Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1785. Odlok o nadzoru nad izvajanjem predpisov Mestne občine Kranj, stran 4479.

Na podlagi 21., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 69/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03 in 77/04), 3. in 217. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) ter 18. in 96. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 23. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o nadzoru nad izvajanjem predpisov Mestne občine Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja nadzor nad izvajanjem predpisov in drugih aktov (v nadaljevanju: občinski predpisi) ter pristojnosti in organiziranost za izvajanje nadzora na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK).
2. člen
Nadzor opravlja občinski inšpektor/občinska inšpektorica (v nadaljevanju: občinski inšpektor), komunalni nadzorniki/komunalna nadzornica (v nadaljevanju: komunalni nadzornik) in občinski redar/občinska redarka (v nadaljevanju: občinski redar) na podlagi odlokov ali na podlagi pooblastila iz zakonov ali drugih predpisov.
Kadar se odlok nanaša na občinskega inšpektorja, komunalnega nadzornika ali občinskega redarja, se uporablja skupni izraz nadzorni organ.
3. člen
Nadzor se izvaja na vseh področjih, če tako določajo področni odloki.
4. člen
Nadzorni organ izkazuje pooblastilo za opravljanje svojega dela s službeno izkaznico, ki jo izda župan. Službena izkaznica se občinskemu inšpektorju in komunalnemu nadzorniku izda ob smiselni uporabi predpisov o obrazcu službenih izkaznic za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in o postopku za njeno izdajo. Za občinskega redarja je predpisana s predpisi, ki urejajo enotno uniformo, označbe in opremo pooblaščenih delavcev občinskega redarstva.
5. člen
Občinski redar nosi uniformo, označbe in ustrezno opremo, v skladu s predpisi, ki urejajo enotno uniformo, označbe in opremo pooblaščenih delavcev občinskega redarstva.
Akt o načinu nošenja uniforme, številu in času uporabe posameznih delov uniforme in njenih dopolnilnih delov izda župan.
6. člen
Nadzorni organ je uradna oseba in ima pooblastila na podlagi zakona in tega odloka.
Nadzorni organ je prekrškovni organ na podlagi predpisa o prekrških, če ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Nadzorni organ lahko za evidentiranje prekrška uporabi ustrezna tehnična sredstva in naprave (video kamero, fotoaparat ipd.). V primeru, da se kršitelj ob uvedbi postopka o prekršku noče izkazati z osebnim dokumentom, nadzorni organ lahko za pomoč pokliče policijo. Državljani Evropske unije se izkazujejo z osebnim dokumentom, na katerem so fotografija in podatki za ugotovitev istovetnosti, tujci iz drugih držav pa z dokumentom, s katerim so vstopili v Republiko Slovenijo. Mladoletne osebe se lahko izkazujejo tudi z drugimi listinami (mesečna vozovnica, članska izkaznica ipd.).
Nadzorni organ mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost, s katero se seznani pri opravljanju nadzora, in se ravnati v skladu s predpisi za varstvo osebnih podatkov. Dolžnost varovanja tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Nadzorni organ mora varovati tajnost prijave, sporočila oziroma pritožbe.
Inšpekcijski nadzor praviloma opravlja občinski inšpektor, komunalni nadzor komunalni nadzornik, nadzor mirujočega prometa in prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce pa občinski redar. Občinski inšpektor lahko opravlja tudi naloge iz pristojnosti komunalnega nadzornika in občinskega redarja, če je to potrebno in če je za to usposobljen. Komunalni nadzornik opravlja dejanja v postopku pred izdajo inšpekcijske odločbe in tudi naloge iz pristojnosti občinskega redarja, če je to potrebno. Občinski redar pomaga občinskemu inšpektorje in komunalnemu nadzorniku, če je to potrebno. Pristojnosti in odnose med nadzornimi organi ter druge pogoje za zasedbo delovnih mest poleg zakonov podrobneje urejajo interni akti občinske uprave.
II. INŠPEKCIJSKI NADZOR
7. člen
Inšpekcijski nadzor izvajanja predpisov iz 1. člena tega odloka neposredno in samostojno opravlja občinski inšpektor kot delavec s posebnimi pooblastili, ki mora izpolnjevati pogoje, predpisane na podlagi zakona in tega odloka.
Občinski inšpektor lahko, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravlja tudi nadzor nad izvajanjem posameznih določb zakonov, če je z zakonom tako določeno.
Občinski inšpektor ima enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih ima inšpektor po predpisih o državni upravi.
8. člen
Če ni s predpisi o posamezni inšpekciji drugače določeno, mora imeti občinski inšpektor najmanj visoko strokovno izobrazbo, pet let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit za inšpektorja, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter vozniški izpit za osebni avtomobil.
Občinski inšpektor mora zahtevan strokovni izpit, strokovno usposobljenost in preizkus znanja opraviti v roku enega leta od dneva razporeditve na delovno mesto inšpektorja.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe. V tem primeru odločbe izdaja direktor občinske uprave ali oseba, ki jo direktor občinske uprave pooblasti za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji.
9. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzora občinski inšpektor ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
1. ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora;
2. izdati odločbo in sklep v upravnem postopku;
3. odrediti ukrep za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
4. izreči globo;
5. predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepa;
6. prijaviti kaznivo dejanje;
7. odrediti določen začasen ukrep, da se odvrne neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju ali na premoženju;
8. voditi predpisane in interne evidence s področja nadzora nadzornega organa;
9. nuditi pravno in strokovno pomoč;
10. odrediti drug ukrep in dejanje, za katero je pooblaščen.
Glavne naloge občinskega inšpektorja obsegajo nadzor na področjih iz 3. člena tega odloka.
10. člen
Občinski inšpektor mora o opravljenem inšpekcijskem nadzoru sestaviti zapisnik v skladu z zakonom. Obvezno mora vsebovati podatke o:
1. dnevu in času inšpekcijskega nadzora;
2. pravni oziroma fizični osebi ali samostojnem podjetniku, pri katerem je bil opravljen nadzor;
3. ugotovljenem stanju;
4. izrečenem opozorilu ali ukrepu ter njegovi pravni podlagi.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi ali samostojnemu podjetniku, pri katerem je bil opravljen inšpekcijski nadzor.
11. člen
Pravna ali fizična osebe ali samostojni podjetnik, pri katerem se opravlja inšpekcijski nadzor, je dolžna občinskemu inšpektorju:
1. omogočiti nemoteno opravljanja nadzora;
2. omogočiti vstop v objekte, prostore, vozila oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira;
3. posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora.
Za pravno ali fizično osebo ali samostojnega podjetnika, pri katerem se opravlja komunalni nadzor ali nadzor občinskega redarja, veljajo tudi dolžnosti iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
V primeru, da kršitelj ne izvrši naloženega ukrepa oziroma ga ne izvrši popolnoma in v določenem roku, lahko občinski inšpektor odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba ali samostojni podjetnik, na stroške kršitelja.
Občinski inšpektor lahko zaprosi za pomoč pristojne organe za notranje zadeve in druge javne ustanove, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti zlasti, če pri opravljanju nadzora naleti na fizični odpor ali če tak odpor utemeljeno pričakuje.
Komunalni nadzornik ali občinski redar imata pri svojem delu tudi pravice iz prvega in drugega odstavka tega člena.
III. KOMUNALNI NADZOR
13. člen
Komunalni nadzornik opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov v skladu s svojimi pooblastili.
14. člen
Komunalni nadzornik mora imeti VI. stopnjo izobrazbe, šest mesecev delovnih izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in za usmerjanje prometa ter vozniški izpit za osebni avtomobil.
Komunalni nadzornik mora zahtevani preizkus strokovne usposobljenosti in preizkus znanja opraviti v roku enega leta od dneva razporeditve na delovno mesto komunalnega nadzornika.
15. člen
Če komunalni nadzornik pri opravljanju nadzora ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
1. opozoriti na lažjo kršitev predpisa;
2. ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora;
3. dati nalog za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti;
4. izreči globo;
5. načrtovati nadzor in preventivno akcijo;
6. voditi evidenco in pripraviti poročilo;
7. obvestiti pristojen organ, če meni, da je potreben ukrep, za katerega sam ni pristojen;
8. opraviti drugo dejanje in strokovno nalogo, za katero je pooblaščen.
IV. OBČINSKO REDARSTVO
16. člen
Občinski redarji opravljajo nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov v skladu s svojimi pooblastili.
17. člen
Občinski redar mora imeti V. stopnjo izobrazbe, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in za usmerjanje prometa ter vozniški izpit za osebni avtomobil.
Občinski redar mora zahtevan preizkus strokovne usposobljenosti in preizkus znanja opraviti v roku enega leta od dneva razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
18. člen
Če pri opravljanju nadzora občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
1. opozoriti na lažjo kršitev predpisa;
2. na vozilo namestiti obvestilo o prekršku ali odredbo;
3. sprejeti izjavo o prekršku in izdati plačilni nalog;
4. ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora;
5. izdati nalog za odpravo nepravilnosti;
6. izreči globo;
7. odrediti odvoz vozila, če to določa občinski odlok ali zakon;
8. obvestiti pristojen organ, če meni, da je potreben ukrep, za katerega ni pristojen;
9. opozoriti osebo o ugotovljeni nepravilnosti;
10. opraviti drugo dejanje in strokovno nalogo, za katero je pooblaščen.
V. DOLOČBE O SANKCIJAH
19. člen
Z globo 300.000 tolarjev se za prekršek sankcionira pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki:
1. ne odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo ali odredbo nadzornega organa;
2. ne omogoči nadzornemu organu nemotenega opravljanja nadzora oziroma ovira postopek nadzora;
3. če zavezanec noče dati potrebnega obvestila in informacije za nemoteno opravljanje nadzora.
Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek sankcionira:
1. fizična in pravna oseba ali samostojni podjetnik ter odgovorna oseba pravne osebe, ki se do nadzornega organa nedostojno vede;
2. fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
3. oseba, ki poda lažno prijavo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Predpise na podlagi tega odloka izda župan v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o inšpekcijskem in redarskem nadzorstvu v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 10/01).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 677/04-44/04
Kranj, dne 4. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost