Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

3970. Sklep o kapitalu družbe za upravljanje, stran 12819.

  
Na podlagi 1. in 2. točke 87. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o kapitalu družbe za upravljanje 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa:
1. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala družbe za upravljanje in
2. postavke stalnih stroškov družbe za upravljanje.
2. člen 
(izračun kapitala) 
Kapital družbe za upravljanje se izračuna kot vsota temeljnega in dodatnega kapitala, ob upoštevanju odbitnih postavk iz 5. člena tega sklepa.
3. člen 
(temeljni kapital) 
(1) Temeljni kapital družbe za upravljanje je vsota navadnega lastniškega temeljnega kapitala in dodatnega temeljnega kapitala.
(2) Navadni lastniški temeljni kapital sestavljajo postavke iz prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) po uporabi prilagoditev iz 33. in 35. člena Uredbe 575/2013/EU, ob upoštevanju odbitkov iz 36. člena Uredbe 575/2013/EU in drugih možnosti iz 48. in 79. člena Uredbe 575/2013/EU.
(3) Kapitalske instrumente iz točke (a) prvega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU, v primeru družbe za upravljanje, predstavljajo navadne delnice po nominalni vrednosti ali osnovni vložki družbenikov.
(4) Dodatni temeljni kapital sestavljajo postavke iz 51. člena Uredbe 575/2013/EU, ob upoštevanju odbitkov iz 56. člena Uredbe 575/2013/EU in uporabi 79. člena Uredbe 575/2013/EU.
4. člen 
(dodatni kapital) 
Dodatni kapital sestavljajo postavke iz 62. člena Uredbe 575/2013/EU, ob upoštevanju odbitkov iz 66. člena Uredbe 575/2013/EU in uporabi 79. člena Uredbe 575/2013/EU.
5. člen 
(odbitne postavke) 
Odbitne postavke kapitala predstavljajo nelikvidna sredstva družbe za upravljanje, ki jih ni mogoče unovčiti v času potrebnem za pravočasno izpolnitev dospelih obveznosti, zlasti:
1. neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev;
2. naložbe v druge družbe, razen naložb iz 1. do 5. točke tega odstavka, ki jih ni mogoče hitro unovčiti;
3. denarni depoziti z ročnostjo daljšo od 90 dni brez možnosti odpoklica ali ki jih ni možno predčasno razvezati;
4. posojila in druge terjatve, katerih zapadlost je daljša od 90 dni oziroma je od njihove zapadlosti preteklo več kot 30 dni (vključno z natečenimi obrestmi);
5. zaloge.
6. člen 
(stalni stroški družbe za upravljanje) 
(1) Stalni stroški družbe za upravljanje obsegajo celotne stalne splošne stroške družbe za upravljanje kot so opredeljeni v 97. členu Uredbe 575/2013/EU.
(2) Pri določanju višine stalnih stroškov družba za upravljanje upošteva tudi 34.b člen Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 74 z dne 14. marca 2014, str. 8).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uporaba sklepov) 
Družba za upravljanje prvič izračuna kapitalske zahteve v skladu s tem sklepom za 31. december 2016, do takrat pa se uporablja Sklep o kapitalu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 32/12 in 31/15 – ZISDU-3).
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne listu Republike Slovenije.
Št. 00701-49/2015-4
Ljubljana, dne 10. december 2015
EVA 2015-1611-0150
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.