Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2004, stran 4476.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00), je Občinski svet občine Ig na 18. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2004.
2. člen
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                             v tisoč tolarjev
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov           ZR proračuna za leto 2004
-------------------------------------------------------------------------
I   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              718.042
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   660.086
70  DAVČNI PRIHODKI                       535.381
   700 Davki na dohodek in dobiček               410.605
   703 Davki na premoženje                   75.749
   704 Domači davki na blago in storitve            49.027
   706 Drugi davki                          –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      124.705
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                      37.789
   711 Takse in pristojbine                   2.521
   712 Denarne kazni                        629
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           4.791
   714 Drugi nedavčni prihodki                 78.975
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      3.480
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
   721 Prihodki od prodaje zalog                   –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sredstev          3.480
73  PREJETE DONACIJE                       2.595
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     51.881
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                51.881
 
II.  SKUPAJ ODHODKI                       848.576
40  TEKOČI ODHODKI                       253.339
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            41.834
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
     varnost                          6.712
   402 Izdatki za blago in storitve              204.489
   403 Plačila domačih obresti                    –
   409 Rezerve                           304
41  TEKOČI TRANSFERI                      278.941
   410 Subvencije                        6.347
   411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom                     126.957
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                       33.333
   413 Drugi tekoči domači transferi              112.304
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    144.602
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           144.602
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   171.694
   430 Investicijski transferi                 171.694
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK–PRIMANJKLJAJ
   I.–II.                           –130.534
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN KAP. DELEŽEV                          –
75  Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih
   deležev                              –
 
V.  DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                              –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
 
VI.  PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV IV–V                     –
 
VII. ZADOLŽEVANJE                           –
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA                          –
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)            –130.534
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)                  –
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)               130.534
-------------------------------------------------------------------------
        Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2004   395.385
tisoč SIT.
3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini tisoč SIT 395.385 se v celoti prenese v proračun leta 2005 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2004, ter za tekoče obveznosti proračuna leta 2005, po postavkah, kot so določene v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2004 znaša 10.771 tisoč SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/05-07-306
Ig, dne 22. aprila 2005.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost