Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1826. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje, stran 4526.

Na podlagi 21. in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 64. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 17. redni seji dne 18. 4. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obremenjevanju nepremičnega premoženja
v lasti Občine Trebnje
1. člen
Spremeni in dopolni se Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 82/04).
2. člen
V 3. členu se v četrti vrstici črta beseda« javne«.
3. člen
V 4. členu se v 2. točki črta besedilo: »določene v izvedbenih prostorskih aktih občine«.
V 4. členu se besedilo 3. točke v celoti črta.
4. točka 4. člena postane tretja, besedilo: »služnosti« se črta in nadomesti z besedilom: »infrastrukture«.
4. člen
Besedilo 5. člena se v celoti črta in se nadomesti z besedilom:
»Odškodnina za ustanovitev služnosti znaša:
– na stavbnih zemljiščih: 3,5 EUR/m2, preračunano v SIT na dan priprave pogodbe,
– na javnih cestah in poteh: 5 EUR/m2, preračunano v SIT na dan priprave pogodbe,
– ostala zemljišča (kmetijska in gozdna): 1,5 EUR/m2, preračunano v SIT na dan priprave pogodbe,
Ne glede na zgornje cene odškodnina za posamezno služnost ne more biti nižja od 50 EUR, preračunano v SIT na dan priprave pogodbe.
V odškodnini za služnost ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača služnostni upravičenec.
5. člen
Za 5. členom se doda nov 5a. člen, ki se glasi:
»Območje služnostne pravice obsega neposredno območje omejene rabe na nepremičnem premoženju. Za določitev površine služnostne pravice se upoštevajo sledeči kriteriji:
– 1 m obojestransko od osi voda za linijske komunalne, energetske in telekomunikacijske vode,
– širina varovalnega pasu, kolikor je le-ta določen s posebnim predpisom (daljnovodi, plinovodi …),
– zazidana površina, izračunana po standardu SIST ISO 9836, za objekte na linijskih infrastrukturnih vodih ter vse ostale objekte.
6. člen
Besedilo 6. člena se v celoti črta.
Dosedanji 7. člen postane 6.
7. člen
Za dosedanjim 7. členom se doda nov člen, ki se glasi: »Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za primere, ko gre za ustanavljanje služnosti poti oziroma vožnje.«.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika se objavijo v Uradnem listu republike Slovenije in začnejo veljati osmi dan po objavi.
Št. 465-01-2/2004
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost