi pooblastila iz prvega odstavka 405. člena ZISDU-3 uporablja izjemo iz 42. člena ZTFI, navedba, da je na istih mestih dostopen tudi prospekt, izdelan ob ustanovitvi investicijske družbe.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe (Uradni list RS, št. 33/12).
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-41/2015-3
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-1611-0189
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.