Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1808. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 4508.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 70/97, 10/98 in 74/98), 19. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 19. seji dne 17. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športa v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, v skladu z določili Zakona o športu in usmeritvah Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v občini Sv. Jurij ob Ščavnici, ter opredeljujejo ostala sredstva v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30 tednov v letu,
– redno letno dostavljajo občini poročilo o realizaciji programov, plan o dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena tega pravilnika kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi na področju vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa v občini.
III. VSEBINA IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
4. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva pod enakimi pogoji dostopna vsem izvajalcem športnih programov. Merila so opredeljena po:
1. VSEBINAH IN OBSEGU PROGRAMA ŠPORTA:
1.1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.2. športna rekreacija
1.3. kakovostni šport
1.4. vrhunski šport
1.5. šport invalidov
2. RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOGAH V ŠPORTU
2.1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
2.2. znanstvenoraziskovalna dejavnost
2.3. založniška dejavnost
2.4. športne prireditve (velike mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge)
2.5. informacijski sistem na področju športa
2.6. delovanje športnih društev, športne zveze ter drugih zavodov, povezanih s športom na lokalni ravni.
 
1. VSEBINA IN OBSEG PROGRAMOV ŠPORTA
V okviru vsebin iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem maksimalnem obsegu:
1.1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Programi, ki se sofinancirajo na lokalni ravni:
– Zlati sonček (sofinancira se material: knjižice, medalje in diplome),
– Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni kader in najem objekta za izvedbo 10-urnega plavalnega tečaja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok),
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokove aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Sofinancira se strokovni kader in najem objekta, in sicer 60-urni program za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1.
1.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok v času od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolskega programa, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi:
– Zlati sonček (sofinancira se material: knjižice, medalje in diplome),
– Krpan (sofinancira se material: knjižice, medalje in diplome),
– Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni kader in najem objekta za izvedbo 20-urnega plavalnega tečaja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok),
– Športne dejavnosti, katerih namen je skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov in jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci kot 80-urne programe za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok. Sofinancirata se strokovni kader in objekt.
Iz javnih financ se sofinancirata tudi organizacija in izpeljava šolskih športnih tekmovanj na občinski, medobčinski, področni in državni ravni. Prav tako se sofinancira udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na področni in državni ravni.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1.
1.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Programi so razdeljeni na tri stopnje z naslednjim obsegom treninga:
a) cicibani in cicibanke         240 ur
b) mlajši dečki in deklice     240 do 400 ur
c) starejši dečki in deklice    300 do 800 ur
Iz sredstev lokalnih skupnosti se lahko sofinancirajo objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 2, 2A in 2B.
1.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader in objekt za programe, ki obsegajo 80 ur na skupino, v katero je vključenih največ 10 otrok.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1.
1.1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih v starosti od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje in zmanjšanje negativnih posledic sedenja in drugih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirata strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1.
1.1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne panoge in je lahko od 400 do 1100 ur.
Dodatno sofinanciranje za kategorizirane športnike mladinskega razreda se izvaja po naslednjem ključu:
– Športnik mladinskega razreda      60 točk
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo objekt, strokovni kader in tekmovanje v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez, dodajo se bonus točke za kategoriziranega športnika, ki ima status mladinskega razreda.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 2, 2A in 2B.
1.1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirata objekt in strokovni kader za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 mladih s posebnimi potrebami.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1.
1.1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirata objekt in strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentov.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 1.
1.2. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 članov in članic. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane strejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader, in sicer po naslednjem ključu:
– za kolektivne športne panoge 80 ur (korekcijski faktor 1)
– za individualne športne panoge 80 ur (korekcijski faktor 0,75)
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 3.
1.3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V program so vključeni registrirani športniki, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo (predvsem) najemnina objekta za 320 ur, bonus točke za kategoriziranega športnika, ki ima status državnega razreda, ter doseženi športni rezultati članskih ekip oziroma posameznikov.
Športniki s statusom državnega se dodatno sofinancirajo po naslednjem ključu:
– športnik državnega razreda       80 točk
Velikost vadbenih skupin je opredeljena v tabeli 2, 2A in 2B.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 2, 2A in 2B.
1.4. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport zajema priprave (treningi) in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Iz proračunov lokalnih skupnosti se sofinancira predvsem najemnina objekta za 640 ur programa, dodajo se lahko bonus točke za kategorizirane športnike, zavarovanje športnikov ter za dosežene rezultate.
Velikost vadbenih skupin je opredeljena v točki 2, 2A in 2B.
Prav tako se sofinancirajo programi posameznih športnikov, ki dosegajo po Kriterijih za kategoriziranje športnikov RS Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez naslednji status: športnik svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ne glede na športno panogo. Višina sofinanciranja programa kategoriziranega športnika je določena glede na njegov status:
– športnik svetovnega razreda      150 točk
– športnik mladinskega razreda     130 točk
– športnik perspektivnega razreda    100 točk
Višina sofinanciranja programa vrhunskega športa se določi na osnovi točkovanja v tabeli 2, 2A in 2B.
1.5. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirata objekt in strokovni kader za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, in sicer po naslednjem ključu:
– za kolektivne športne panoge 80 ur (korekcijski faktor 1)
– za individualne športne panoge 80 ur (korekcijski faktor 0,75)
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 3.
2. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Občina sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje volunterskih strokovnih kadrov ter strokovnih delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v športu.
Za sofinanciranje lahko kandidirajo le tisti posamezniki, ki najmanj eno leto aktivno izvajajo vadbo v enem od priznanih vsebin programov športa v občini, razen tistih, ki bodo pridobili prvostopenjski naziv.
S športnim društvom, ki ga je predlagalo za usposabljanje, mora imeti kandidat podpisano pogodbo, da bo po koncu usposabljanja še najmanj 2 leti delal v enem od programov v društvu. Nadaljnje usposabljanje se sofinancira tistim kandidatom, ki delajo kot strokovni kadri v posameznem športnem društvu že najmanj 2 leti z nižjim strokovnim nazivom.
Kot izpopolnjevanje veljajo le dejavnosti, ki so organizirane s tem namenom (trenerski seminarji, sodniški seminarji, tečaji za izpopolnjevanje).
Za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja velja, da se kandidatom plača kotizacija.
Kandidatur za nobenega od gornjih programov ne morejo vlagati posamezniki, ampak društva, v katerih posamezniki delujejo.
Sofinanciranje se izvrši, ko športno društvo za vsakega kandidata posreduje:
– razpis predlaganega izobraževanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja,
– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vadbi v okviru športnega društva,
– dokazilo o uspešno opravljenem izobraževanju, usposabljanju oziroma izpopolnjevanju.
Število strokovnih kadrov, ki se bodo udeležili izobraževanja, usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, je omejeno glede na obseg sredstev, ki so v posameznem letu planirana za ta namen v občinskem proračunu.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 4.
2.2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Namen te dejavnosti je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotavlja država.
2.3. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50% stroškov.
2.4. Športne prireditve
Občina sofinancira športne prireditve, ki so opredeljene v 52. členu Zakona o športu, občinske, medobčinske, državne in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in gospodarstvo. V ta namen zagotavlja sofinanciranje stroškov za organizacijo in izvedbo:
– velike športne prireditve
– športne prireditve na državni ravni
– športno-rekreacijskih tekmovanj v obliki lig (mali nogomet, namizni tenis ...),
– športno-rekreacijska tekmovanja v obliki enkratnih tekmovanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi: namizni tenis, streljanje, tenis ...),
– propagandne akcije in prireditve za propagando in popularizacijo športnih dejavnosti,
– ostalih športnih prireditev, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini.
Občina sofinancira velike športne prireditve, ki so opredeljene v 52. členu Zakona o športu (olimpijske igre, sredozemske igre, univerzijade, svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali, mednarodni mitingi in turnirji), če je prireditev odmevna v širšem prostoru, če je prireditev v mednarodnem koledarju tekmovanj, če se je udeležijo uveljavljeni mednarodni športniki in če se delno ali v celoti odvija v občini. Prireditelj, ki načrtuje veliko športno prireditev, za katero pričakuje finančno pomoč iz javnih sredstev, mora zaprositi za priglasitev župana in občinski svet občine, preden vloži kandidaturo v pristojnih državnih oziroma mednarodnih panožnih organizacijah. Vlogi je obvezno priložiti naziv prireditve, čas in kraj ter finančno konstrukcijo. Vlogo za sofinanciranje velike prireditve je treba vložiti vsaj 12 mesecev pred prireditvijo.
Športne prireditve na državni ravni bodo sofinancirane, če se prireditev v celoti ali delno odvija na območju občine, če je prireditev v koledarju tekmovanj nacionalne panožne zveze in če na njej nastopajo športniki občine. Vlogo za sofinanciranje je treba nasloviti na župana vsaj 3 mesece pred izvedbo prireditve.
Glede na pomembnost in odzivnost prireditve se sofinancirajo stroški športnega objekta za izvedbo prireditve in stroški propagande.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 5.
2.5. Gradnja, vzdrževanje in koriščenje športnih objektov
2.5.1. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov
Občina v okviru danih možnosti skrbi za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje športnih objektov, ki so v lasti občine ali društev. To realizira predvsem tako, da zagotavlja športne objekte, na katerih je možno izvajati in razvijati posamezne športne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo občani. Občina sofinancira novogradnje in posodobitve športnih objektov, kakor tudi manjkajoče in nadomestne športne objekte v občini do zadostitve minimalnega standarda, kar predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in 3 m2 nepokrite vadbene površine na občana. Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni postavki občinskega proračuna in niso predmet tega pravilnika.
Vzdrževanje športnih objektov se sofinancira skozi program izvajalcev.
2.5.2. Uporaba športnih objektov
Občina za športni objekt, ki je v njeni lasti določi upravljalca. Upravljalec z uporabnikom športnega objekta sklene letno pogodbo o uporabi objekta. Objekt si zagotovi vsaka vadbena skupina samostojno. Vse ugotovljene, namerno povzročene poškodbe na opremi in objektih se najemnikom zaračunavajo posebej. Sestavni del najemne pogodbe med uporabnikom in upravljalcem objekta je tudi cena objekta, ki jo s sklepom določi župan na predlog upravljalca.
Občina sofinancira najemne ure v naslednjih športnih objektih:
– ki so last občine
– ki so last športnih društev
– na športnih objektih v privatni lasti, kolikor je cena najemne ure usklajena s cenami najemne ure objektov, ki so last občine.
Objekti osnovnih šol in objekti, ki so v lasti športnih društev, se sofinancirajo v višini dogovorjene cene, ki je usklajena s cenami javnih športnih objektov v občini. Športnim panogam, ki uporabljajo specifične objekte, se cena uporabe le-teh vrednoti posebej.
Športna društva, ki izvajajo program športa, imajo za izvajanje letnega programa športa v občini pod enakimi pogoji pred drugimi izvajalci pri uporabi športnih objektov, ki so last občine in športnih društev, prednost po naslednjem vrstnem redu:
– obvezni izobraževalni program šol,
– interesne športne dejavnosti osnovnošolskih in predšolskih otrok,
– prednostni programi športa,
– športna vzgoja otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven obveznega izobraževalnega programa,
– programi kakovostnega in vrhunskega športa,
– športna rekreacija in šport invalidov,
– ostali interesenti.
2.6. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
2.7. Delovanje športnih društev in športne zveze
Športna društva kot osnova športne organizacije se lahko združujejo v športno zvezo.
Iz proračuna lokalne skupnosti se sofinancirajo osnovni materialni stroški društev in zveze.
IV. PREDNOSTNE NALOGE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
Občina se z letnim programom športa, ki ga vsako leto sprejme občinski svet, opredeli, katere vsebine oziroma programe bo v naslednjem letu sofinancirala, skupaj z okvirnim obsegom sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih vsebin.
Občina vodi na področju kakovostnega in vrhunskega športa enotno politiko. V občini se izvajalci športnih programov ukvarjajo z različnimi športi. Nekateri izmed njih so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih športnih rezultatov v okviru države. Vsi ti športniki želijo biti obravnavani kot državni ali kot občinski interes. Za smotrno uravnavanje in v skladu z dejanskim interesom ter finančnimi možnostmi občine se vsako leto posebej opredelijo prednostne naloge letnega programa športa v občini, s katerimi se določi, katere naloge se v občini prednostno finančno podpirajo.
Prednostne naloge vključujejo ekipe, športnike in športnice, ki imajo željo in sposobnosti za dosežke in ki dosegajo ravni tekmovanja primerne rezultate ter gradijo, posodabljajo in vzdržujejo športne objekte. Program upošteva finančne zmožnosti občine in materialne razmere, ki bi naj veljale v naslednjih letih. To pomeni, da je smotrno vključiti v prednostni program toliko število nalog, da jih lahko v osnovni meri sofinanciramo kot prednostne programe. Število vključenih v prednostni program se določi na osnovi kriterijev s sprejetjem Sklepa o prednostnih nalogah letnega programa športa v občini, ki ga sprejme občinski svet.
Kriteriji za razvrščanje med prednostne naloge letnega programa športa
Za ugotavljanje razvrščanja v prednostni program so postavljena merila in načini, kako se spremlja izvajanje programa in obdobno preverjanje upravičenosti vključitve v prednostni program.
V prednostni program so po avtomatizmu vključeni:
– vse športne panoge – ekipe, ki tekmujejo v I. državni ligi,
– posamezni športniki, ki dosegajo po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije status športnika svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, mladinskega in državnega razreda, ne glede na športno panogo.
Za izbiro športnih panog, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih kriterijev, pa bi jih vseeno veljalo vključiti v prednostni program športa v občini, ker bi z njihovo nevključitvijo bila bistveno osiromašena dejavnost določene športne panoge, se uporabljajo naslednji kriteriji:
– pomen, ki je športni panogi dan v šolskem programu (tekmovanja),
– možnost ukvarjanja s športno panogo do pozne starosti,
– tradicija športne panoge v občini (5, 10, nad 20 let),
– razsežnost v občini (število članov s plačano članarino, število registriranih tekmovalcev),
– uspešnost športnikov iz občine v slovenskem merilu v zadnjih 5 letih (kategorizacija športnikov, uvrstitev na državnem prvenstvu),
– interes gledalcev (število gledalcev),
– tekmovalni sistem (I., II., III. državna liga, I. medobčinska liga),
– število selekcij, starostne skupine (cicibani, mladinci, člani),
– olimpijska športna panoga.
V zgornjih alinejah opredeljeni kriteriji veljajo za razvrstitev športnih panog. Na osnovi točkovanja se izdelajo prednostni razredi in se opredeli delež sofinanciranja športnih panog v posameznih razredih. Pri posameznih elementih vrednotenja športnih panog se upošteva razlika med individualnimi (zbir točk se pomnoži s faktorjem 0,75) in kolektivnimi športnimi panogami (zbir točk se pomnoži z faktorjem 1,00).
Uvrščenim v prednostne razrede se sofinancirajo stroški objekta, strokovnega kadra, materialni stroški in stroški testiranja do 30% na obseg programa.
Višina sofinanciranja se določi na osnovi točkovanja v tabeli 2A za kolektivne panoge in 2B za individualne panoge.
V. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
5. člen
(letni program športa)
Izvajalci letnega programa športa se izberejo v skladu s tem pravilnikom, Letnim programom športa Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in javnim razpisom.
Predlog letnega programa športa s prioritetami financiranja v posameznem proračunskem letu pripravi odbor za šport, sprejme pa ga občinski svet. Letni program športa se objavi na sedežu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici ter na internetnih straneh Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, v 8 dneh po sprejemu.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničitev, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za posamezne programe.
6. člen
(javni razpis)
Proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidatur na vsakoletnem javnem razpisu, ki ga objavi župan občine.
Javni razpis se objavi najmanj v enem javnem mediju na območju občine in na spletnih straneh Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tiste programe, ki jih dejansko sam izvaja ali organizira.
Javni razpis se izvede po sprejetju vsakoletnega proračuna lokalne skupnosti na osnovi določil letnega programa športa. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočal zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili razpisne pogoje. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni od prejema poziva.
7. člen
(komisija)
Postopek javnega razpisa pripravi Komisija za vodenje javnega razpisa, ki jo imenuje župan. Župan s sklepom določi sestavo komisije ter njenega predsednika. Komisija nato v skladu z merili in kriteriji tega pravilnika, letnim programom športa in razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje.
Komisija poda končno poročilo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športnih programov za prihodnje proračunsko obdobje, ki ga župan posreduje vsem prijavljenim kandidatom na javni razpis.
Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni vložijo pripombe in podano poročilo. Župan poročilo, skupaj s podanimi utemeljenimi pripombami, upošteva pri končni razdelitvi sredstev.
Z izvajalci, ki jim je bilo priznano sofinanciranje programov športa, župan sklene pogodbo.
8. člen
(pogodba)
Pogodba o sofinanciranju programa športa za tekoče leto vsebuje naslednja določila:
– podatke obeh skleniteljev pogodbe,
– vsebino in obseg programa,
– višino sredstev za dogovorjene programe športa,
– rok za oddajo letnega poročila,
– nadzor nad porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov praviloma nakazujejo na transakcijski račun izvajalca trimesečno.
9. člen
(izvajanje programov športa)
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah komisiji za šport najkasneje do 28. februarja naslednjega leta predložiti letno poročilo z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da komisija na podlagi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi, da izvajalci ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, se izvajalcu teh programov neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju več ne izvaja programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je dolžan pridobljena sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enak postopek je tudi v primeru, če izvajalec do zgoraj navedenega roka ne dostavi letnega poročila, saj se šteje, da programov ni izvajal, in je dolžan vsa v ta namen prejeta proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev zaradi zmanjšanega obsega dela, izstopa iz tekmovalnega sistema, prenehanja delovanja in podobno, se mu ustavijo nakazila sredstev, ostanek sredstev pa se prerazporedi drugim izvajalcem programov športa v občini.
Predlog prerazporeditve sredstev na osnovi zadržanih, vrnjenih oziroma neporabljenih sredstev pripravi komisija za šport.
10. člen
(nadzor)
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja ter porabe dodeljenih sredstev spremlja komisija za šport in nadzorni odbor občine.
Kolikor se program športa pri izvajalcu ne izvaja v skladu z določili letne pogodbe, se najprej pisno opozori, da naj dejavnost primerno uredi, kolikor pa se opozorila ne upoštevajo, se sofinanciranje ustavi in se izvedejo ukrepi, navedeni v 9. členu tega pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način, kot to velja za njegov sprejem.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme Občinski svet občine, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65000-00002/2005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 17. marca 2005.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.
Tabela 1 – Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
 
                                   v točkah
+----------------+--------+--------------+-----------------+-----------------+
|   Program  |Velikost| Število ur |Kolektivne panoge| Individualne  |
|        | skupine|       |  – KF 1,00  |panoge – KF 0,75 |
|        |    +------+-------+-------+---------+--------+--------+
|        |    | Kader|Objekt | Kader | Objekt | Kader | Objekt |
+----------------+--------+------+-------+-------+---------+--------+--------+
|60 urni program |8 do 20 |60  |60   |60   |60    |45   |45   |
|– predšolski  |    |   |    |    |     |    |    |
+----------------+--------+------+-------+-------+---------+--------+--------+
|Naučimo se   |5 do 10 |10  |10   |10   |10    |10   |10   |
|plavati –    |    |   |    |    |     |    |    |
|predšolski   |    |   |    |    |     |    |    |
+----------------+--------+------+-------+-------+---------+--------+--------+
|Naučimo se   |5 do 10 |20  |20   |20   |20    |20   |20   |
|plavati –    |    |   |    |    |     |    |    |
|osnovna šola  |    |   |    |    |     |    |    |
+----------------+--------+------+-------+-------+---------+--------+--------+
|80 urni program |8 do 20 |80  |80   |80   |80    |60   |60   |
|– osnovna šola |    |   |    |    |     |    |    |
+----------------+--------+------+-------+-------+---------+--------+--------+
|Otroci in ml. s |5 do 10 |80  |80   |80   |80    |60   |60   |
|posebnimi    |    |   |    |    |     |    |    |
|potrebami    |    |   |    |    |     |    |    |
+----------------+--------+------+-------+-------+---------+--------+--------+
|Interesna ŠV  |12 do  |80  |80   |80   |80    |60   |60   |
|mladine in   |20   |   |    |    |     |    |    |
|študentov    |    |   |    |    |     |    |    |
+----------------+--------+------+-------+-------+---------+--------+--------+

Tabela 2 – Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport
 
                                   v točkah
+------------------+--------------+---------------------+--------------------+
|Program –     | Število ur | Kolektivne panoge – |Individualne panoge |
|starostna stopnja |       |    KF 1,00    |   – KF 0,75   |
|         +------+-------+----------+----------+---------+----------+
|         | Kader| Objekt|  Kader | Objekt | Kader | Objekt |
+------------------+------+-------+----------+----------+---------+----------+
|Cicibani in    |240  |240  |240    |240    |180   |180    |
|cicibanke     |   |    |     |     |     |     |
+------------------+------+-------+----------+----------+---------+----------+
|Mlajši dečki in  |400  |400  |400    |400    |300   |300    |
|mlajše deklice  |   |    |     |     |     |     |
+------------------+------+-------+----------+----------+---------+----------+
|Starejši dečki in |800  |800  |800    |800    |600   |600    |
|starejše deklice |   |    |     |     |     |     |
+------------------+------+-------+----------+----------+---------+----------+
|Mladinci in    |1100 |1100  |1100   |1100   |825   |825    |
|mladinke     |   |    |     |     |     |     |
+------------------+------+-------+----------+----------+---------+----------+
|Člani in članice |320  |320  |320    |320    |240   |240    |
+------------------+------+-------+----------+----------+---------+----------+
 
Materialni stroški in stroški testiranj se sofinancirajo v višini 30% na obseg
programa
 
Tabela 2/A – Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport – kolektivne športne panoge
 
                                    v točkah
+----------+------------+------------+-------------+------------+------------+
| Program | Število ur | I. državna | II. državna |III. državna|IV. državna |
|     |      |  liga  |  liga   |  liga  |  liga  |
|     |      | – KF 1,00 | – KF 0,75 | – KF 0,50 | – KF 0,25 |
|     +-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------+
|     |Kader|Objekt|Kader|Objekt|Kader|Objekt |Kader|Objekt|Kader|Objekt|
+----------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------+
|Cicibani |240 |240  |240 |240  |180 |180  |120 |120  |60  |60  |
|in    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|cicibanke |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
+----------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------+
|Mlajši  |400 |400  |400 |400  |300 |300  |200 |200  |100 |100  |
|dečki in |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|mlajše  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|deklice  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
+----------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------+
|Starejši |800 |800  |800 |800  |600 |600  |400 |400  |200 |200  |
|dečki in |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|starejše |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|deklice  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
+----------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------+
|Mladinci |1100 |1100 |1100 |1100 |825 |825  |550 |550  |275 |275  |
|in    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|mladinke |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
+----------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------+
|Člani in |320 |320  |320 |320  |240 |240  |160 |160  |80  |80  |
|članice  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
+----------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
 
Materialni stroški in stroški testiranj se sofinancirajo v višini 30% na obseg
programa!
 
Tabela 2/B – Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport – individualne športne panoge
 
                                    v točkah
+----------+------------+------------+-------------+------------+------------+
| Program | Število ur | I. državna | II. državna |III. državna|IV. državna |
|     |      |  liga  |   liga  |  liga  |  liga  |
|     |      | – KF 1,00 | – KF 0,75 | – KF 0,50 | – KF 0,25 |
|     +-----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+------+
|     |Kader|Objekt|Kader|Objekt|Kader |Objekt|Kader|Objekt|Kader|Objekt|
+----------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+------+
|Cicibani |180 |180  |180 |180  |135  |135  |90  |90  |45  |45  |
|in    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|cicibanke |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+----------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+------+
|Mlajši  |300 |300  |300 |300  |225  |225  |150 |150  |75  |75  |
|dečki in |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|mlajše  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|deklice  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+----------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+------+
|Starejši |600 |600  |600 |600  |450  |450  |300 |300  |150 |150  |
|dečki in |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|starejše |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|deklice  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+----------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+------+
|Mladinci |825 |825  |825 |825  |620  |620  |415 |415  |205 |205  |
|in    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|mladinke |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+----------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+------+
|Člani in |240 |240  |240 |240  |180  |180  |120 |120  |60  |60  |
|članice  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+----------+-----+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+------+
 
Materialni stroški in stroški testiranj se sofinancirajo v višini 30% na obseg
programa!
 
Tabela 3 – Športna rekreacija in šport invalidov
 

                                   v točkah
+-------------------------+--------+-------------------+--------------------+
|     Program     |Število | Kolektivne panoge | Individualne panoge|
|             |  ur  |   KF 1,00   |    KF 0,75   |
|             +--------+---------+---------+----------+---------+
|             | Objekt | Kader | Objekt |  Kader | Objekt |
+-------------------------+--------+---------+---------+----------+---------+
|Člani in članice     |80   |0    |80    |0     |60    |
+-------------------------+--------+---------+---------+----------+---------+
|Soc. in zdravstveno   |80   |80    |80    |60    |60    |
|ogroženi, starejši od 65 |    |     |     |     |     |
|let           |    |     |     |     |     |
+-------------------------+--------+---------+---------+----------+---------+
|Šport invalidov     |80   |80    |80    |60    |60    |
+-------------------------+--------+---------+---------+----------+---------+
 
*KF – korekcijski faktor
 
Tabela 4 – Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
 
                                    v točkah
+---------------------------------------------+------------------------------+
|Nivo izobraževanja              |         Število točk|
|                       +------------------------------+
|                       |               |
+---------------------------------------------+------------------------------+
|Občinsko izobraževanje            |              10|
+---------------------------------------------+------------------------------+
|Potrjevanje licenc (za sodnike)       |              20|
+---------------------------------------------+------------------------------+
|Potrjevanje licenc (za vaditelje, učitelje, |              30|
|planinske vodnike)              |               |
+---------------------------------------------+------------------------------+
|Dvodnevno izobraževanje in usposabljanje   |              40|
+---------------------------------------------+------------------------------+
|Tri- do petdnevno izobraževanje in      |              50|
|usposabljanje                |               |
+---------------------------------------------+------------------------------+
|Več kot petdnevno izobraževanje in      |              70|
|usposabljanje                |               |
+---------------------------------------------+------------------------------+
 
 
Tabela 5 – Pomembnejše športne prireditve
 
                                   v točkah
+---------------------+------+------+-------+------+-------+-------+--------+
|Predvideno število  |Do 20 |21-50 |51-100 |101- |151-300|301-500|Več kot |
|udeležencev     |   |   |    |150  |    |    |500   |
|           |   |   |    |   |    |    |    |
+---------------------+------+------+-------+------+-------+-------+--------+
|Občinska športna   |10  |20  |30   |40  |50   |60   |70   |
|prireditev      |   |   |    |   |    |    |    |
+---------------------+------+------+-------+------+-------+-------+--------+
|Medobčinska športna |20  |30  |40   |50  |60   |70   |80   |
|prireditev      |   |   |    |   |    |    |    |
+---------------------+------+------+-------+------+-------+-------+--------+
|Državna športna   |30  |50  |50   |80  |90   |100  |120   |
|prireditev      |   |   |    |   |    |    |    |
+---------------------+------+------+-------+------+-------+-------+--------+
|Mednarodna športna  |40  |60  |60   |90  |100  |120  |140   |
|prireditev      |   |   |    |   |    |    |    |
+---------------------+------+------+-------+------+-------+-------+--------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti