Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1829. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2004, stran 4528.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01 in 13/03) je Občinski svet občine Videm na 19. redni seji z dne 29. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Videm za leto 2004, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev rezerv in zaključni račun režijskega obrata. Ožji deli občine v letu 2004 zaradi zaprtja računov v letu 2002 ne izkazujejo prometa.
2. člen
-----------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov           SIT
-----------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki              717,212.697
II.  Skupaj odhodki              680,418.621
III. Proračunski presežek (II-I)        36,794.076
B)  Račun finančnih terjatev
   in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapit. deležev
V.  Dana posojila in poveč. kap. deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprem.
   kap. deležev (IV–V)
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga              15,600.000
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računu (I.+IV+VII–II–V–VIII)      21,194.076
X.  Neto zadolževanje (VII–VIII)       –15,600.000
XI.  Neto financiranje (VI+VII–VIII–IX)    –36,794.076
XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 
   pretek. leta               11,388.227
----------------------------------------------------------
3. člen
Presežek sredstev v višini 32,761.061,24 SIT se prenese v poslovni sklad Občine Videm in se uporabi za financira­nje izdatkov v letu 2005.
4. člen
Sredstva rezervnega sklada so v višini 8,945.800 in se prenesejo v leto 2005.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Videm za leto 2004, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka vendar se ne objavljajo v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-03/1083-2005
Videm, dne 29. marca 2005.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti