Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1787. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad, za morfološke enote 3C/1, 1C/5 in 1A/4, stran 4483.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad, za morfološke enote 3C/1, 1C/5 in 1A/4
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Območje urejanja BS 1/2 Bežigrad se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Uradni list SRS, št. 26/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03, 123/04).
Določila navedenega dokumenta obravnavajo kompleks kot zaključen. Z dopustnimi novogradnjami se smejo pridobiti nove poslovne površine. FSI se ne sme bistveno povečati. Zagotovljene morajo biti parkirne kapacitete (v objektu oziroma na lastnem funkcionalnem zemljišču). Spremembe namembnosti so možne v okviru centralnih dejavnosti in služijo uporabnikom širšega mestnega prostora: trgovina, kultura, negospodarska in gospodarska uprava, ki ima stik z obiskovalci. Pritličje mora biti javno.
S porušitvijo Učnih delavnic, Bežigrad 8, in s predpostavljenim možnim rušenjem objekta Bežigrad 6 na območju ME 3C/1, bi nastala možnost gradnje z večjimi gabariti in kvadraturami, kot jih dovoljuje danes veljavni PUP. V te površine bi lahko vključili tudi možnost izgradnje stanovanj. Razpoložljivi prostor omogoča v kletnih etažah izgradnjo zadostnega števila parkirnih mest.
Načrtovana novogradnja bi prispevala k večji urejenosti prostora, s celovito urbanistično rešitvijo bi kompleksno zaokrožila in uredila del mestnega središča, investitorjem pa omogočila ustreznejšo izrabo prostora, kot jo dovoljuje danes veljavni urbanistični dokument.
Spremembe na območju ME 3C/1 je zato treba rešiti kompleksno v povezavi z ME 1C/5 in ME 1A/4, pridobiti za območje, ki ga omejujejo Dunajska cesta, ulica Bežigrad, Hranilniška ulica in Einspilerjeva ulica, celovito urbanistično rešitev, za predel med blagovnico Bežigrad in Hranilniško ulico pa celovito urbanistično arhitektonsko zasnovo.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03-odločba US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN:
Predmet OLN je prostorska ureditev območij ME 3C/1, ME 1C/5 in ME 1A/4 (del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad) in določitev lokacijskih pogojev za novogradnjo med blagovnico Bežigrad in Hranilniško ulico, ureditev pripadajočih nezazidanih površin in izgradnja ustrezne prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Programska izhodišča OLN:
Pozidava:
Na predelu med blagovnico Bežigrad in Hranilniško ulico se locira poslovno stanovanjska gradnja z javnim pritličjem ter trgovskim programom v prvi kletni etaži in predvidi povezavo s kompleksom »Plava laguna«. Predvidena je ureditev približno 10.500 m2 novih bruto etažnih površin. Podrobnejša izraba bo opredeljena na podlagi opredelitve zmogljivosti območja v PSP.
Uredi se in v čim večji meri zazeleni nepozidane površine, poveže se jih z ostalimi površinami na območju morfološke enote.
Za realizacijo predlagane gradnje je treba porušiti poslovni objekt Bežigrad 6, zgrajen na zemljišču parc. št. 1946/1 k.o. Bežigrad.
Promet:
Območje novogradnje se bo prometno navezovalo na Hranilniško ulico in preko klančin do podzemnih parkirnih mest, ki so predvidena v kletnih etažah. Pri zagotavljanju parkirnih mest v kletnih etažah je treba nadomestiti vsa parkirna mesta na nivoju terena na vseh zemljiščih novogradnje.
Pri zagotavljanju parkirnih mest za novozgrajene površine je treba upoštevati naslednje normative:
– 2 parkirni mesti / stanovanje,
– 1 parkirno mesto / 30 m neto poslovne površine,
– 1 parkirno mesto / 4 sedeže ali 1 m točilnega pulta v gostinskem lokalu.
Nepozidane površine v nivoju parterja bodo urejene kot peščeve površine.
Predvidena prometna ureditev bo preverjena in dopolnjena s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
Komunalna ureditev:
Novogradnja bo priključena na komunalne naprave skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostna raba naravnih dobrin:
Na ulici Bežigrad se vzpostavi obcestni drevored. Obstoječe zelene površine na območju se poveže z novo ureditvijo, ki se jo smiselno zazeleni.
Upoštevajo se pogoji iz predpisa, ki ureja varovanje vodnih virov, določi se stopnja zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi za varovanje pred prekomernim hrupom, preveri se osončenje novih in posledice izgradnje novih objektov glede na osončenje obstoječe zazidave.
Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostna raba naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
Ostale usmeritve:
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema površine dela območja urejanja BS 1/2 Bežigrad. Ureditveno območje omejujejo cestni robovi pločnikov Dunajske, ulice Bežigrad, Hranilniške in Einspilerjeve ulice. Velikost območja OLN je ca. 21.800 m2.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta:
Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
5. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (za področje varstva okolja), Območna enota Ljubljana, Vojkova 1B, Ljubljana,
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (za področje varstva narave), Območna enota Ljubljana, Vojkova 1B, Ljubljana,
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
9. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana,
10. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
12. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Direktorat za obrambne zadeve, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
14. Telekom Slovenije, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
15. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
16. DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana,
17. JP Snaga, Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana,
18. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana.
Ostali sodelujoči:
19. MOL, MU, Oddelek za zdravstveno in socialno varstvo, Cigaletova 5, Ljubljana,
20. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana,
21. MOL, MU, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Del strokovnih podlag za izdelavo OLN je že izdelan. Treba jih je dopolniti tako, da bodo v celoti vsebovale:
– analiza obstoječega stanja za izdelavo OLN z naslednjo vsebino:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji; značilnosti grajenega širšega prostora (gradbene linije, morfologija pozidave, pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, oblikovanje objektov ipd.),
– kulturna dediščina,
– parcelacija in lastništvo,
– zelene in parkovne površine,
– prometna ureditev,
– geomehansko in geološko poročilo,
– variantne rešitve pozidave,
– ocena osončenja izbrane variantne rešitve,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora;
– morebitne druge dodatne ekspertize in poročila (po dogovoru s prostorske konference);
– programska idejna zasnova komunalnih vodov glede na zahteve soglasodajalcev.
V skladu z zahtevami soglasodajalcev se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
Pri oblikovanju objektov se upošteva že izdelane strokovne podlage za bivšo Titovo cesto.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za območje med blagovnico Bežigrad in Hranilniško ulico bo pridobljenih pet strokovnih rešitev celovite urbanistično-arhitektonske zasnove različnih avtorjev. Vse rešitve morajo upoštevati določila, ugotovitve in usmeritve strokovnih podlag in tako predstavljati celovito urbanistično rešitev območja OLN.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni geodetsko-katastrski načrt, ki je bil uradno potrjen januarja 2005, je pridobil investitor. Geodetski načrt mora vsebovati tudi kote vencev obstoječe zazidave ob območju, kjer bo pridobljena celovita urbanistično-arhitektonska zasnova.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po izbrani in potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Naročnika in plačnika izdelave OLN sta investitorja Vegrad d.d. in Sloving d.o.o.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-1/2005-1
Ljubljana, dne 4. aprila 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost