Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1738. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1B)

Sklepi

1739. Sklep o soglasju k Poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
1740. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1741. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1742. Sklep o soglasju k predčasni razrešitvi direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1743. Sklep o imenovanju generalne državne tožilke Republike Slovenije
1744. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Državnem tožilstvu Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02 - uradno prečiščeno besedilo), za spremembo zakonodaje in za druge odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi državnega zbora

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1832. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
1833. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan

MINISTRSTVA

1745. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1746. Pravilnik o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih
1834. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1747. Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
1748. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002, Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003, Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2004 in Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005
1749. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Farmakognozija, Kemijska struktura naravnih spojin
1750. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Nizke zgradbe, Ceste in železnice
1751. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Gradbena mehanika, Trdnost
1752. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Kmetijska pridelava in reja, Vrtnarstvo
1753. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Kmetijska pridelava in reja, Sadjarstvo in vinogradništvo
1754. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Lesarstvo, zbirka nalog
1755. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Pomoč in oskrba 1
1756. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Pomoč in oskrba 2
1757. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Kozmetologija
1758. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Zdravstvena nega zdravega in bolnega otroka
1759. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Bolezni in zajedavci domačih živali
1760. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija mesa in mesnih izdelkov
1761. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Živilska tehnologija – vaje, Meso in mesni izdelki, ribe, jajca
1762. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Praktični pouk – Kemijski tehnik
1763. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija obdelave za oblikovalca kovin
1764. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Poslovno sporazumevanje
1765. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Anatomija in fiziologija človeka
1766. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Medicinska terminologija
1767. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnološke osnove proizvodnje kruha
1768. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Surovine v pekarstvu in slaščičarstvu
1769. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1770. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Bistrica ob Sotli

Braslovče

1771. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta weekend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah

Celje

1772. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi

Divača

1773. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1774. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1775. Sklep o izločitvi

Dobrepolje

1776. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

Dobrna

1777. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2004

Dravograd

1778. Sklep o prenehanju javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

1779. Program priprave prostorskega izvedbenega akta občinskega lokacijskega načrta za gospodarsko cono Dobje

Ig

1780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2004
1781. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

1782. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Jesenice

1783. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Hrenovca

Kočevje

1784. Dopolnitev Statuta Občine Kočevje

Kranj

1785. Odlok o nadzoru nad izvajanjem predpisov Mestne občine Kranj

Krško

1786. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec

Ljubljana

1787. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad, za morfološke enote 3C/1, 1C/5 in 1A/4
1788. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
1789. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Markovci

1790. Sklep o višini povračila za priključke na vodovodno omrežje v Občini Markovci
1791. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Markovci

Medvode

1792. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja PI (ŠP) 9/3-1 Color
1793. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1794. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1795. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Novo mesto

1796. Odlok o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto
1797. Odlok o urejanju svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto
1798. Odredba o določitvi višine taks k odloku o avtotaksi prevozih v Mestni občini Novo mesto
1799. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1800. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, odtujitvi in pridobitvi nepremičnin v k.o. Jurka vas

Podlehnik

1801. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Podlehnik
1802. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Podlehnik
1803. Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov in vežice za leto 2005
1804. Pravilnik o računovodstvu

Puconci

1805. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Puconci
1806. Letni program športa v Občini Puconci za leto 2005
1807. Program priprave lokacijskega načrta za zdraviliško-rekreacijski center Rimska Čarda na območju Občine Puconci

Sveti Jurij ob Ščavnici

1808. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šempeter-Vrtojba

1809. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu SMETE v Šempetru pri Gorici
1810. Pravilnik o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti

Šmartno pri Litiji

1811. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
1812. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji in prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji
1813. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu
1814. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1815. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1816. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tolmin

1817. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Tolmin za leto 2005

Trebnje

1818. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Žubini za kulturni spomenik lokalnega pomena
1819. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje
1820. Odlok o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje
1821. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1822. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1823. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1824. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1825. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (II.)
1826. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje

Veržej

1827. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2004
1828. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2005

Videm

1829. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2004

Vojnik

1830. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Nova Cerkev

Žalec

1831. Program priprave občinskega lokacijskega načrta LIKO Liboje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti