Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1746. Pravilnik o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih, stran 4448.

Na podlagi 23. člena Zakona o morskem ribištvu (ZMR-1, Uradni list RS, št. 58/02) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področja in obseg znanj, ki jih mora osvojiti kandidat za opravljanje izpita po programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova (v nadaljnjem besedilu: izpit), način opravljanja izpita in način vodenja evidence o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih.
2. člen
(program usposabljanja)
Program usposabljanja za opravljanje izpita določa potrebna znanja in njihov obseg na naslednjih področjih:
a) Poznavanje nacionalnih predpisov, ki urejajo morsko ribištvo, s poudarkom na ribolovu ter zahtevah predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, veterinarstvo in higieno živil;
b) Poznavanje osnovnih ribiških predpisov Evropske unije, s poudarkom na poznavanju vsebin uredb Sveta in Komisije, ki urejajo ribolov v Sredozemskem morju in dolžnosti ribičev glede prodaje in poročanja;
c) Poznavanje položaja ribiča v Republiki Sloveniji:
– status gospodarskega morskega ribiča v Republiki Sloveniji, njegove pravice in dolžnosti;
– upravičenost do dovoljenja za opravljanje gospodarskega ribolova in posebnih dovoljenj za opravljanje gospodarskega ribolova in pogoji za pridobitev;
– socialno ekonomski položaj ribolova v Jadranu, s poudarkom na razmerah v Republiki Sloveniji;
– poznavanje osnov ribolova v severnem Jadranu, zlasti slovenskem morju;
– poznavanje zavarovanih področij v slovenskem morju, v katerih je ribolov prepovedan oziroma omejen.
č) Osnovno poznavanje ekologije morja ter varstva okolja in ohranjanja narave v njem;
d) Poznavanje ribiških plovil in ribolovnih orodij ter njihovih lastnosti:
– lastnosti ribiških plovil, način registracije ribiškega plovila in vpis v evidenco ribiških plovil;
– osnovna razdelitev ribolovnih orodij;
– lastnosti posameznih tipov ribolovnih orodij glede velikosti, oblike in označevanja;
– osnovno poznavanje selektivnosti posameznih ribolovnih orodij.
e) Poznavanje ribolovnih tehnik in metod:
– osnovne ribolovne tehnike in metode, ki se uporabljajo v severnem Jadranu;
– prostorske in časovne omejitve oziroma prepovedi ribolova;
– prepovedana ribolovna orodja in prepovedane metode in načini ribolova.
f) Poznavanje živih virov v morju:
– ribolovnih organizmov: rib, rakov in mehkužcev;
– organizmov, ki se jih ne sme loviti zaradi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave.
g) Osnovno poznavanje veterinarskih zahtev in zahtev higiene živil:
– higiena na krovu plovila;
– pranje, sortiranje in zlaganje (embalaža);
– rokovanje z ulovom, zaradi ohranjanja svežosti in kakovosti.
h) Poznavanje pravil o prodaji ulova in o poročevalskih obveznostih ribiča:
– dovoljeni načini prodaje rib in ribiških proizvodov;
– vodenje ladijskega dnevnika;
– poročanje o ulovu;
– poročanje o izkrcanju in o morebitnem pretovarjanju ulova;
– poročanje o prvi prodaji rib.
3. člen
(podrobnejša vsebina programa usposabljanja)
Podrobnejše vsebine programa potrebne za pripravo na izpit pošlje kandidatu izpitna komisija takoj ko se prijavi na izpit. Morebitne spremembe vsebin programa za izpit mora kandidat prejeti najmanj štirinajst dni pred datumom izpita.
4. člen
(način opravljanja izpitov)
(1) Kandidat za izpit se prijavi na izpit z vlogo na ministrstvo, pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Izpitna komisija določi datum izpita in o tem obvesti kandidata z vabilom najmanj štirinajst dni pred datumom izpita, v katerem se navedejo podatki o kraju in času opravljanja izpita in morebitne spremembe vsebin gradiva, ki ga je potrebno obvladati.
(3) Pred začetkom opravljanja izpita, izpitna komisija preveri istovetnost kandidata.
(4) Vsak član izpitne komisije oziroma njegov namestnik postavi kandidatu najmanj eno vprašanje.
(5) O poteku izpita in izpitnih vprašanjih ter o uspehu izpita se vodi zapisnik.
(6) Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
(7) Če se kandidat vabilu na izpit ne odzove, ne da bi opravičil odsotnost, se šteje, da izpita ni opravil.
(8) Kandidat, ki izpita ni opravil se lahko z novo vlogo prijavi za naslednji izpitni rok.
5. člen
(vodenje evidence o izdanih potrdilih)
O izpitih se vodi evidenca, ki vsebuje vloge kandidatov za izpit, zapisnike o poteku izpita ter dvojnike izvirnih potrdil o opravljenih izpitih, ki se trajno hranijo na ministrstvu.
6. člen
(prenehanje uporabe)
Z začetkom veljavnosti tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o številu in sestavi strokovne komisije ter programu za ugotavljanje strokovne usposobljenosti ribičev (Uradni list SRS, št. 20/77, 27/87 in Uradni list RS, št. 36/96, 58/02).
7. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-14-49/2005
Ljubljana, dne 18. marca 2005.
EVA 2005-2311-0046
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti